Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Sociálna legislatíva v doprave

Úlohou inšpekcie práce je okrem dozoru nad dodržiavaním predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci aj dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov a sociálnej legislatívy v doprave. To zahŕňa aj kontroly na pracoviskách dopravných podnikov a v spolupráci s Políciou SR aj na pozemných komunikáciách na rôznych miestach na území celého Slovenska. V júni 2022 sa takáto súčinnostná kontrola uskutočnila

čítať ďalej

Horúčavy na pracovisku

Každý rok počas horúčav dochádza na pracoviskách k viacerým prípadom nevoľnosti, alebo ochorení súvisiacich so zvýšenými teplotami. Predchádzaniu týchto prípadov je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť, pretože v extrémnych prípadoch môže prehriatie organizmu spôsobiť aj smrť. Aké zásady treba v práci dodržiavať počas horúčav? Čo by sa nemalo zanedbať? Zamestnávatelia by  mali mať vypracovaný núdzový plán čo robiť, ak u zamestnanca spozorujú príznaky nevoľnosti, alebo

čítať ďalej

Nové povinnosti zamestnávateľov pri vyslaní zamestnancov v oblasti cestnej dopravy

Aplikáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 sa zásadným spôsobom mení spôsob oznámenia vyslaní zamestnancov, ktorými sú

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci november 2022

V priebehu mesiaca november 2022 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Tento úraz sa stal v Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo rovnako k 1 SPÚ. Počas mesiaca november2022 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví stavebníctvo, priemyselná výroba a veľkoobchod a maloobchod,

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci november 2022

V mesiaci november 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 82 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 42 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 22 žien a 60 mužov (podiel mužov predstavuje 73 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci november bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 17 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci október 2022

V mesiaci október 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 87 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 59 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 19 žien a 68 mužov (podiel mužov predstavuje 78 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci október bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 4 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci október 2022

V priebehu mesiaca október2022 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Prešovskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 6 SPÚ. Počas mesiaca október2022 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba a veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Pre porovnanie uvádzame,

čítať ďalej

Zmeny v sumách stravného od 1. januára 2023

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2023 zvyšujú sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách. Sumy stravného pre časové pásma sú 6,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,10,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,15,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. Ak zamestnávateľ zabezpečuje

čítať ďalej

Zmena zákona č. 124/2006 od 1. januára 2023

Zmena zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe novely č. 114/2022 Z. z. od 1. januára 2023 Som autorizovaný bezpečnostný technik. Čo mám robiť, aby som mal platné osvedčenie bezpečnostného technika?Od 01. 01. 2023 sa podľa novely č. 114/2022 Z. z. zavádza

čítať ďalej