Preskočiť na obsah

§ 39 k zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 1. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 1. januára 2025.

Na základe vyššie uvedeného, ak bezpečnostný technik (ďalej „BT“) chce naďalej vykonávať činnosť BT aj po 1. januári 2025, musí vykonať skúšku BT na Národnom inšpektoráte práce (ďalej „NIP“) najneskôr do konca roka 2024.

Žiadosť o vydanie osvedčenia BT je schvaľovaná v Akreditačnej komisii zasadajúcej raz za mesiac, následne je žiadateľovi oznámený termín skúšky pozvánkou zaslanou najmenej tri týždne vopred. To platí aj pre oznamovanie termínov na vykonanie opakovanej skúšky.

Vzhľadom na tieto lehoty NIP upozorňuje BT, ktorí majú záujem o vykonanie skúšky, aby svoje žiadosti doručili na NIP v dostatočnom časovom predstihu, t. j. najneskôr do konca septembra.