Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Mimoriadna previerka na kontrolu dodržiavania povinností subjektov oprávnených na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby

Cieľom mimoriadnej celoslovenskej úlohy bude preverenie dodržiavania povinností subjektov, ktorým bolo Národným inšpektorátom práce vydané oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby. Začiatok úlohy je plánovaný na 15. týždeň roka 2019, teda v termíne od 8. apríla do 12. apríla 2019. Previerky budú zamerané ...čítať ďalej

Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2018

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2018 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce. Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú: podiely hlavných ...čítať ďalej

Materiály slúžiace na zvýšenie prevencie v oblasti BOZP poskytnuté spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. poskytla na základe žiadosti o sprístupnenie propagačných a osvetových materiálov Národnému inšpektorátu práce (NIP) materiály slúžiace na zvýšenie prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Materiály využité v minulosti pre zvýšenie prevencie a osvety v oblasti ...čítať ďalej

Upozornenie v súvislosti s poskytovanými stanoviskami orgánmi inšpekcie práce

Národný inšpektorát práce zaznamenal v ostatnom období viacero prípadov nesprávnej interpretácie, resp. nesprávneho výkladu a aplikácie rôznych písomných stanovísk (usmernení a pod.) Národného inšpektorátu práce, resp. inšpektorátov práce, verejnosťou (napr. zamestnancami, zamestnávateľmi). V snahe predísť akýmkoľvek nedorozumeniam preto Národný inšpektorát práce v tejto súvislosti upozorňuje, že ...čítať ďalej

Započítavanie času potrebného na prezlečenie sa do pracovného času zamestnanca

Na Národný inšpektorát práce sa obracajú zamestnávatelia aj zamestnanci s otázkami týkajúcimi sa posudzovania povinnosti zamestnanca používať k výkonu práce predpísaný pracovný odev vo vzťahu k problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj k započítavaniu časového úseku potrebného na prezlečenie sa do pracovného času zamestnanca. Národný ...čítať ďalej