Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Nové povinnosti zamestnávateľov pri vyslaní zamestnancov v oblasti cestnej dopravy

Aplikáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 sa zásadným spôsobom mení spôsob oznámenia vyslaní zamestnancov, ktorými sú

čítať ďalej
Ilustračný obrázok z kresleného filmu Napo a Horúčavy v práci

Horúčavy pri práci Usmernenie pre pracoviská – teraz k dispozícii vo viacerých jazykoch EÚ

Zmena klímy je realitou, ktorá môže negatívne vplývať na pracovné prostredie a bezpečnosť zamestnancov. Stúpajúce teploty predstavujú riziko tepelného stresu, ktorý postihuje pracujúcich v rôznych odvetviach. Praktická príručka agentúry EU-OSHA Horúčavy v práci, ktorá je teraz k dispozícii vo viacerých jazykoch EÚ, poskytuje praktické usmernenia o tom, ako riadiť riziká spojené s prácou v teple. Tento základný zdroj informácií sa zameriava na zamestnávateľov

čítať ďalej

Nové letáky ELA a NIP pre vodičov

Národný inšpektorát práce pripravil v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) preklad letákov „Vyslaní vodiči“ a „Pravidlá o čase jazdy a odpočinku“ do slovenského jazyka. Tieto letáky sú súčasťou kampane „Cesta k spravodlivej doprave““, ktorú realizuje Európsky orgán práce. Publikácie obsahujú v zjednodušenej a prehľadnej forme základné informácie, ktoré môžu zamestnancom a zamestnávateľom pomôcť správne sa orientovať v danej problematike. Hlavnými cieľmi letákov

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2023

V priebehu mesiaca jún 2023 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, priemyselná výroba a dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby, odstraňovania odpadov. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Trenčianskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 6 SPÚ.

čítať ďalej

Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúšky tvárniacich strojov

Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov (strojov) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovný prostriedok v zmysle § 4 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej „nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z.“), ktorý na používanie poskytne zamestnancovi, vyhovoval minimálnym požiadavkám na pracovný prostriedok. Ak bezpečnosť pracovného prostriedku v zmysle

čítať ďalej

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel od 1. júla 2023

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 247/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júla 2023 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,071 eura, osobné cestné motorové vozidlá je 0,252 eura. Opatrením č. 247/2023 Z. z. sa zrušilo

čítať ďalej

Upozornenie na určený výrobok – multifunkčné zariadenie značky TOSHIBA

Národný inšpektorát práce upozorňuje, že na slovenský trh boli uvedené multifunkčné zariadenia značky TOSHIBA, pri ktorých je možný nesúlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. 02. 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (ďalej „smernica o elektromagnetickej kompatibilite“). Na základe interných meraní bolo spoločnosťou TOSHIBA zistené, že pri vybraných modeloch vybavených určitými možnosťami dochádza k

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2023

V priebehu mesiaca máj 2023 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví ostatné špecializované stavebné práce a oprava a údržba motorových vozidiel. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo rovnako k 2 SPÚ. Počas mesiaca máj 2023 došlo aj k 4

čítať ďalej

Správa o stave ochrany práce za rok 2022

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2022 hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike a vývoj pracovnej úrazovosti a obsahuje poznatky orgánov inšpekcie práce na zlepšenie stavu ochrany práce v Slovenskej

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2023

V priebehu mesiaca apríl 2023, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“). V tom istom období v roku 2022 došlo k 2 SPÚ.Počas mesiaca apríl 2023 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2022

čítať ďalej