Preskočiť na obsah

Správa o stave ochrany práce za rok 2017

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2017 hodnotí stav ochrany práce ...čítať ďalej

Kontrola zastretých pracovnoprávnych vzťahov v poisťovniach a stavebných sporiteľniach

Inšpektori práce v priebehu prvého štvrťroka roku 2017 zrealizovali mimoriadnu celoslovenskú kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľa uzatvoriť so zamestnancami vykonávajúcimi finančné sprostredkovanie v oblasti poisťovníctva a stavebného sporenia, ktorí vykonávajú závislú prácu, pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce. Súčasťou previerok bola aj kontrola dodržiavania ...čítať ďalej

Kontrola dodržiavania BOZP v zdravotníckych zariadeniach v roku 2017

V roku 2017 bola Národným inšpektorátom práce (ďalej „NIP“) stanovená plánovaná celoslovenská úloha zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP v zdravotníckych zariadeniach. Cieľom celoslovenskej úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ...čítať ďalej

Inšpekcia práce pri prevádzke na zimných štadiónoch a v športových halách v roku 2017

Do plánu hlavných úloh Národného inšpektorátu práce bola v roku 2017 zaradená úloha s cieľom zistenia stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) v podnikateľských subjektoch so zameraním na prevádzkovanie zimných štadiónov a športových hál. Inšpekcia práce bola ...čítať ďalej

Kontrola dodržiavania povinností subjektov vykonávajúcich oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov riadiacich motorové vozidlá zamestnávateľa v roku 2017

V období od 20. 10. 2017 do 24. 11. 2017 bola Národným inšpektorátom práce (ďalej „NIP“) stanovená mimoriadna celoslovenská úloha zameraná na kontrolu dodržiavania povinností subjektov oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce skupiny 01 bodu 01.1 pre ...čítať ďalej

Kontrola vykonávania bezpečnostnotechnickej služby

Cieľom tejto plánovanej celoslovenskej úlohy v roku 2017 bola kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby (ďalej „BTS“) pre svojich zamestnancov, a to vlastnými odbornými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom v zmysle ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...čítať ďalej

Kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

V zmysle plánu úloh Národného inšpektorátu práce boli v priebehu celého kalendárneho roka 2017 vykonávané previerky zamerané na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľov pri zamestnávaní na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Predmetom týchto previerok bola kontrola dodržiavania predpisov pri uzatváraní dohôd o ...čítať ďalej

Mimoriadne previerky „ŠKRTIČ IV“

V mesiacoch september a október 2017 sa konala celoslovenská mimoriadna previerka s pracovným názvom „Škrtič IV“, v rámci ktorej sa inšpektori práce zamerali na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia. Predmetom previerky bola kontrola zamestnávateľov v oblasti dodržiavania zákona o doplnkovom ...čítať ďalej

Kontrola dodržiavania BOZP vo veľkoskladoch, veľkopredajniach a logistických centrách

V období mesiacov júl až november 2017 vykonali inšpektori práce mimoriadne previerky zamerané na kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP vo veľkoskladoch, veľkopredajniach a logistických centrách. Cieľom kontrol bolo preverenie plnenia povinností zamestnávateľov v oblasti oboznamovania a informovania zamestnancov, práce s motorovými ...čítať ďalej