Preskočiť na obsah

V zmysle § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 8/2009 Z. z.“) je vodič bez ohľadu na to, či je majiteľom vozidla alebo zamestnancom majiteľa resp. prevádzkovateľa vozidla, povinný mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom, ktoré je povinný policajtovi na požiadanie predložiť:

 • vodičský preukaz (v zmysle § 94 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z.),
 • osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla (v zmysle § 23 ods. 6 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 725/2004 Z. z.“),
 • doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (§ 18 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov),
 • doklad o vykonaní technickej kontroly (v zmysle § 52 zákona č. 725/2004 Z. z.),
 • doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha (v zmysle § 70 zákona č. 725/2004 Z. z.),
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha (§ 89 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z.),
 • iné doklady ustanovené osobitným predpisom (napríklad § 12 zákona č. 280/2006 Z. z.).

 

Vodič nákladného vozidla nad 3,5 tony alebo autobusu musí pri cestnej kontrole predložiť inšpektorovi práce alebo policajtovi navyše aj nasledujúce doklady:

 1. v zmysle čl. 36 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave):
 • kartu vodiča, ak je vodič jej držiteľom,
 • záznamové listy za bežný deň a listy použité vodičom v predchádzajúcich 28 dňoch,
 • každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas bežného dňa a predchádzajúcich 28 dní, tak ako to vyžaduje nariadenie (EÚ) č. 165/2014 a nariadenie (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy,
 1. v zmysle § 38 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov:
 • formulár v zmysle rozhodnutia Komisie č. 2009/959/EÚ.