Preskočiť na obsah

Oblasť závažných priemyselných havárií upravuje zákon č. 128/2015 Z. z. zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ZPH“) a vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Na koho sa vzťahuje legislatíva ZPH
  • podnik – je priestor alebo súbor priestorov riadený prevádzkovateľom, kde sú nebezpečné látky prítomné v jednom alebo viacerých zariadeniach, vrátane spoločných alebo súvisiacich infraštruktúr alebo činností a je zaradený do kategórie A alebo kategórie B.
 • Čo je to ZPH
  •  vybrané nebezpečné látky – je látka alebo zmes12) uvedená v prvej časti prílohy č. 1 alebo v druhej časti prílohy č. 1 zákona o ZPH, a to vo forme suroviny, výrobku, vedľajšieho produktu, rezídua alebo medziproduktu,
  •  závažná priemyselná havária je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok,
 •  Základné povinností prevádzkovateľov SEVESO podnikov
  • oznámenie o zaradení podniku
  •  posúdenie rizika
  •  program prevencie ZPH a bezpečnostný riadiaci systém –  Register autorizovaných osôb – Informačný
   systém prevencie závažných priemyselných havárií (sazp.sk)
  •  bezpečnostná správa
  •  havarijný plán
 •  odborne spôsobilé osoby v oblasti ZPH – MŽP SR
 • Komisia pre prevenciu závažných priemyselných havárií a zbor expertov
  Aj Národný inšpektorát práce má zastúpenie v tejto komisii.
 • Vyšetrovanie ZPH
  Inšpektoráty práce vyšetrujú príčiny závažnej priemyselnej havárie v súlade s § 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z.
 •  Informačný systém prevencie ZPH – preklik na stránku MŽP SR
 •  Zhromažďovanie údajov o ZPH
 •  Informovanie obyvateľstva v prípade ZPH
 •  orgány štátnej správy
  •  pôsobnosť orgánov inšpekcie práce v oblasti ZPH
  •  vykonávanie koordinovaných previerok