Preskočiť na obsah

Právny rámec

 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o BOZP)
 • Vyhláška č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rozdelenie úrazov

 • evidované pracovné úrazy, ktorých pracovná neschopnosť zamestnanca netrvala viac ako 3 kalendárne dni
 • závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví
 • závažný pracovný úraz  s následkom smrti
 • ostatné registrované pracovné úrazy, t. j. pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená práceneschopnosť zamestnanca viac ako 3 kalendárne dni bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví
 • iný úraz, t. j. akýkoľvek úraz, ktorý nie je pracovným úrazom, ale ktorý utrpel zamestnanec na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, ale pri činnosti, ktorá nesúvisí s plnením jeho pracovných úloh, ani sa nestal v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, alebo ktorý utrpela na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa akákoľvek fyzická osoba, iná ako zamestnanec

Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu

 • po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik závažného pracovného úrazu príslušnému inšpektorátu práce,
 • vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia,
 • zachovať stav pracoviska do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody (je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti),
 • zistiť príčinu a všetky okolnosti vzniku pracovného úrazu a iného úrazu,
 • pri závažnom pracovnom úraze s následkom smrti alebo s ťažkou ujmou na zdraví prizvať k zisťovaniu príčin aj bezpečnostného technika,
 • spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedel, že ide o registrovaný pracovný úraz,
 • zaslať príslušnému inšpektorátu práce záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel,
 • prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu,
 • zaslať príslušnému inšpektorátu práce správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel.

Ak zamestnanec utrpel pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa, je tento zamestnávateľ povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu zamestnávateľovi poškodeného zamestnanca. Ak zamestnanec utrpel registrovaný pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa:

 1. a) tento zamestnávateľ je povinný
 2. splniť oznamovaciu povinnosť podľa § 17 ods. 5 písm. a) zákona o BOZP,
 3. zistiť príčinu vzniku registrovaného pracovného úrazu podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o BOZP,
 4. po spísaní podkladu pre záznam o registrovanom pracovnom úraze podľa § 17 ods. 4 písm. b) zaslať tento podklad zamestnávateľovi zamestnanca,
 5. prijať a vykonať opatrenia podľa § 17 ods. 4 písm. c) zákona o BOZP
 6. b) zamestnávateľ zamestnanca je povinný splniť povinnosti podľa § 17 ods. 4 písm. b) a c), ods. 5 písm. a) a ods. 7, 8 a 12 zákona o BOZP.

Zisťovanie príčin vzniku pracovného úrazu

Dôsledné, riadne a zodpovedné vyšetrenie príčin a všetkých okolností vzniku závažného pracovného úrazu u zamestnávateľa vytvára predpoklad na prijatie účinných a účelných opatrení a činností.

Za účelom riadneho a zodpovedného vyšetrenia príčin vzniku závažného pracovného úrazu, zamestnávateľ zabezpečí a vykoná:

 • riadnu ohliadku miesta závažného pracovného úrazu s vyhotovením fotodokumentácie, videozáznamu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku danej udalosti,
 • zohľadní prípadne zábery z inštalovanej priemyselnej kamery,
 • zistí, resp. zaistí svedkov závažného pracovného úrazu, a následne vykoná ich riadne a preukázateľné vypočutie, vrátane postihnutého (ak je možné),
 • posúdi všetky relevantné písomné a iné doklady o bezpečných pracovných postupoch, pracovných a technologických postupoch, o charaktere pracoviska, o stave bezpečnostných a ochranných zariadení a o ďalších opatreniach (napr. správy o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky),
 • zohľadní doklady o kvalifikácii, zdravotnej spôsobilosti, odbornej spôsobilosti, oboznamovaní, inštruktážach, skúškach, pracovnoprávnom vzťahu, pracovnej náplni, resp. opis činností, ktoré postihnutý mal vykonávať, o preskúšaní a pod. postihnutého zamestnanca i ostatných zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na prácach súvisiacich so závažným pracovným úrazom alebo tieto práce riadili,
 • zohľadní vlastné povinnosti a postupy určené vo vnútorných predpisoch, ako písomný dokument o posúdení rizík, povinnosti z návodov na obsluhu a sprievodnej technickej dokumentácie (poskytnutie OOPP, ochranných zariadení a opatrení a ich funkčnosť a účelnosť),
 • zohľadní výsledky vyšetrovania iných orgánov (PZ SR)

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze

Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, aj keď dodržal povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa zodpovednosti nezbaví podľa § 196 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že jedinou príčinou škody bola skutočnosť, že

 1. a) škoda bola spôsobená tým, že postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo
 2. b) škodu si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti sčasti, ak preukáže, že

 1. postihnutý zamestnanec porušil svojím zavinením právne predpisy alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený, a že toto porušenie bolo jednou z príčin škody,
 2. jednou z príčin škody bolo, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
 3. zamestnancovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania sa tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo osobitné predpisy, konal ľahkomyseľne a musel si pritom byť vzhľadom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti vedomý, že si môže privodiť ujmu na zdraví.

Ak sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti sčasti, určí sa časť škody, za ktorú zodpovedá zamestnanec, podľa miery jeho zavinenia. V prípade vyššie uvedenom v písm. c) sa zamestnancovi uhradí aspoň jedna tretina škody.

Pri posudzovaní, či zamestnanec porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo osobitné predpisy, nemožno sa dovolávať len všeobecných ustanovení, podľa ktorých si má každý počínať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a zdravie iných.

Za ľahkomyseľné konanie podľa vyššie uvedeného písm. c) nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce z rizika práce.

Zamestnávateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak zamestnanec utrpel pracovný úraz pri odvracaní škody hroziacej tomuto zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho život alebo zdravie, ak zamestnanec tento stav sám úmyselne nevyvolal.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  v znení neskorších predpisov vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia a konanie vo veciach vymáhania pohľadávok.

Hyperlink na web: https://www.socpoist.sk/urazove-poistenie-dug/48009s