Odborné spôsobilosti v oblasti BOZP

Odborné spôsobilosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci   Zákon o BOZP (zákon č. 124/2006 Z. z.) stanovuje, že fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok, t. j. stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj a vykonávať určené pracovné činnosti, t. j. ...čítať ďalej

Požiadavky na odborné vzdelanie elektrotechnikov

Na Národný inšpektorát práce boli doručené viaceré žiadosti osôb oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, skupina 05.1 o odborné stanovisko k problematike požadovaného vzdelania pre zaradenie uchádzačov na odbornú prípravu pre získanie osvedčenia samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností ...čítať ďalej

Odborná prax pre vydávanie osvedčení a preukazov

Zamestnávateľ zaraďuje zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, ich schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti ...čítať ďalej