Preskočiť na obsah

Stavebné, lesnícke a poľnohospodárske stroje a zariadenia, ostatné mobilné pracovné prostriedky

Všeobecne informácie

 • mobilný pracovný prostriedok, na ktorom sa pri jeho pohybe nachádza zamestnanec, musí byť vybavený tak, aby sa znížilo riziko pre tohto zamestnanca. Riziko musí zahŕňať aj nebezpečenstvo kontaktu s kolesami alebo s pásom vozidla,
 • tam, kde by samovoľné zablokovanie pohonnej jednotky medzi jednotkou mobilného pracovného prostriedku a jeho príslušenstvom alebo akýmkoľvek ťahaným predmetom mohlo spôsobiť osobitné ohrozenie, príslušný pracovný prostriedok musí byť vybavený alebo prispôsobený tak, aby také blokovanie pohonnej jednotky nemohlo vzniknúť. Ak sa samovoľnému zablokovaniu nedá zabrániť, musia sa vykonať všetky opatrenia, aby zamestnanec nebol ohrozený,
 • ak sa hnacie hriadele prenášajúce energiu medzi časťami mobilného pracovného prostriedku môžu znečistiť pôdou alebo poškodiť ťahaním po zemi, musí sa zabezpečiť, aby k tomu nedochádzalo,
 • mobilný pracovný prostriedok, na ktorom sa pri jeho pohybe nachádza zamestnanec, musí byť skonštruovaný tak, aby sa v konkrétnych podmienkach používania obmedzilo ohrozenie v prípade jeho prevrátenia
  1. ochranným zariadením, ktoré zabezpečí, aby sa pracovný prostriedok nenaklonil viac ako o štvrtinu otáčky,
  2. zariadením, ktoré poskytuje dostatok voľného priestoru okolo tohto zamestnanca, ak naklonenie bude väčšie ako štvrť otáčky, alebo
  3. iným zariadením poskytujúcim rovnaký účinok.

Zariadenie podľa písmen a) až c) môže tvoriť neoddeliteľnú súčasť mobilného pracovného prostriedku. Použitie tohto zariadenia nie je potrebné, ak mobilný pracovný prostriedok je počas činnosti stabilizovaný alebo ak použité konštrukčné riešenie vylučuje možnosť prevrátenia.

Ak v prípade prevrátenia mobilného pracovného prostriedku existuje nebezpečenstvo pritlačenia zamestnanca časťami mobilného pracovného prostriedku k zemi, musí mať mobilný pracovný prostriedok nainštalovaný primeraný ochranný systém.

 • vozík so zdvíhacou vidlicou, na ktorom sa nachádza jeden zamestnanec alebo viac zamestnancov, musí byť skonštruovaný alebo prispôsobený tak, aby sa obmedzilo nebezpečenstvo jeho prevrátenia, napríklad
  1. inštalovaním kabíny pre vodiča,
  2. konštrukčným riešením vozíka so zdvíhacou vidlicou, ktoré bráni jeho prevráteniu,
  3. konštrukčným riešením, ktoré v prípade prevrátenia vozíka so zdvíhacou vidlicou zabezpečí dostatok priestoru pre zamestnancov medzi zemou a príslušnými časťami vozíka so zdvíhacou vidlicou, alebo
  4. konštrukčným riešením, ktoré chráni zamestnancov na sedadlách pre obsluhu vozíka so zdvíhacou vidlicou tak, že pri prevrátení vozíka nebudú pritlačení časťami vozíka so zdvíhacou vidlicou.
 • pracovný prostriedok s vlastným pohonom, ktorý môže pri pohybe ohroziť fyzickú osobu:
  1. musí byť skonštruovaný tak, aby ho neoprávnená fyzická osoba nemohla uviesť do chodu,
  2. musí mať vhodné zariadenia na zmenšenie následkov kolízie v prípadoch, ak sa v dráhe súčasne pohybuje viac ako jeden pracovný prostriedok,
  3. musí mať brzdiace zariadenie a zastavovacie zariadenie, a ak to bezpečnostné opatrenia pre prípad zlyhania hlavného brzdiaceho zariadenia a zastavovacieho zariadenia vyžadujú, musí mať núdzové zariadenie ovládané ľahko prístupnými ovládačmi alebo pracujúce automaticky,
  4. musí mať namontované primerané pomocné prvky na zlepšenie výhľadu, ak vodič nemá dostatočný výhľad,
  5. musí byť vybavený osvetľovacím zariadením primeraným vykonávanej práci a musí zamestnancovi poskytovať dostatočnú bezpečnosť, ak ide o pracovný prostriedok určený na prácu v noci alebo v tme,
  6. musí byť vybavený primeranými hasiacimi prístrojmi, ak ide o pracovný prostriedok, pri ktorom je nebezpečenstvo požiaru na ňom alebo na ťahanej alebo nesenej časti a môžu byť ohrození zamestnanci, a ak namieste, na ktorom pracuje, nie sú v dostatočnej blízkosti protipožiarne prostriedky,
  7. musí sa po prekročení kontrolovaného priestoru automaticky zastaviť, ak ide o diaľkovo ovládaný pracovný prostriedok,
  8. musí byť vybavený ochranným zariadením proti nárazu a inému nebezpečenstvu alebo iným zariadením na vylúčenie takých nebezpečenstiev, ak ide o diaľkovo ovládaný pracovný prostriedok, ktorý môže v obvyklých pracovných podmienkach naraziť alebo vytvoriť iné nebezpečenstvo.

Pracovný prostriedok určený na zdvíhanie bremena

 • nepohyblivý pracovný prostriedok na zdvíhanie bremena musí byť počas používania pevný a stabilný; osobitná pozornosť sa musí venovať bremenám, ktoré sa majú zdvíhať a zaťaženiu, ktoré bude pôsobiť na montážne alebo upevňovacie miesta celej konštrukcie.
 • na pracovnom prostriedku na zdvíhanie bremena musí byť zreteľne vyznačené dovolené prevádzkové zaťaženie a tam, kde to je vhodné, musí byť umiestnená aj tabuľka udávajúca dovolené prevádzkové zaťaženie pre každú polohu pracovného prostriedku.

Príslušenstvo pracovného prostriedku na zdvíhanie bremena musí byť označené, aby sa dali určiť charakteristiky podstatné pre bezpečné používanie.

Pracovný prostriedok, ktorý nie je určený na zdvíhanie fyzickej osoby, ale ktorý by sa mohol takto použiť, musí byť zreteľne označený, aby sa tak nestalo.

 • nepohyblivý pracovný prostriedok na zdvíhanie bremena musí byť inštalovaný tak, aby sa znížilo ohrozenie, že bremeno
  1. udrie zamestnanca,
  2. sa nebezpečne rozkýva alebo vypadne,
  3. sa samovoľne uvoľní.
 • pracovný prostriedok na zdvíhanie alebo premiestňovanie zamestnancov musí:
  1. pomocou vhodných zariadení predchádzať nebezpečenstvu pádu kabíny, ak takéto nebezpečenstvo existuje,
  2. predchádzať nebezpečenstvu pádu obsluhy z kabíny, ak takéto nebezpečenstvo existuje,
  3. predchádzať nebezpečenstvu pritlačenia, uviaznutia alebo udretia obsluhy, najmä v dôsledku neúmyselného kontaktu s objektmi,
  4. zabezpečovať, aby fyzická osoba uviaznutá v kabíne po nehode nebola vystavená nebezpečenstvu a bolo ju možné uvoľniť.

Ak sa nebezpečenstvu pádu kabíny z dôvodu rozdielu miesta a výšky nedá zabrániť žiadnymi bezpečnostnými opatreniami, musí sa nainštalovať a každý pracovný deň skontrolovať závesné lano určené na zvýšenie bezpečnosti.

Lesníctvo

Sústreďovanie dreva

 • pri sústreďovaní dreva traktorom sa veľkosť nákladu stanovuje v technologickom protokole vo vzťahu k technickým parametrom traktora, svahovitosti terénu a stavu pracoviska. Technologický protokol v grafickej časti obsahuje aj grafické vyznačenie určených dráh pre jazdu s nákladom a jazdu bez nákladu,
 • počas sústreďovania dreva traktorom sa na pripútanie vodiča traktora použije bezpečnostný pás. V kabíne vodiča nemožno pri sústreďovaní dreva prevážať iné osoby vykonávajúce lesné práce. Pri jazde po odvozných cestách alebo zvážniciach možno iné osoby vykonávajúce lesné práce prepravovať len na sedačkách, ktorými je výrobcom vybavená kabína vodiča. Preprava osôb vykonávajúcich lesné práce na náklade nie je dovolená,
 • drevo sa nemôže sústreďovať traktorom na svahu, ak traktor nie je bezpečne ovládateľný alebo ak v práci nemožno pokračovať bezpečným spôsobom,
 • počas navaľovania dreva na hromadu alebo pri zarovnávaní jej čela traktorom nie je dovolená ručná výpomoc ani výpomoc ručným náradím. Osoby vykonávajúce lesné práce sa môžu zdržiavať len v bezpečnej vzdialenosti od navaľovaného dreva alebo zarovnávaného dreva,
 • počas priťahovania nákladu sa osoby vykonávajúce lesné práce nemôžu zdržiavať v ohrozenom priestore zberného lana s upnutým drevom,
 • na svahu, na ktorom môže dôjsť k samovoľnému pohybu dreva, sa drevo sústreďuje pomocou smerovej kladky alebo iným bezpečným postupom určeným v technologickom protokole. Pri sústreďovaní dreva smerovou kladkou sa traktor zabezpečí proti nežiaducemu pohybu vrátane pohybu do strán,
 • pri práci s navijakom riadeným bezdrôtovým komunikačným prostriedkom možno s traktorom pracovať len vo vymedzenom priestore a v súlade s podmienkami určenými v návode na používanie a v technologickom protokole,

Lanové dopravné zariadenia

 • okrem lanového dopravného zariadenia s obežným lanom nie je dovolené pri navíjaní a odvíjaní lán zdržiavať sa medzi lanami, pod lanami, pod zaveseným nákladom a upravovať pohybujúci sa náklad. Pri uvoľňovaní nákladu na svahu sa táto činnosť môže vykonávať len z hornej strany nákladu,
 • počas chodu lanového dopravného zariadenia možno spilovať stromy len vo vzdialenosti väčšej, ako je dvojnásobná priemerná výška stromov v poraste od lanového dopravného zariadenia,
 • lanové dopravné zariadenie možno uviesť do chodu len na pokyn osoby vykonávajúcej lesnú prácu, ktorá náklad zapína alebo odopína,
 • trasa lanového dopravného zariadenia sa v miestach križovania lesných ciest a turistických chodníkov viditeľne označí výstražnými značkami,
 • za pohybu nemožno na prepravované drevo stúpať alebo ho prekračovať. Lanovým dopravným zariadením nemožno prepravovať osoby vykonávajúce lesné práce,
 • montáž, demontáž, prevádzka a údržba lanového dopravného zariadenia sa vykonáva podľa návodu výrobcu,

Odvoz dreva

 • drevo kratšie ako 1,5 m sa pri odvoze odvozným prostriedkom zaistí ochrannou sieťou,
 • odvozný prostriedok určený na nakladanie a vykladanie dreva musí byť vybavený, ak ide o:
  1. rovnané drevo, čelami alebo klanicami schváleného typu vrátane ich nadstavcov, rebríkom alebo pevne zabudovanými stúpadlami na bezpečný výstup a zostup z plošiny odvozného prostriedku, upínacím zariadením, ochrannou sieťou a dostatočným počtom podkladacích klinov na zabezpečenie odvozného prostriedku proti samovoľnému pohybu,
  2. dlhé drevo, klanicovými oplenmi schváleného typu vrátane ich nadstavcov, upínacím zariadením nákladu v predpísanom vyhotovení pre príslušný typ odvozného prostriedku, rebríkom alebo pevne zabudovanými stúpadlami na bezpečný výstup a zostup z plošiny odvozného prostriedku a dostatočným počtom podkladacích klinov na jeho zabezpečenie proti samovoľnému pohybu.
 • odvozný prostriedok určený na mechanizované nakladanie a vykladanie dreva je podľa potreby vybavený aj technickým zariadením na nakladanie a vykladanie dreva.

Nakladanie a vykladanie dreva

 • nakladať a vykladať drevo nemožno v ochrannom pásme elektrického vedenia.
 • pred začatím prác sa vykoná kontrola stavu klaníc, oplenov, upínacieho zariadenia a technického zariadenia určeného na mechanizované nakladanie a vykladanie dreva, ak je súčasťou odvozného prostriedku.
 • rovnané drevo sa ukladá len do výšky klaníc odvozného prostriedku.
 • pri nakladaní a vykladaní rovnaného dreva nemožno:
  1. hádzať drevo na vozidlo alebo na zem, ak iná osoba vykonávajúca lesnú prácu toto drevo ukladá,
  2. hádzať drevo do rúk inej osoby vykonávajúcej lesnú prácu,
  3. stáť alebo sa pohybovať po nezabezpečenej hromade dreva alebo nezabezpečenom náklade dreva,
  4. pohybovať sa pri mechanizovanom nakladaní alebo vykladaní dreva v ohrozenom priestore vymedzenom pohybujúcim sa bremenom.
 • pri nakladaní a vykladaní dlhého dreva nemožno:
  1. nakladať kmene pri klaniciach alebo ich nadstavcoch tak, aby ich výšku presahovali o viac ako polovicu priemeru kmeňa; stred nákladu nemôže presahovať výšku klaníc alebo ich nadstavce o viac ako 35 cm,
  2. vstupovať na nezabezpečený náklad,
  3. pohybovať sa po odistení klaníc medzi odvozným prostriedkom a skládkou dreva, ak náklad na odvoznom prostriedku alebo skládka dreva nie je zabezpečená proti samovoľnému pohybu,
  4. zdržiavať sa v ohrozenom priestore,
  5. ručne uvoľňovať zaseknuté upínacie zariadenie,
  6. používať na nakladanie a vykladanie dreva jedno lano,
  7. zdržiavať sa v dosahu nakladaného dreva a na opačnej strane odvozného prostriedku pri nakladaní dreva, ktoré sa vykonáva pomocou sústavy lanových navijakov,
  8. pohybovať sa v ohrozenom priestore vymedzenom pohybujúcim sa bremenom pri mechanizovanom nakladaní alebo vykladaní dreva.
 • kmene sa na odvozný prostriedok navaľujú alebo ťahajú navijakom rovnomerne.
 • kmene sa na odvozný prostriedok ukladajú tak, aby čelá kmeňov presahovali os predného a zadného oplena najmenej o 50 cm.
 • práca pri nakladaní a vykladaní dreva sa preruší ihneď po zistení poruchy, ktorá má za následok zlyhanie niektorej z funkcií technického zariadenia na nakladanie a vykladanie dreva.
 • drevo z odvozného prostriedku nemožno vykladať ručne, ak sa klanice po odistení nesklopia alebo ak prevažná časť dreva zostane na odvoznom prostriedku; na vykladanie dreva sa použije čelný nakladač, navijak, žeriav alebo hydraulická ruka.
 • pri nakladaní a vykladaní dreva navijakom nemožno:
  1. zdržiavať sa v ohrozenom priestore, ktorým je vnútorný uhol lana a pozdĺžna os lana, a v priestore pred hromadou dreva pri rozvaľovaní a navaľovaní kmeňov alebo výrezov,
  2. manipulovať s lanom, ktoré sa pohybuje,
  3. manipulovať s premiestňovaným drevom, ak sa pohybuje.

Stavebníctvo:

Definície

 • nebezpečný dosah maximálny dosah pracovného zariadenia stavebného stroja alebo zariadenia (ďalej „stroj“) zväčšený o bezpečnostné pásmo najmenej 2m,

Prevádzka stroja

 • prevádzkovať sa môže len stroj ,ktorý svojou konštrukciou, zhotovením, technickým stavom a spôsobom použitia zodpovedá právnym predpisom a ostatným predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • prevádzkový poriadok, návod a prevádzková dokumentácia, prevádzkový denník, revízna kniha, musia byť umiestnené v stroji tak, aby kedykoľvek boli k dispozícii osobe obsluhujúcej stroj.
 • podrobnosti na prevádzku, údržbu a opravy stroja upravuje písomný prevádzkový poriadok zhotoviteľa. Prevádzkový poriadok upravuje bezpečný pracovný postup a podľa druhu stroja obsahuje najmä
  1. činnosť osoby obsluhujúcej stroj pred prevádzkou stroja v pracovnej zmene, počas nej a po jej ukončení,
  2. rozsah, lehoty a spôsob vykonávanej údržby stroja vrátane jeho kontrol a skúšok,
  3. spôsob zabezpečenia stroja počas prevádzky, pri premiestňovaní, odstavovaní z prevádzky, opravách, proti nežiaducemu uvedeniu do chodu a umiestnenie a zabezpečenie stroja po ukončení prevádzky,
  4. spôsob dorozumievania pri prevádzke stroja,
  5. zakázané činnosti pri prevádzke, údržbe a opravách stroja,
  6. spôsob vedenia a rozsah prevádzkovej dokumentácie a dokumentácie o údržbe stroja.
 • prevádzkový poriadok sa nemusí spracovať, ak vyššie uvedené požiadavky sú určené v slovenských technických normách alebo v návode výrobcu na použitie podľa osobitného predpisu.
 • počas prevádzky je stroj vybavený prevádzkovou dokumentáciou, evidenčným číslom a názvom prevádzkovateľa stroja.
 • pracovisko nachádzajúce sa mimo stroja, z ktorého sa obsluhuje stroj, musí byť zabezpečené proti pádu z výšky, ak je vo výške najmenej 0,5 m nad okolitou podlahou.
 • prevádzkovou dokumentáciou stroja je
  1. prevádzkový denník určený na vedenie záznamov o odovzdaní a prevzatí stroja osobe obsluhujúcej stroj, o nedostatkoch a opravách počas prevádzky a o závažných udalostiach, ktoré sa vyskytli počas pracovnej zmeny,
  2. revízna kniha alebo iný dokument obsahujúci technické údaje o stroji, o kontrolách, skúškach a opravách.
 • pri prevádzke stroja sa
  1. zabezpečí obsluhovanie vybraného stroja osobou, ktorá má doklad o absolvovaní odbornej prípravy,
  2. určí zodpovedná osoba, ak stroj obsluhuje viacero osôb,
  3. zabezpečí stabilita stroja počas všetkých pracovných činností; opory, tiahla, závesy alebo iné nastaviteľné prvky, ktorými sa zabezpečuje stabilita stroja počas prevádzky, sa nastavia v pracovnej polohe v súlade s návodom a zabezpečia sa proti zaboreniu, posunutiu alebo uvoľneniu,
  4. zabezpečia výsuvné, sklopné a podobné časti stroja vrátane hadíc, elektrických prívodov a vedení tak, aby nemohlo dôjsť k ich styku s pohyblivými časťami stroja,
  5. zabezpečí, aby sa neprekračovali prevádzkové parametre, ak stroj je vybavený prístrojmi na ich meranie,
  6. oznámi uvedenie stroja do chodu zvukovým alebo svetelným výstražným znamením, ak je ním stroj vybavený,
  7. uvedie stroj do chodu až po odchode všetkých osôb z ohrozeného priestoru,
  8. zabezpečí na verejných komunikáciách stály dozor osobou na to určenou, ktorá svetelnými signálmi, zvukovými signálmi, usmerňovaním premávky alebo inými pokynmi zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
  9. ovláda ručne vedený valec pri práci na svahu tak, aby osoba na obsluhu nebola na nižšej strane svahu, ako je valec,
  10. používa vibračný a ubíjací stroj len takým spôsobom a na takých pracoviskách, kde nehrozí nebezpečenstvo prenosu vibrácií a otrasov na objekty alebo výkopy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti týchto strojov,
  11. zabezpečí stroj proti neoprávnenému použitiu pri prerušení prevádzky alebo ukončení prevádzky,
  12. udržuje trvale v čistote stanovište osoby obsluhujúcej stroj, plošiny, stúpačky, priečky a nášľapné pätky.

Pri prevádzke stroja sa nesmie

 • používať stroj, ak je okrem osoby obsluhujúcej stroj v jeho nebezpečnej blízkosti ďalšia osoba,
 • používať stroj, ak je odmontované, nefunkčné alebo poškodené niektoré ochranné zariadenie,
 • odstraňovať za pohybu stroja odpad z nebezpečných miest, ak v návode nie je určené inak,
 • dotýkať sa pohybujúcich častí stroja telom, predmetmi alebo náradím držaným v rukách, ak v návode nie je určené inak,
 • pracovať so strojom za zníženej viditeľnosti a v noci, ak pracovný priestor stroja a pracovisko nie sú dostatočne osvetlené,
 • pracovať so strojom v nebezpečnej blízkosti iného stroja alebo dopravného prostriedku s výnimkou tých, ktoré pracujú vo vzájomnej súčinnosti so strojom,
 • premiestňovať a prepravovať osobu na stroji alebo pracovnom zariadení stroja, ak v návode nie je určené inak,
 • pohybovať strojom alebo jeho časťou nad osobami a nad obsadenou kabínou vodiča dopravného prostriedku,
 • pracovať so strojom v mieste, na ktoré nie je vidieť zo stanovišťa osoby obsluhujúcej stroj a kde by mohli byť ohrozené osoby vykonávajúce stavebné práce vrátane osoby obsluhujúcej stroj,
 • ovládať stroj nebezpečným spôsobom, ktorý vyvolá jeho nežiaduce rozkolísanie,
 • pohybovať sa so strojom alebo pracovným zariadením stroja v ochrannom pásme elektrického vedenia pod napätím,
 • prechádzať strojom cez elektrické káble, ak nie sú chránené proti mechanickému poškodeniu,
 • opustiť stanovište pre obsluhu stroja, ak je stroj alebo pracovné zariadenie stroja v pohybe, ak v návode nie je určené inak,
 • vykonávať údržbu, čistenie a opravy, ak nie je stroj alebo pracovné zariadenie stroja zabezpečené proti samovoľnému pohybu a náhodnému spusteniu a ak nie je vylúčený styk osoby s pohybujúcimi sa časťami stroja,
 • pohybovať sa postroji mimo určených priestorov,
 • fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom pri kontrole nádrže pohonných hmôt, čerpaní pohonných hmôt a pri používaní ľahko zápalných čistiacich prostriedkov,
 • používať otvorený oheň na uľahčenie spúšťania motora,
 • umiestňovať v kabíne okrem osobných potrieb osoby obsluhujúcej stroj akékoľvek ďalšie veci, najmä náradie, laná, schránky na mazivo alebo čistiace prostriedky, ak na tento účel nie je v kabíne výrobcom stroja vyhradený priestor,
 • zavesovať bremeno na špičku háku zdvíhacieho zariadenia,
 • zavesovať bremeno na stroj alebo pracovné zariadenie stroja, ak v návode nie je určené inak.

Zabezpečenie stroja pri prerušení a ukončení prác

 • pri prerušení práce alebo ukončení práce musí byť stroj zabezpečený tak, aby nemohol byť zdrojom ohrozenia alebo nemohol byť neoprávnene použitý,
 • pri prerušení práce sa mobilný stroj, ak to umožňuje jeho konštrukcia, musí zabezpečiť proti samovoľnému pohybu aspoň zabrzdením parkovacou brzdou alebo pracovným zariadením spusteným na zem,
 • po ukončení práce sa mobilný stroj musí zabezpečiť proti samovoľnému pohybu
  1. zakladacími klinmi,
  2. pracovným zariadením spusteným na zem alebo
  3. zaradením najnižšieho rýchlostného stupňa a zabrzdením parkovacou brzdou,
 • po ukončení práce a pri každom jej prerušení sa proti samovoľnému pohybu musí zabezpečiť aj pracovné zariadenie mobilného stroja spustením na zem alebo umiestnením do predpísanej prepravnej polohy, v ktorej sa mechanicky zabezpečí,
 • mobilný stroj sa musí odstaviť na vhodné stanovište, kde nezasahuje do pozemných komunikácií, nie je ohrozený padajúcimi predmetmi a nie je ohrozená stabilita mobilného stroja,
 • nedostatky stroja a prevádzkové odchýlky zistené počas prevádzky sa zaznamenávajú do prevádzkového denníka. Pri výmene osoby obsluhujúcej stroj sa striedajúca obsluhujúca osoba oboznámi s neodstránenými nedostatkami stroja.

Výmena a nastavovanie pracovného zariadenia stroja

 • výmena alebo nastavovanie pracovného zariadenia stroja sa vykonáva podľa návodu.
 • pracovné zariadenie stroja alebo jeho časť, ktoré môžu pri montáži, demontáži a nastavovaní spôsobiť úraz, sa musia bezpečne zaistiť proti samovoľnému pohybu a strate stability,
 • na výmenu a nastavovanie pracovného zariadenia stroja alebo jeho časti musí byť vymedzený voľný priestor, ktorý umožní bezpečný výkon práce.

Preprava stroja

 • nakladanie, zabezpečenie a upevnenie, preprava a vykladanie stroja alebo jeho pracovného zariadenia sa musí vykonať podľa návodu. Ak tieto činnosti nie sú uvedené v návode, určí ich zhotoviteľ,
 • pri preprave stroja sa v kabíne prepravovaného stroja, na stroji a na ložnej ploche dopravného prostriedku nesmú zdržiavať osoby, ak v návode nie je určené inak,
 • dopravný prostriedok na prepravu stroja sa musí pri nakladaní a vykladaní bezpečne zabrzdiť a mechanicky zabezpečiť proti nežiaducemu pohybu,
 • pri preprave stroja na pozemných komunikáciách po vlastnej osi musia byť pracovné zariadenia stroja a ostatné zariadenia v predpísanej prepravnej polohe a mechanicky zabezpečené proti samovoľnému pohybu podľa návodu,
 • pri preprave stroja na dopravnom prostriedku sa pracovné zariadenie stroja musí podľa návodu
  1. umiestniť na ložnej ploche dopravného prostriedku v predpísanej prepravnej polohe,
  2. pripevniť na ložnú plochu dopravného prostriedku,
  3. mechanicky zabezpečiť proti pozdĺžnemu a bočnému posunu a proti prevráteniu.
 • prípojný mobilný stroj sa musí pri pripájaní zabrzdiť a zabezpečiť zakladacími klinmi,
 • cúvanie dopravného prostriedku na doraz prípojného mobilného stroja sa môže dokončiť len na základe dohovoreného dorozumievacieho znamenia usmerňujúcej osoby. Po doraze sa dopravný prostriedok musí zabrzdiť,
 • pri nájazde stroja na dopravný prostriedok a pri zjazde stroja z dopravného prostriedku usmerňujúca osoba je v bezpečnej vzdialenosti od stroja a dopravného prostriedku a po celý čas nájazdu a zjazdu stroja je v zornom poli osoby obsluhujúcej stroj, ktorá nakládku vykonáva.

Stroj na zemné práce

 • pred začiatkom zemných prác sa vykonajú potrebné opatrenia, aby stroj nenarazil na vyčnievajúce pevné prekážky, ktoré sa musia vopred odstrániť, narušiť alebo viditeľne označiť. Požiarne hydranty, vodné a plynové uzávery a kanalizačné poklopy sa musia viditeľne označiť, aby sa nepoškodili,
 • stroj na zemné práce sa môže pohybovať alebo pracovať podľa únosnosti pôdy v takej vzdialenosti od okraja svahu a výkopu, aby nedošlo k zrúteniu stroja. Ak táto vzdialenosť nie je určená v technologickom postupe, určí ju zodpovedná osoba.
 • ak je stroj v pohybe, nikto sa nesmie zdržiavať v jeho nebezpečnom dosahu,
  pred ním v smere jazdy ani medzi ťahačom a vlečeným strojom.
 • stroj sa môže pohybovať alebo pracovať pod stenou alebo svahom v takej vzdialenosti, aby nevzniklo nebezpečenstvo jeho zasypania,
 • pri jazde stroja a práci stroja na svahu sa musí používať taká technika jazdy, aby nedošlo k nebezpečnému posunutiu ťažiska stroja a strate jeho stability,
 • pri práci stroja, ktorý je vybavený viacerými pracovnými zariadeniami, musia byť nepoužívané pracovné zariadenia umiestnené v predpísanej prepravnej polohe a mechanicky zabezpečené.
 • pri práci viacerých strojov na jednom pracovisku musí byť medzi nimi zachovaná taká vzdialenosť, aby nedošlo k ohrozeniu ich prevádzky,
 • pri nakladaní materiálu na dopravné prostriedky sa môže manipulovať so strojom alebo s pracovným zariadením stroja len tak, aby nenarážali do dopravného prostriedku. Materiál sa musí na ložnú plochu uložiť rovnomerne.
 • pri jazde s naloženým materiálom sa pracovné zariadenie stroja musí zabezpečiť v prepravnej polohe, aby nedošlo k strate stability stroja a obmedzeniu viditeľnosti z kabíny.
 • stroj na kolesovom podvozku a cestný valec sa vybavia najmenej dvoma podkladacími klinmi, ak v návode nie je určený väčší počet.
 • ak osoba obsluhujúca stroj opustí stroj, pracovné zariadenie stroja musí byť spustené na zem, na podložku na zemi alebo umiestnené v predpísanej prepravnej polohe a mechanicky zabezpečené.
 • pri hrnutí horniny dozérom nesmie brit jeho radlice presahovať cez okraj svahu alebo výkopu.

Rýpadlá, nakladače a univerzálne dokončovacie stroje

 • výložník lanových rýpadiel možno prestavovať len s nezaťaženým pracovným zariadením, ak v návode nie je určené inak.
 • pri spúšťaní a zdvíhaní výložníka pri prácach na svahu musí byť výložník nasmerovaný v osi stroja proti svahu vždy tak, aby nedochádzalo k nebezpečnému posunutiu ťažiska stroja a k strate jeho stability.
 • ak pri rýpaní vzniknú previsy, musia sa neodkladne odstrániť.
 • ak nie je v návode alebo v technických podmienkach výrobcu určené inak, pri prevádzke stroja sa nesmie
  1. roztĺkať hornina dnom lopaty,
  2. vyrovnávať terén otáčaním lopaty,
  3. vytrhávať bremeno pracovným zariadením stroja,
 • lopata rýpadla sa môže čistiť len pri vypnutom motore stroja a na mieste, kde nehrozí nebezpečenstvo zosuvu hmôt. Lopata sa pritom musí položiť a musí mať uzatvorenú klapku. Po vyčistení lopaty a pred uvedením stroja do prevádzky sa osoba obsluhujúca stroj presvedčí, či osoba, ktorá čistila lopatu, je v bezpečnej vzdialenosti odstroja,
 • používanie prídavného zdvíhacieho zariadenia upravujú slovenské technické normy.

Skrejper

 • ak je skrejper v pohybe, nesmú sa v jeho bezprostrednom pracovnom okolí v smere jazdy odstraňovať skaly, korene a vykonávať iné práce.
 • do priestoru medzi skrejprom a ťahačom sa nesmie vstupovať a prechádzať cez akúkoľvek časť ťahaného skrejpra.
 • pri premiestňovaní naloženého alebo prázdneho skrejpra musí byť korba vždy
 • zdvihnutá a uzavretá.

Stroj na výrobu, dopravu a spracovanie zmesi

 • pred uvedením do prevádzky sa musí zabezpečiť stabilita miešačky,
 • pri údržbe, oprave a čistení miešačky s násypným košom je dovolené vstupovať pod kôš len vtedy, ak je kôš bezpečne zaistený v hornej polohe, najmä reťazou, hákom alebo vzperou,
 • vstupovať na konštrukciu miešačky možno len v prípade, ak je odpojená od prívodu elektrickej energie,
 • pri betonárňach a obaľovacích súpravách sa dráha násypného koša musí zabezpečiť ohradením alebo zakrytím,
 • prepravník zmesi sa môže plniť iba zmesou predpísanej konzistencie a len do úžitkového objemu nádoby nadstavby tak, aby bola zaručená bezpečná a správna funkcia vozidla, ktorým sa prepravuje zmes, aby boli zaručené jazdné vlastnosti, neprekročilo sa jeho možné zaťaženie a nenastal samovoľný únik prepravovanej zmesi,
 • po naplnení prepravníka zmesi osoba obsluhujúca prepravník zabezpečuje a kontroluje zaistenie výsypného zariadenia v prepravnej polohe,
 • pri ovládaní prepravníka zmesi zo zadného panelu nesmie byť motor vozidla v chode, ak nie je v návode určené inak,
 • v prípade poruchy prepravníka betónových zmesí sa prepravník vyprázdňuje vhodnými prostriedkami na núdzové vyprázdnenie zmesi podľa návodu.

Zariadenie na prepravu zmesi a strojové omietačky

 • čerpadlom sa môže prepravovať iba zmes predpísaného zloženia podľa návodu,
 • spôsob zostavenia potrubia a hadíc, veľkosť a počet oblúkov, bezpečné uloženie potrubia a hadíc, ich smerové a spádové pomery musia zodpovedať návodu. Ak návod neobsahuje uvedené požiadavky, určuje ich zodpovedná osoba,
 • potrubie, hadice, dopravníky, vibračné žľaby a iné zariadenia na prepravu zmesi sa musia viesť a zabezpečiť tak, aby nespôsobili preťaženie alebo nadmerné namáhanie lešenia, debnenia výkopov alebo konštrukčných častí stavby,
 • potrubie a hadice možno spájať iba nepoškodenými a očistenými spojkami,
 • poistné ventily a riadiace ventily sa musia nastaviť na tlak, ktorý zodpovedá ich správnej funkcii. Tlak sa musí priebežne kontrolovať,
 • čerpadlo na zmesi, potrubia, hadice a časti strojovej omietačky, ak sú pod tlakom, nie je možné čistiť a rozoberať,
 • koncovka potrubia na čerpanie zmesi sa musí spoľahlivo zabezpečiť tak, aby jej neočakávaný pohyb vplyvom dynamických účinkov neohrozil osobu vykonávajúcu stavebné práce,
 • pri použití striekacej pištole strojovej omietačky a striekacieho zariadenia sa vyžaduje, aby osoba na obsluhu mala zabezpečenú stabilnú polohu,
 • pri preprave zmesi stabilným čerpadlom alebo čerpadlom na dopravu betónovej zmesi na automobilovom podvozku sa musí zabezpečiť bezpečný príjazd vylučujúci zložité a opakované cúvanie vozidiel,
 • čerpadlo na dopravu betónovej zmesi na automobilovom podvozku (autočerpadlo) sa musí umiestniť tak, aby
  1. v priestore manipulácie s výložníkom a potrubím sa nenachádzali prekážky, ktoré by sťažovali túto manipuláciu, ohrozovali bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a aby boli dodržané ochranné pásma vzdušných elektrických vedení,
  2. osoba obsluhujúca čerpadlo mala výhľad na pracovisko; ak to nie je možné, musí sa zabezpečiť vzájomné dorozumievanie medzi osobou obsluhujúcou čerpadlo a osobou ukladajúcou zmes.
 • Pri prevádzke sa nesmie
  1. používať spôsob práce, pri ktorom sa prehýbajú hadice,
  2. manipulovať so spojkami a ručne premiestňovať hadice a potrubie, ak nie
   sú na to konštruované,
  3. vstupovať na konštrukciu zariadenia na prepravu zmesi a strojovú
   omietačku a do priestoru ohrozeného zmesou vystrekujúcou z koncovky hadice,
 • prepravníky a zásobníky voľne uloženého cementu a podobných sypkých hmôt,
 • pred pripojením dopravnej hadice k pevnému potrubiu tlakových zásobníkov voľne uloženého cementu a podobných sypkých hmôt potrubie nesmie byť pod tlakom,
 • dopravné hadice a potrubie sa pred prečerpávaním voľne uloženého cementu a podobných sypkých hmôt musia skontrolovať; poškodené sa nesmú používať,
 • dopravné hadice a potrubie sa musia navzájom spájať alebo spájať s pevným potrubím len nepoškodenými spojkami a koncovkami na to určenými,
 • počas prečerpávania sa sleduje stavoznak zásobníka, aby sa zásobník nepreplnil.

Zhŕňacia mechanická lopata

 • priestor, kde sa má sypký materiál prihrňovať zhŕňacou mechanickou lopatou, sa musí upraviť tak, aby sa táto lopata nemohla zachytiť o nerovnosti, pevné prekážky a väčšie predmety,
 • spojenie ťažného lana zhŕňacej mechanickej lopaty s navíjacím zariadením sa musí zabezpečiť poistkou proti preťaženiu,
 • prenášanie prázdnej zhŕňacej mechanickej lopaty do záberu sa musí vykonať len jej ťahaním,
 • pri prevádzke sa nikto nesmie zdržiavať medzi navijakom a zhŕňacou mechanickou lopatou. Osoba obsluhujúca mechanickú zhŕňaciu lopatu dbá na to, aby sa na lane nevytvorila slučka, a pridržiava ju v zábere oboma rukoväťami,
 • spojenie lana v mieste pripevnenia zhŕňacej mechanickej lopaty musí byť vyhotovené najmenej dvoma lanovými spojkami.

Stroj na zhutňovanie

 • ponorný elektrický vibrátor alebo príložný elektrický vibrátor sa môže pripojiť len na zdroj s napätím a frekvenciou podľa údajov na výrobnom štítku alebo podľa návodu,
 • pohyblivé prívody ponorného elektrického vibrátora alebo príložného elektrického vibrátora sa musia klásť a zabezpečiť tak, aby sa nemohli mechanicky poškodiť.

Strojové baranidlo

 • na vykonávanie práce s voľne zaveseným pneumatickým, hydraulickým, výbušným, vibračným baranidlom alebo siným voľne zaveseným baranidlom sa spracuje technologický postup,
 • ak pri výstupe na vodiacu vežu baranidla nie je osoba vykonávajúca stavebné práce zabezpečená ochranným košom, použije sa osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu,
 • pri zatĺkaní štetovnice, pilóty, rúry alebo iného prvku sa vo vzdialenosti najmenej 1,5-násobku výšky veže alebo dĺžky výložníka žeriava od miesta zatĺkania nesmú vykonávať iné práce,
 • príprava prvkov sa vykonáva vo vzdialenosti väčšej ako dvojnásobok výšky veže
 • alebo dĺžky výložníka od miesta zatĺkania,
 • podľa typu baranidla sa musí zabezpečiť dostatočne široká, únosná, spevnená a rovná manipulačná podlaha. Baranidlo sa musí zabezpečiť proti prevrhnutiu,
 • priťahovanie alebo stavanie prvku šikmým ťahom možno len zariadením, ktoré je na to prispôsobené,
 • zarážaný prvok sa musí pri zarážaní spoľahlivo stabilizovať tak, aby bola zaručená jeho správna poloha a aby sa nevychýlil,
 • pri práci s baranidlom sa nesmie vstupovať pod zavesené prvky. Na navádzanie prvku sa musia používať bezpečné a spoľahlivé prípravky. Ručné navádzanie prvku je možné len pri zdvíhacom zariadení vybavenom mikrozdvihom. Pri zavesenom prvku sa môže na nevyhnutne potrebný čas zdržiavať len osoba poverená navádzaním prvku a stabilizovaním polohy prvku, ak to vyplýva z technologického postupu,
 • počas zatĺkania sa kontroluje baranidlo a vrchná časť zarážaného prvku,

Vrátok s motorovým pohonom

 • miesto pre osobu obsluhujúcu vrátok s motorovým pohonom (ďalej „vrátok“) sa umiestni vždy tak, aby nebolo ohrozené bremenom alebo lanom. Vrátok sa musí umiestniť 3 m až 5 m od zvislej dráhy dopravovaného bremena a musí sa chrániť pred inou prevádzkou. Priestor určený na zdvíhanie bremena vrátkom musí byť zabezpečený proti vstupu osôb, najmä ohradením alebo vytvorením ochrannej konštrukcie,
 • miesto pre osobu obsluhujúcu vrátok sa určí vždy tak, aby videla na všetky nakladacie a vykladacie miesta, alebo sa zabezpečí vzájomné dorozumievanie medzi osobou obsluhujúcou vrátok a osobou vykonávajúcou stavebné práce na nakladacom alebo vykladacom mieste,
 • pri osadzovaní a inštalácii vrátku musí byť os kladky kolmá na smer navíjania lana,
 • vrátok sa musí ukotviť alebo zaťažiť hmotnosťou rovnajúcou sa najmenej dvojnásobnej nosnosti vrátka,
 • najväčšia nosnosť vrátka a najväčšia hmotnosť dopravovaného bremena sa musí vyznačiť na dobre viditeľnom mieste vrátka.
 • vrátok sa musí vybaviť koncovým vypínačom, ktorý samočinne zastaví chod vrátka, ak závesný hák od spodnej hrany kladky je vzdialený najmenej 0,3 m.
 • miesto odoberania alebo nakladania materiálu vo výške musí byť zabezpečené proti pádu dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m a zarážkou pri podlahe vysokou najmenej 0,15 m.
 • nosná konštrukcia kladky vrátane závesu sa vyhotoví podľa technickej dokumentácie obsahujúcej aj statický výpočet. Jej pevnosť a stabilita sa zabezpečí kotvením alebo protizávažím,
 • pracovisko s vrátkom sa skontroluje a do prevádzky uvedie zodpovednou osobou zápisom do stavebného denníka alebo do iného dokladu,
 • na bubne vrátka musia pri preprave bremena zostať navinuté najmenej tri závity lana,
 • pri prevádzke vrátka, zdvíhaní a spúšťaní bremien sa nesmie
  1. zdvíhať bremeno s hmotnosťou presahujúcou nosnosť vrátka,
  2. zdvíhať a dopravovať bremeno, ktoré svojimi rozmermi ohrozuje okolie, ak sa neurobili vhodné bezpečnostné opatrenia,
  3. zdvíhať bremeno šikmým ťahom,
  4. opustiť stanovište osoby obsluhujúcej vrátok, ak je bremeno zavesené na háku,
  5. zavesovať bremeno na špičku háka,
  6. zdržiavať sa pod zaveseným bremenom a v jeho nebezpečnej blízkosti,
  7. rukami alebo nohami usmerňovať navíjanie lana na bubon vrátka,
  8. pokračovať v práci s vrátkom, ak sa na lane urobí slučka alebo uzol alebo ak sa lano vyšmykne z drážky kladky,
  9. dopravovať bremeno, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia nosného lana alebo viazacích prostriedkov ostrými hranami alebo inak,
  10. spôsobiť ráz pri spúšťaní alebo ťahu bremena,
  11. zdvíhať zasypané, primrznuté alebo priľnuté bremeno,
  12. vykonať zmenu na brzde, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Vrátok upravený na vlečenie

 • musí mať prispôsobený kryt navíjacieho bubna,
 • musí mať zariadenie, ktoré zabezpečuje správne ukladanie lana,
 • nesmie mať ovládanie so samodržnými tlačidlami.

Jednoduchá kladka na ručné zdvíhanie bremena

 • ručne zdvíhať bremeno jednoduchou kladkou môže jedna osoba do výšky najviac 15 m a dve osoby a viac osôb do výšky najviac 25 m,
 • najväčšiu hmotnosť zdvíhaného bremena ustanovuje osobitný predpis,
 • priemer používaného nosného textilného lana musí byť najmenej 0,01m,
 • poškodené lano sa nesmie používať,
 • nosná konštrukcia jednoduchej kladky vrátane závesu sa vyhotoví podľa technickej dokumentácie obsahujúcej aj statický výpočet,
 • pracovisko s jednoduchou kladkou sa skontroluje a do prevádzky uvedie zodpovednou osobou zápisom do stavebného denníka alebo do iného dokladu.

Kladkostroj a zdvihák

 • nosná konštrukcia kladkostroja vrátane jeho závesu sa vyhotoví podľa
  technickej dokumentácie obsahujúcej aj statický výpočet,
 • pracovisko s kladkostrojom sa skontroluje a do prevádzky uvedie zodpovednou osobou zápisom do stavebného denníka alebo do iného dokladu,
 • nosnosť viazacieho prostriedku musí zodpovedať hmotnosti bremena,
 • podľa typu zdviháka sa musí zabezpečiť dostatočne široká, únosná, spevnená a rovná manipulačná podlaha.

Stavebný výťah

 • plocha na umiestnenie stavebného výťahu musí byť dostatočne široká, únosná, spevnená a rovná. Výťah sa musí ukotviť tak, aby sa zabezpečila jeho stabilita,
 • výstupné plošiny objektu na jednotlivých podlažiach alebo úrovniach do stavebného výťahu musia byť zabezpečené proti pádu dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m,
 • medzera medzi prahom zdvíhacej plošiny a prahom výstupnej plošiny môže byť najviac 0,05m,
 • obsluhovať stavebný výťah môže len osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí.

Vrtná súprava

 • vrtná súprava a jej príslušenstvo sa musí umiestniť tak, aby bola zaistená jej stabilita a bezpečná prevádzka.

Platnosti dokladov odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.

V zmysle platnej legislatívy obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení môže vykonávať fyzická osoba, ktorá je držiteľom písomného dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) v nadväznosti na prílohu č. 1a písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. a prílohu č. 9 vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“). Nadobudnutím účinnosti vyhlášky č. 356/2007 Z. z., dňom 01. 09. 2007, každá osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. bola povinná v rámci skupiny 08.1 vydávať písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na BOZP, nie preukaz strojníka.
V zmysle § 39 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. preukaz vydaný do 30. 06. 2006 sa považuje za preukaz podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z., ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.; inak preukaz stráca platnosť najneskôr 30. 04. 2008. Z uvedeného vyplýva, že fyzická osoba vlastniaca preukaz strojníka, ktorý bol platný k dátumu nadobudnutia účinnosti zákona č. 124/2006 Z. z., t. j. ku dňu 01. 07. 2006, vlastní naďalej platný doklad odbornej spôsobilosti, ak absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu najneskôr do 30. 04. 2008 a následne stále do piatich rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.
Preukaz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení mohol byť vydaný osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z., resp. osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie na základe legislatívy účinnej pred zákonom č. 124/2006 Z. z. s ohľadom na § 39 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z., najneskôr do nadobudnutia účinnosti vykonávacej vyhlášky č. 356/2007 Z. z. k § 27 zákona č. 124/2006 Z. z., t. j. najneskôr do 01. 09. 2007.
Ak osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie pre skupinu 08.1 v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. vydala preukaz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení po dátume 01. 09. 2007, tak takýto preukaz je pre účely výkonu inšpekcie práce považovaný za neplatný. V takom prípade je potrebné osloviť predmetnú osobu oprávnenú na výchovu a vzdelávanie s platným oprávnením v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. a požiadať ju o nápravu v rámci vydaného dokladu. Myslíme tým osobu, v ktorej fyzická osoba absolvovala výchovu a vzdelávanie so záverečným overením vedomostí. Tá je povinná svoju chybu napraviť a vydať fyzickej osobe miesto preukazu obsluhy stavebných strojov a zariadení, písomný doklad obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení s uvedením pôvodného dátumu vydaného dokladu. Uvedené platí  pre každú osobu oprávnenú na výchovu a vzdelávanie v predmetnej oblasti ochrany práce. Nie je potrebné, aby táto fyzická osoba absolvovala opätovne vzdelávaciu aktivitu.
Ak osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v predmetnej oblasti ochrany práce vydala preukaz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení po nadobudnutí účinnosti zákona č. 124/2006 Z. z. (01. 07. 2006) bez toho, aby fyzická osoba v nej absolvovala výchovu a vzdelávanie so záverečným overením vedomostí, tak konala protiprávne. Fyzická osoba v tomto prípade môže osloviť osobu oprávnenú na výchovu a vzdelávanie v predmetnej oblasti ochrany práce, v ktorej absolvovala výchovu a vzdelávanie so záverečným overením vedomostí a tá jej musí vydať písomný doklad obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení (s pôvodným dátumom), ak sa jedná o dátum po 01. 09. 2007; ak sa jedná o časové obdobie od 01. 07. 2006 do 31. 08. 2007, tak názov dokladu môže byť preukaz.

Poľnohospodárstvo

Definície

Poľnohospodárskou prácou sa rozumie činnosť zameraná na pestovanie rastlín a starostlivosť o rastliny a na chov hospodárskych zvierat (ďalej len „zviera“) určených na ekonomické zhodnotenie a činnosť s ňou súvisiaca.

Všeobecne

Pracovné prostriedky používané pri pestovaní rastlín a starostlivosti o rastliny sú stroje a zariadenia na obrábanie, prípravu a úpravu pôdy, stroje a zariadenia na sejbu, sadenie a hnojenie, stroje a zariadenia na ochranu kultúr a zavlažovanie, stroje a zariadenia na zber úrody.

 • pracovný prostriedok sa umiestňuje a používa tak, aby bola zabezpečená jeho
  stabilita a bezpečná prevádzka a v súlade s návodom na obsluhu,
 • pracovný prostriedok má na ochrannom kryte pracovného ústrojenstva
  bezpečnostné označenie podľa osobitného predpisu,
 • pri práci s pracovným prostriedkom v blízkosti vysokého napätia a veľmi vysokého napätia sa dodržiava určené ochranné pásmo pre elektrické zariadenia,
 • pred jazdou sa skontroluje stav mobilného pracovného prostriedku s vlastným pohonom, najmä tlak v pneumatikách, stav pneumatík alebo pásov, nastavenie bŕzd a osvetlenie, a ak sa použije príves alebo náves, skontroluje sa aj jeho bezpečné pripojenie, správne zapojenie hadíc, funkcia brzdového zariadenia a zapojenie elektroinštalácie,
 • zamestnávateľ určí pred začatím prác na svahu pri použití pracovného prostriedku s vlastným pohonom bezpečný pracovný postup so zreteľom na sklon terénu. Pracovný prostriedok nemožno používať na svahoch s väčším sklonom, ako je na ňom vyznačený alebo ako je uvedený v návode na jeho obsluhu,
 • pracovný prostriedok môže obsluhovať na svahoch len zamestnanec oboznámený so sklonom terénu,
 • pracovný prostriedok, ktorý sa používa na svahu samostatne alebo v spojení s ťažným prostriedkom, sa označí nápisom o pracovnej bezpečnej svahovitej dostupnosti z hľadiska dynamickej stability,
 • nemožno sa zdržiavať v priestore ohrozenom pracovným prostriedkom alebo jeho časťami, ak je pracovný prostriedok alebo jeho časť v pohybe,
 • nemožno naskakovať na mobilný pracovný prostriedok a zoskakovať z neho, ak je v pohybe,
 • zdržiavať sa na pracovnom prostriedku je možné, ak má plošina pre obsluhu príslušné sedadlo a oporu pre nohy, ak v návode na obsluhu nie je uvedené inak,
 • prístup k sedadlu na plošine pracovného prostriedku pre obsluhu je zabezpečený držadlami, zábradlím a stúpadlami, ak v návode na obsluhu nie je uvedené inak. Zábradlie je vysoké najmenej 110 cm, má pomocnú priečku vo výške 55 cm a nánožnú lištu vysokú 10 cm. Prístup na plošinu pre obsluhu je uzatvárateľný,
 • pracovná plošina pracovného prostriedku okolo sedadla sa udržiava v čistote.
 • prepravovať zamestnancov na mobilnom pracovnom prostriedku možno len vtedy, ak je na prepravu osôb prispôsobený; maximálny počet prepravovaných osôb je uvedený v návode na obsluhu,
 • po skončení práce sa mobilný pracovný prostriedok s vlastným pohonom zabezpečí proti samovoľnému pohybu zakladacími klinmi alebo pracovným zariadením spusteným na zem, zaradením najnižšieho rýchlostného stupňa a zabrzdením parkovacou brzdou. Mobilný pracovný prostriedok s vlastným pohonom sa zabezpečí proti samovoľnému pohybu pracovným zariadením spusteným na zem alebo zabrzdením parkovacou brzdou aj pri krátkodobom prerušení práce, ak to umožňuje konštrukcia pracovného prostriedku,
 • pracovný prostriedok sa odstaví na vhodné miesto, najmä s ohľadom na povahu terénu a vedenie vysokého napätia alebo veľmi vysokého napätia, kde neprekáža z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo kde neohrozuje zamestnancov vykonávajúcich prácu v jeho blízkosti,
 • proti samovoľnému pohybu sa zabezpečí aj mobilný pracovný prostriedok bez vlastného pohonu. Pri každom prerušení práce a po skončení práce sa spustí pracovné zariadenie na zem alebo sa umiestni do prepravnej polohy, v ktorej sa zabezpečí proti pohybu,
 • pri prerušení práce a skončení práce sa pracovný prostriedok zabezpečí proti neoprávnenému použitiu,
 • preprava, nakladanie, skladanie, zabezpečenie a upevnenie pracovného prostriedku sa vykonáva podľa návodu na jeho obsluhu. Ak postup pri preprave pracovného prostriedku nie je uvedený v návode na obsluhu, určí postup zamestnávateľ,
 • pri preprave pracovného prostriedku sa nemožno zdržiavať v kabíne prepravovaného pracovného prostriedku, na pracovnom prostriedku a na ložnej ploche dopravného prostriedku, ak návod na obsluhu alebo zamestnávateľ neurčí inak,
 • prácu na mechanizmoch a súčastiach pracovného prostriedku, najmä nastavovanie, čistenie, mazanie, ako aj otváranie krytov, nemožno vykonávať za jeho chodu a bez zabezpečenia proti samovoľnému pohybu, ak v návode na obsluhu nie je uvedené inak,
 • hydraulické zariadenie pracovného prostriedku možno opravovať po jeho zabezpečení proti klesnutiu a pri vypnutom tlakovom čerpadle,
 • kontrolovať výšku hladiny elektrolytu v akumulátore pracovného prostriedku nemožno v blízkosti otvoreného ohňa,
 • uzáver chladiča motora pracovného prostriedku nemožno otvárať, ak je motor prehriaty.

Podrobnosti na používanie pracovného prostriedku pri chove zvierat

 • ručná stacionárna rezačka je vybavená vysúvacou pákou. Kľuka je vzdialená najmenej 20 cm od hrany nožov a má voľne otáčajúcu sa rukoväť. Záhlavie je chránené krytom, ktorého predná hrana je vzdialená najmenej 50 cm od rezacích nožov,
 • počas chodu stacionárnej rezačky sa nemožno zdržiavať pri rezacom kolese a v smere jeho otáčania,
 • na stacionárnej rezačke sa pravidelne kontrolujú medzery medzi ostrím a reznou hranou nožov a tupé nože sa vymieňajú.
 • ručnú stacionárnu rezačku nemožno upraviť na motorový pohon,
 • materiál nemožno do pracovného priestoru strúhačky repy pritláčať.
 • odstraňovať zvyšky rozrezaného krmiva a materiálu zo strúhačky repy možno až po zastavení stroja,
 • šrotovník je vybavený zariadením na zachytávanie kovových častí,
 • materiál zachytený na stenách miagača nemožno stierať rukou,
 • parák sa umiestni na betónovú alebo inú nehorľavú podlahu a jeho stabilita sa riadne zabezpečí,
 • parák možno otvoriť až po skondenzovaní pary,
 • pariaca vložka dna paráka a poistný ventil sa pravidelne čistia. Počas prevádzky paráka sa kontroluje funkčnosť poistného zariadenia proti prekročeniu najvyššieho pracovného tlaku,
 • výhybka visutej dráhy na prepravu krmiva, hnoja a iných materiálov sa zabezpečí proti bočným výkyvom. Výhybka sa používa tak, aby sa zabránilo vypadnutiu vozíka z dráhy,
 • konce visutej dráhy sa zabezpečia proti vypadnutiu vozíka z dráhy.
 • kontrolu stavu visutej dráhy vykonáva zamestnávateľ podľa prevádzkových podmienok najmenej raz za rok,
 • žľabový dopravník je vybavený krytom na miestach, po ktorých sa pohybuje zamestnanec, ktorý žľabový dopravník obsluhuje,
 • žľab v prípravovni krmív možno odkryť len pri plnení krmivom; po skončení plnenia sa žľab zakryje,
 • na obežný zhrňovač výkalov v pohybe nemožno stúpať a zdržiavať sa v jeho zóne nebezpečenstva. Priestor šachty výkalov obežného zhrňovača výkalov je ohradený ochranným zábradlím a do tohto priestoru je zabezpečený bezpečný vstup a výstup z neho,
 • ovládacie prvky na bezpečné vypnutie obežného zhrňovača výkalov sú umiestnené najmenej na dvoch protiľahlých miestach,
 • ak zamestnanec, ktorý obsluhuje nakladač pri nakladaní hmoty na stoh, nemá dostatočný výhľad, určí sa zamestnanec na stohu, ktorý ho pokynmi usmerňuje. Zamestnanec, ktorý obsluhuje nakladač, môže vykonávať prácu len vtedy, ak vidí určeného zamestnanca, ktorý ho usmerňuje,
 • balíky v stohu krmovín a slamy sa ukladajú tak, aby bol stoh stabilný,
 • pri odoberaní balíkov zo stohu krmovín a slamy sa postupuje stupňovito zhora nadol; balíky nemožno vytrhávať zo spodných vrstiev,
 • pri výstupe na stoh krmovín a slamy sa použije rebrík, ktorý presahuje výšku stohu najmenej o 1,1 m. Ak sa použije jednoduchý rebrík, umiestni sa tak, aby jeho sklon nebol menší ako 1 : 2,5, a zabezpečí sa jeho stabilita,
 • voľne uložená krmovina sa odoberá len z jednej strany stohu krmovín; stoh nemožno pri odoberaní krmoviny podopierať,
 • pred vstupom do senážnej veže a silážnej veže sa skúškou zistí, či sú v nej zdraviu škodlivé plyny. Ak sú v senážnej veži alebo silážnej veži zdraviu škodlivé plyny, možno do nej vstúpiť až po jej riadnom vyvetraní. Práce v senážnej veži a silážnej veži sa vykonávajú pod dozorom určeného zamestnanca,
 • pri senážovaní a silážovaní sa stroj pohybuje v takej vzdialenosti od okraja hromady, aby nedošlo k zrúteniu stroja; túto vzdialenosť určí zamestnávateľ v pracovnom postupe,
 • utláčať hmotu pri senážovaní a silážovaní strojom nemožno na okrajoch hromady, ak hmota nie je zrovnaná,
 • pri rozhŕňaní hmoty pri senážovaní a silážovaní hrana radlice nepresahuje okraj hromady,
 • senážovanie a silážovanie možno vykonávať len v prítomnosti určeného zamestnanca, ktorý riadi postup práce so zreteľom na určený bezpečný pracovný postup,

Ostatné pracovné prostriedky

Všeobecné informácie pre služobné automobily a pod.

 • pri pracovnom prostriedku, u ktorého vykonávanie kontrol a skúšok neustanovujú právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, určí rozsah a periodicitu kontroly zamestnávateľ.
 • zamestnávateľ je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly po dobu ustanovenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby boli v prípade potreby kedykoľvek dostupné príslušným dozorným orgánom. Ak sa pracovný prostriedok používa mimo pracoviska zamestnávateľa alebo jeho priestoru, musí byť v mieste jeho používania vybavený príslušnými dokladmi o vykonaní poslednej kontroly.