Preskočiť na obsah

Podľa § 147 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú ustanovené všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov. Nedodržiavanie pravidiel BOZP a vyskytujúce sa nedostatky na pracoviskách nie sú náhodné chyby – ale dôsledky nesprávnej organizácie práce, zlej komunikácie, neinformovanosti, nesystémového prístupu.

Pre systém riadenia BOZP sú stanovené viaceré modely. Väčšina z nich vychádza zo všeobecného modelu riadenia Dr. Edwardsa Deminga a princípu neustáleho zlepšovania. Zavádzanie systému riadenia BOZP v podmienkach Slovenskej republiky je špecifikované a popísané v príručke Pravidlá dobrej praxe BOZP: SYSTÉM RIADENIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI. Táto je spracovaná na základe Smernice MOP OHSMS 2001 s implementovaním praktických prvkov a postupov podľa OHSAS 18 001, BS 8800 a švédskeho zákona Internal Control.

Systémovými prvkami riadenia BOZP sú:

 • Formulovanie Stratégie podnikovej politiky BOZP
  • Podniková politika BOZP
  • Účasť zamestnancov
 • Plánovanie
  • Posúdenie rizík
  • Program realizácie politiky BOZP
  • Havarijná pripravenosť
 • Organizačné zabezpečenie
  • Organizačná štruktúra, zodpovednosti
  • Vzdelávanie odborná spôsobilosť a motivácia,
  • Dokumentácia
  • Komunikácia
  • Operatívne riadenie
 • Kontrola a hodnotenie
  • Vyšetrovanie udalostí
  • Kontrolná činnosť
 • Opatrenia na zlepšenie
  • Hodnotenie
  • Opatrenia na zlepšenie

Pre každý prvok je potrebné stanoviť :

 • právny rámec
 • zámer
 • zásady
 • vstupy
 • výstupy

Subjekty so zavedeným systémom riadenia BOZP popísaným v tejto časti, sa môžu zapojiť do programu „Bezpečný podnik“.