Preskočiť na obsah

Problematiku nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických zmesí upravuje vzťahuje zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). Pri ukladaní povinnosti sa zákon odvoláva na 2 vyššie právne predpisy: nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (nariadenie CLP)

Nariadenie REACH sa uplatňuje na väčšinu podnikov, avšak rozsah uložených povinností sa bude výrazne líšiť v závislosti od aktivít subjektu, na ktorý sa tieto povinnosti vzťahujú. Povinnosti podľa nariadenia REACH sa vzťahujú na účastníkov v dodávateľskom reťazci, ako napr. výrobcovia, dovozcovia, dodávatelia a následní užívatelia chemických látok.

V nariadení REACH sa vyžaduje, aby každý výrobca alebo dovozca látky v množstve 1 tona alebo viac za rok túto látku registroval v Európskej chemickej agentúre (ECHA). Na registráciu je potrebné predložiť agentúre ECHA dokumentáciu s informáciami o vlastnostiach látky, použitiach a o opatreniach vyplývajúcich z manažmentu rizík. Nariadenie REACH ukladá povinnosti aj dodávateľom a užívateľom chemických látok s cieľom zabezpečiť predovšetkým, aby sa informácie získané prostredníctvom registrácie odovzdali ďalej v smere dodávateľského reťazca a účinne použili na kontrolu rizík. Nariadenie REACH ukladá povinnosti aj následným užívateľom, a to poskytovať ich dodávateľovi nové informácie o nebezpečenstvách a ak opatrenia na kontrolu rizík nie sú vhodné (poskytovanie informácií proti smeru dodávateľského reťazca).

 • Uvádzanie na trh, klasifikácia, označovanie
  •  uvádzanie na trh
   Na trh je možné uviesť len nebezpečnú chemickú látku alebo nebezpečnú chemickú zmes (prípadne výrobok, či izolovaný medziprodukt), ktorá bola registrovaná.
   Registrácia: Spoločnosti sú zodpovedné za zhromažďovanie informácií o vlastnostiach a použitiach látok, ktoré vyrábajú alebo dovážajú v množstve viac ako jedna tona ročne. Takisto musia posúdiť nebezpečnosť a potenciálne riziká, ktoré daná látka predstavuje. Registrácia sa týka látok ako takých, látok v zmesiach a určitých prípadov látok vo výrobkoch. Chemické látky, ktoré už podliehajú úprave inými právnymi predpismi, ako sú lieky alebo rádioaktívne látky, sú čiastočne alebo úplne vyňaté z požiadaviek nariadenia REACH. Bližšie informácie o týchto povinnostiach sú uvedené na internetovej stránke Európskej chemickej agentúry (ďalej „ECHA“):
   Link: https://echa.europa.eu/sk/regulations/reach/registration
  • Autorizácia
   Látky vzbudzujúce veľké obavy ako napríklad karcinogénne látky sa uvádzajú na trh iba v prípade, že bola na konkrétny spôsob použitia udelená autorizácia (povolenie). V autorizácii udelenej Európskou chemickou agentúrou sú uvedené podmienky za ktorých je možné karcinogénnu látku používať. Bez udelenej autorizácie je látky vzbudzujúce veľké obavy zakázané používať. V prípade, že dodávateľ nemá autorizovaný spôsob použitia, respektíve nie je ochotný je potrebné, aby si následný užívateľ vyhľadal iného dodávateľa, respektíve vykonal vlastnú autorizáciu.
   Zoznam látok vzbudzujúcich veľké obavy je uvedený v prílohe č. XIV nariadenia REACH. Tento zoznam nie je konečný a bude postupne dopĺňaný na základe návrhov členských štátov. Aj v súčasnosti existuje tzv. kandidátsky zoznam látok, ktoré sú podozrivé karcinogény, mutagény a pod. REACH umožňuje EÚ vykonať aj obmedzenia výroby, či používania niektorých látok. Obmedzenia sú nástrojom na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred neprijateľnými rizikami, ktoré predstavujú chemikálie. Obmedzenia sa bežne používajú na obmedzenie alebo zákaz výroby, uvedenia na trh (vrátane dovozu) alebo používania látky, môže sa však v rámci nich uložiť akákoľvek príslušná podmienka, ako napríklad požadovanie technických opatrení alebo špecifických označení. Obmedzenia sa môžu vzťahovať na akúkoľvek látku ako takú, v zmesi alebo vo výrobku vrátane tých, ktoré si nevyžadujú registráciu, napríklad látky vyrobené alebo dovezené v množstve jedna tona ročne alebo určité polyméry.
   Poznámka: Medziprodukty izolované na mieste, látky používané vo vedeckom výskume a vývoji a látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie ľudí na základe ich použitia v kozmetike, sú vyňaté z tých látok, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie podľa na riadenia REACH.

Informácie o obmedzeniach sú uvedené na internetovej stránke ECHA, link:
https://echa.europa.eu/sk/regulations/reach/restriction

Informácie o nebezpečných chemických látkach a prípravkoch.
Výrobca, dovozca alebo následný užívateľ spolu s chemikáliou dodáva aj kartu bezpečnostných údajov (ďalej „KBÚ“, respektíve rozšírenú KBÚ, ktorá obsahuje aj expozičné scenáre pre každý spôsob použitia tejto látky). Karta bezpečnostných údajov je rozdelená do 16 častí. Obsahuje všetky dostupné informácie o nebezpečnej chemickej látke alebo zmesi. V expozičných scenároch sú uvedené opatrenia na zníženie rizík vyplývajúcich z nebezpečných vlastností látok. V prípade, že si následný užívateľ nevie získať KBÚ s expozičným scenárom pre jeho spôsob použitia, respektíve nie je ochotný akceptovať opatrenia uvedené v relevantnom expozičnom scenári, musí s využitím informácií uvedených v KBÚ spracovať bezpečnostnú správu o chemickej bezpečnosti a vypracovať vlastný expozičný scenár. Podrobnejšie informácie sú na internetovej stránke ECHA, link:
https://echa.europa.eu/sk/safety-data-sheets