Preskočiť na obsah

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o sociálnom poistení“) vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia a konanie vo veciach vymáhania pohľadávok.

Sociálna poisťovňa vykonáva sociálne poistenie na základe zákona o sociálnom poistení, t. j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie – starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu. Nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa má jeho zamestnanec po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom a v prípade smrti poškodeného zamestnanca tiež manžel (manželka), jeho nezaopatrené dieťa a fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť.

Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, na tlačive „Oznámenie poistnej udalosti“, predkladať pobočke Sociálnej poisťovne „Záznam o registrovanom pracovnom úraze“, t. j. o pracovnom úraze, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca a výsledky vyšetrovania pracovného úrazu.

Sociálna poisťovňa môže zo svojho poistného systému  priznať a vyplácať úrazové dávky výhradne, ak ide o pracovný úraz alebo chorobu z povolania, ktoré zamestnanci utrpeli alebo im bola zistená pri výkone činnosti pre svojho zamestnávateľa. Podkladom pre rozhodovanie o úrazových dávkach sú nevyhnutné údaje o vzniku úrazovej udalosti, o jej príčine, o miere zodpovednosti zamestnávateľa, resp. o miere zavinenia poškodeného zamestnanca, o dennom vymeriavacom základe poškodeného a pod., ktoré je Sociálnej poisťovni povinný poskytnúť zamestnávateľ.

Bližšie informácie na www.socpoist.sk.