Preskočiť na obsah

Dohľad na trhom sa vykonáva v súvislosti s uvádzaním určených výrobkov na trh.

Určený výrobok v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 56/2018 Z. z.“) je výrobok, ktorý predstavuje zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené základné požiadavky, požiadavky ustanovené zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.

Určený výrobok je možné uviesť na trh, sprístupňovať na trhu, uviesť do prevádzky alebo uviesť do používania, ak pri správnej inštalácii, údržbe alebo pri používaní na určený účel zodpovedá základným požiadavkám a požiadavkám ustanoveným týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.

Povinnosti hospodárskych subjektov (výrobcov, dovozcov, splnomocnených zástupcov výrobcu, distribútorov) sú uvedené v zákone č 56/2018 Z. z.

Medzi základné povinnosti výrobcov patrí:

  •  zabezpečiť pred uvedením určeného výrobku na trh, aby bol určený výrobok navrhnutý a vyrobený podľa základných požiadaviek,
  • vypracovať technickú dokumentáciu ustanovenú technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody,
  • zabezpečiť posudzovanie zhody,
  • vypracovať a vydať vyhlásenie o zhode určeného výrobku, ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode určeného výrobku,
  • označiť určený výrobok značkou zhody,
  • priložiť k určenému výrobku návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre spotrebiteľa alebo pre iného koncového používateľa určeného výrobku.