Preskočiť na obsah

Určený výrobok v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) je výrobok, ktorý predstavuje zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené základné požiadavky, požiadavky ustanovené  zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.

Určený výrobok je možné uviesť na trh, sprístupňovať na trhu, uviesť do prevádzky alebo uviesť do používania, ak pri správnej inštalácii, údržbe alebo pri používaní na určený účel zodpovedá základným požiadavkám a požiadavkám ustanoveným týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.

Výrobca je povinný najmä

  • zabezpečiť pred uvedením určeného výrobku na trh, aby bol určený výrobok navrhnutý a vyrobený podľa základných požiadaviek,
  • vypracovať technickú dokumentáciu ustanovenú technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody,
  • zabezpečiť posudzovanie zhody podľa § 22 zákona a podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody,
  • vypracovať a vydať vyhlásenie o zhode určeného výrobku, ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode určeného výrobku podľa § 23 zákona a podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody,
  • označiť určený výrobok značkou podľa § 24 zákona, a ak je určený výrobok označený označením CE, umiestniť na určený výrobok označenie CE podľa § 25 zákona, ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody.