Určené výrobky sú také výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené technické požiadavky uvedené v § 2 ods. 1 písm. d) a e) a posudzovanie zhody podľa § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ktoré ustanovuje osobitný predpis podľa § 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené výrobky sa nesmú uviesť na trh, ak nie je preukázaná zhoda ich vlastností s technickými predpismi.

Výrobca určeného výrobcu je povinný najmä:

  • zabezpečiť posúdenie zhody podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody,
  • vypracovať a vydať ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode a technického predpisu z oblasti posudzovania zhody,
  • umiestniť označenie CE alebo inú značku zhody, ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody, („označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca uvádza, že výrobok je v zhode s platnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa jeho umiestnenia). Označenie CE sa umiestňuje len na výrobky, na ktoré je jeho umiestnenie ustanovené harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie, a neumiestňuje sa na žiadny iný výrobok