Preskočiť na obsah

Informácie a podmienky pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (oprávnená právnická osoba)

Pre získanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (ďalej „oprávnená právnická osoba OPO“) v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) je žiadateľ o vydanie oprávnenia OPO povinný na Národný inšpektorát práce predložiť písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, jej súčasťou je doklad o zaplatení správneho poplatku a doklady, ktorými právnická osoba preukáže, že:

  • nevykonáva činnosť, pri ktorej sa podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. overuje odborná spôsobilosť, nevykonáva projektovú, konštrukčnú a dodávateľskú činnosť v oblasti technických zariadení a projektovanie stavieb,
  • má uzatvorený pracovný pomer s odborne spôsobilými fyzickými osobami na výkon činnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.,
  • má technické a prístrojové vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.,
  • má výkon činnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. odborne a organizačne zabezpečený vrátane pracovných postupov na jeho vykonávanie a má systém zabezpečovania kvality, ktorý zaručuje odbornosť, nezávislosť a nestrannosť vykonávania tejto činnosti, a
  • je akreditovaná podľa osobitného predpisu na:
    • overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. alebo
    • vykonávanie činnosti inšpekčného orgánu nezávislého od zainteresovaných strán (typ A) a na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu na certifikáciu výrobkov, osôb a systémov riadenia (manažérstva).