Preskočiť na obsah

Zo zistení inšpekcie práce v kontrolovaných subjektoch v oblasti BOZP za rok 2016 bolo v roku 2016 zistených 29 107 nedostatkov. Najvyšší počet nedostatkov v počte 8 290 (19,77 %) bol zistený v súvislosti s prevádzkou a technickým stavom vyhradených technických zariadení (ďalej VTZ), čo predstavuje pokles oproti roku 2015 o 21,81 %. Druhý najvyšší počet nedostatkov bol zistený v súvislosti s prevádzkovými budovami a objektmi v počte 7 620, čo predstavuje mierny pokles oproti roku 2015 o 2,08 %. V rámci dodržiavania ustanovených pracovných podmienok bolo zistených 5 552 nedostatkov, čo predstavuje pokles oproti roku 2015 o 8,40 %.

V oblasti riadenia BOZP bolo zistených 3 948 nedostatkov, čo predstavuje pokles oproti roku 2015 o 6,89 %. V rámci nedostatkov vzťahujúcich sa na stroje a zariadenia bolo celkovo zistených 1 280 nedostatkov, čo predstavuje pokles oproti roku 2015 o 15,40 %. V rámci kontroly výkonu odborných činností, organizácie práce a pracovného prostredia bolo celkovo zistených 1 460 nedostatkov, čo sumárne predstavuje pokles oproti roku 2015 o 14,42 %. V rámci nedostatkov vzťahujúcich sa na osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej OOPP) bolo zistených 957 nedostatkov, čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2015 o 1,06 %. Prehľad porušení predpisov a porovnanie počtu nedostatkov zistených v tých istých objektoch v predchádzajúcom roku v percentuálnom vyjadrení uvádza tabuľka č. 3.

V oblasti riadenia BOZP zamestnávatelia nevenovali požadovanú pozornosť jednotlivým prvkom systému riadenia BOZP. Vysoký počet nedostatkov bol zistený vo vedení evidencie a technickej dokumentácie, v určovaní bezpečných pracovných postupov, v kontrolnej činnosti zamestnávateľa a pri identifikáciách nebezpečenstiev – hodnotení rizík. Úroveň riadenia BOZP je závislá od odbornej úrovne zamestnancov vykonávajúcich úlohy v oblasti preventívnych a ochranných služieb a právneho povedomia vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia.

Správy o činnosti