Preskočiť na obsah

Výsledky inšpekcie práce v rokoch 2018 až 2021 týkajúce sa počtu nedostatkov v oblasti
riadenia BOZP v porovnaní s ostatnými nedostatkami zistenými u zamestnávateľov
na Slovensku.

KódSkupina objektov dozoru Počet
rok 2021rok 2020rok 2019rok 2018
0100Ustanovené pracovné podmienky5 4313 659 5 676 6 673
0200OOPP5976531 188642
0300Riadenie BOZP3 3753 5284 4914 116
0400Organizácia práce175390394406
0500Pracovné prostredie610480560545
0600Prevádzkové budovy a objekty9 9758 68210 3529 786
0700VTZ11 3069 64910 61410 063
0800Ostatné stroje a zariadenia7274484731 201
0900Špeciálne stroje a zariadenia585446646472
1000Činnosti335658644590
1100Kolektívne zmluvy810227
1200Pracovnoprávne a mzdové predpisy10 3629 11710 88511 303
1210Nelegálne zamestnávanie1 4801 5661 617
1300Trhový dohľad7569361 3031 303
9999Bližšie nešpecifikovaný13713
Spolu45 72340 22548 87247 051

Do riadenia BOZP sa nahrávajú nasledovné nedostatky:

03Riadenie BOZP
0301Politika BOZP
0302Hodnotenie nebezpečenstiev – identifikácia rizík
0303Zástupcovia zamestnancov
0304Zamestnanecká rada, dôverník
0305Bezpečnostno-technická služba
0306Komisia bezpečnosti a zdravia
0307Pracovná zdravotná služba
0308Previerky BOZP (vnútorné)
0309Školenie BOZP
0310Evidencia a registrácia udalostí
0311Vedenie evidencie a technickej dokumentácie (okrem VTZ)
0312Určenie bezpečných pracovných postupov
0313Vydávanie pravidiel BOZP (pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi)
0314Kontrolná činnosť zamestnávateľa
0315Spoločné pracoviská
0399Iné – riadenie BOZP

V oblasti riadenia BOZP absentuje zvýšená pozornosť zamestnávateľov voči jednotlivým
prvkom systému riadenia BOZP, ktoré vyplývajú z právnych a ostatných predpisov v oblasti
BOZP, čo sa prejavovalo najmä v malých podnikoch a u živnostníkov. Často dochádza najmä
k vypracovaniu legislatívou stanovenej dokumentácie prostredníctvom BTS
pre zamestnávateľa, pričom tieto dokumenty sú mnohokrát formálne a nepracuje sa s nimi
ďalej ako s uceleným systémom, čím dochádza k nefunkčnému systému riadenia BOZP, čo
môže viesť k zvýšenému ohrozeniu života a zdravia zamestnancov.

Nedostatky zistené v oblasti riadenia BOZP sa týkali posudzovania rizík na pracoviskách
a pri pracovných činnostiach. Zamestnávatelia v záujme zaistenia BOZP neposúdili všetky
riziká vyplývajúce z pracovnej činnosti vykonávanej zamestnancami, a to v niektorých
prípadoch ani v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov alebo pár
horľavých kvapalín. Niektorí zamestnávatelia nemali vypracované vnútorné predpisy
(pre sklady a pod.), neurčili svojim zamestnancom bezpečné postupy. Bolo tiež zistené, že
zamestnávateľ vo vnútornom predpise neupravil spôsob oboznamovania zamestnancov,
v niektorých prípadoch zamestnávateľ preukázateľne neoboznámil zamestnancov s právnymi
predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami
ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými
pracovnými postupmi vypracovanými pre vykonávané pracovné činnosti zamestnancami
na pracovisku napr. zamestnancov, ktorí pracujú vo výbušnom prostredí s dokumentom
o ochrane pred výbuchom, s prevádzkovým poriadkom a s obsluhou zariadení a ochranných
systémov a zamestnancov, ktorí pri svojej činnosti sú povinní používať OOPP na ochranu
proti pádu so zásadami bezpečného používania prideleného OOPP na ochranu proti pádu –
vrátane praktickej prípravy zamestnanca na jeho správne používanie.

Správy o činnosti