Preskočiť na obsah

Koordinácia bezpečnosti

  • koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti poverený podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., ktorým môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik. Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť stavbyvedúceho.
  • koordinácia podľa § 6 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. zahŕňa

a) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri

  1. technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
  2. určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,

b) plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,

  1. uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.,
  2. dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.,

c) úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,

d) spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,

f) zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

 

Metodické usmernenie k uplatneniu § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. stavebník poverí jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Podľa § 2 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. staveniskom je priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebné práce a stavebno-inžinierske práce. Staveniskom sa rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonáva aj údržba a oprava vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.

Podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), stavebné práce sú odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov.

Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ak sa nimi

a., trvale a pevne zabudovávajú do stavby alebo sa zo stavby vynímajú stavebné výrobky, najmä prevádzkové zariadenia a zariadenia technického, energetického a technologického vybavenia stavby,

b., stavba pripája na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

Za technické, technologické a energetické vybavenia stavieb sa považuje všetko, čo je pevnou súčasťou stavby a slúži na prívod energií a zabezpečenie funkcie stavieb.

Priestor, v ktorom sa realizujú stavebné práce pri údržbe a oprave technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, a ktoré sa musia uskutočňovať na základe stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu podľa stavebného zákona, považujeme za stavenisko. Stavebník musí splniť povinnosť uvedenú v § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. – určiť koordinátora.

Priestor, v ktorom sa realizujú práce pri údržbe a oprave technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmene jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov, na ktoré podľa § 139b ods. 15 písm. c) stavebného zákona nie je potrebné ani ohlásenie voči stavebnému úradu, považujeme za pracovisko podľa nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Z uvedeného vyplýva, že ak priestor je pracoviskom, nemusí byť splnená povinnosť poveriť jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

V tomto prípade spolupráca zamestnávateľov a fyzických osôb oprávnených na podnikanie v uvedených pracoviskách sa vykonáva najmä v súlade s § 18 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to:

1., Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná informovanosť písomne dohodnutá. Dohoda určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.

2., Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.

3., Zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a právnické osoby sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.