Preskočiť na obsah

Článkom 36 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je v Slovenskej republike deklarované právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a zabezpečenie ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci.

Za účelom napomáhania k plneniu tejto deklarácie, bola Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 468/2016 z 12. októbra 2016 schválená Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a programu jej realizácie (ďalej len „Stratégia BOZP“).

Odkaz na web MPSVR SR

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/bezpecnost-ochrana-zdravia-pri-praci/

Základný cieľ  stratégie BOZP

Základným cieľom stratégie BOZP je napomáhať budovať dlhodobo udržateľné dôstojné pracovné podmienky prostredníctvom podpory podmienok na udržanie nízkeho počtu pracovných úrazov, najmä smrteľných pracovných úrazov a pracovných úrazov s celoživotnými následkami, a to v porovnaní so stavom dosiahnutým v roku 2012, ako aj eliminovanie príčin chorôb z povolania, zlepšovanie prevencie a posilňovanie kultúry práce.

Snaha stratégie BOZP:

Snahou stratégie BOZP je presadzovať:

 • uplatňovanie dostatočnej úrovne ochrany pre všetkých zamestnancov vo všetkých sférach slovenskej spoločnosti,
 • zabezpečenie kontinuálneho zlepšovania zdravia zamestnancov,
 • zohľadnenie rodového hľadiska v otázkach BOZP,
 • zohľadnenie zmien na trhu práce vyplývajúcich z demografického vývoja, starnutia pracovnej populácie a technologického vývoja (najmä uplatňovania konceptu inteligentného priemyslu).

Priority stratégie BOZP

Systémovou súčasťou realizácie stratégie BOZP u zamestnávateľov je:

 • presadzovať nepoužívanie neštandardných pracovných vzťahov s cieľom obmedzenia rizík, ktoré z nich vyplývajú vzhľadom na bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
 • znižovať stres na pracoviskách preventívnymi opatreniami s cieľom znižovať jeho nepriaznivé vplyvy na zdravie zamestnancov a eliminovať chronické ochorenia, kardiovaskulárne choroby a poškodenia pohybovej sústavy, ktorých príčinami sú nebezpečné alebo škodlivé pracovné podmienky,
 • podporovať manažovanie rizík a vzdelávanie v oblasti BOZP.

V záujme efektívnej aplikácie opatrení na zaistenie BOZP u zamestnávateľov je potrebné prakticky uplatňovať najmä tieto zásady:

 • prevencia vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania má prednosť pred odškodňovaním pracovného úrazu a choroby z povolania a pred pracovnou rehabilitáciou na obnovu pracovnej schopnosti po pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania,
 • pracovná rehabilitácia má prednosť pred predčasným vyradením zamestnancov z pracovného procesu z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti na výkon práce,
 • zabezpečovať profesionálny a efektívny výkon inšpekcie práce, dozoru a odborovej kontroly nad dodržiavaním predpisov na zaistenie BOZP,
 • presadzovať aktívnejšie zapojenie zamestnancov do zlepšovania BOZP na ich pracoviskách, najmä do hodnotenia, prevencie a riadenia rizika poškodenia zdravia,
 • na účely BOZP presadzovať dôslednejšie využívanie dohôd v rámci sociálneho dialógu,
 • venovať pozornosť pracovným podmienkam starších zamestnancov s cieľom podporovať také opatrenia, ktoré dlhodobo pomôžu udržať ich bezpečnosť, zdravie a schopnosť pracovať,
 • venovať zvýšenú pozornosť absolventom škôl s cieľom poskytnúť im odborné informácie potrebné na efektívnu aplikáciu opatrení na zaistenie BOZP na ich pracoviskách s dôrazom na prevenciu pracovných úrazov.

Priority stratégie sú definované pre oblasti:      

 • Priorita č. 1: Zlepšenie informovanosti, propagácie a kultúry prevencie v oblasti BOZP
 • Priorita č. 2: Zlepšenie personálnych a materiálových podmienok na efektívne fungovanie orgánov inšpekcie práce a ostatných orgánov dozoru v oblasti BOZP
 • Priorita č. 3: Zlepšovanie kvality práce odborníkov oprávnených na výkon odborných činností v oblasti BOZP
 • Priorita č. 4: Uplatňovanie systémového prístupu v realizácii BOZP
 • Priorita č. 5: Koncentrácia pozornosti na odvetvia s vyšším počtom pracovných úrazov a chorôb z povolania

Koncepcia činnosti Národného inšpektorátu práce do roku 2020

V súlade so Stratégiou BOZP a Štátnou koncepciou Slovenskej republiky Inteligentný priemysel pre Slovensko, ako hlavnými rámcovými dokumentmi a v záujme efektívneho rozvoja sústavy inšpekcie práce, prijal Národný inšpektorát práce Koncepciu činnosti NIP do roku 2020. Prioritou Koncepcie činnosti NIP do roku 2020 je zlepšenie ochrany zamestnancov, pričom stanovuje ciele v jednotlivých oblastiach, ktorými sú efektivita, kvalita činnosti inšpekcie práce, prevencia a legislatíva.