Preskočiť na obsah

Informácie a podmienky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborné spôsobilosti v SR

 • Informácie a podmienky pre odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 355/2007 Z. z.
  link na internetovú stránku ÚVZ SR:
 • odborná spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, ktoré sú zaradené do triedy nebezpečenstva:
  •  akútna toxicita kategórie 1 a 2, výstražné upozornenia H300, H310, H330,
  •  akútna toxicita kategórie 3, výstražné upozornenia H301, H311, H331,
  • toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1, výstražné upozornenie H370,
  • toxicita pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii kategórie 1, výstražné upozornenie H372.

Odbornú spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazuje:

 • vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie činností, alebo
  •  fyzická osoba – podnikateľ alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne.
   Poznámka: fyzická osoba – podnikateľ alebo vedúci zamestnanec právnickej osoby, ktorí sú zodpovední za odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb musia mať odbornú spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami.
  •  odborná spôsobilosť na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

Vzory tlačív na podanie žiadosti na odbornú spôsobilosť sú na internetovej stránke ÚVZ SR.

Podmienky získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami a odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie sú na internetovú stránku RÚVZ SR.