Preskočiť na obsah

Právny rámec

 1. Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
 2. Vyhláška č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení,
 3. Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,
 4. Vyhláška č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci.
 5. Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Požiadavky sa nevzťahujú na

 1. dopravné prostriedky používané mimo pracoviska a na pracoviská v dopravných prostriedkoch,
 2. dočasné pracoviská alebo mobilné pracoviská,
 3. pracoviská, na ktorých sa vykonáva banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov,
 4. rybárske plavidlá,
 5. polia, lesy a iné plochy, ktoré sú súčasťou pôdohospodárskeho pracoviska a lesníckeho pracoviska a sú situované mimo ich objektov.

Definície

 • Pracovný prostriedok je stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj, ktorý sa používa pri práci.
 • Používanie pracovného prostriedku je každá činnosť s pracovným prostriedkom, najmä zapínanie, vypínanie, používanie, preprava, oprava, prestavba, údržba a starostlivosť o pracovný prostriedok vrátane čistenia.
 • Obsluha pracovného prostriedku je zamestnanec poverený používať pracovný prostriedok a jeho činnosť pri používaní pracovného prostriedku.

Povinnosť vykonávať skúšku rebríka podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (ďalej len „vyhlášky“) účinnej od 01.07.2013 najmenej 1 x za 12 mesiacov sa vzťahuje na všetky rebríky bez ohľadu na ich typ/druh pri ich profesionálnom použití (ako pracovného prostriedku). Daná povinnosť vyplýva z § 9 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), z § 5 ods. 1, 2 a 4 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len „nariadenie vlády“), z bodu 4.12 prílohy č. 1 vyhlášky a z návodu na použitie. Skúšku rebríka minimálne raz ročne podľa vyhlášky vykonáva výrobca rebríka, výrobcom poverená osoba, alebo prevádzkovateľom písomne určený oprávnený zamestnanec v zmysle § 8 ods. 4 písm. b) nariadenia vlády.

V zmysle vyššie uvedeného môže skúšku vykonať aj iný subjekt ako výrobca rebríka. Pri kontrolách rebríkov prevádzkovateľom, sú tieto kontroly vykonávané oprávneným zamestnancom v zmysle § 8 ods. 4 písm. b) nariadenia vlády. Oprávnený zamestnanec, ktorý vykonáva činnosti uvedené v § 6 písm. b) nariadenia vlády, musí byť zamestnávateľom preukázateľne osobitne vyškolený primerane k nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s jeho činnosťou. To znamená, že prevádzkovateľ musí mať písomne vypracovaný interný predpis v zmysle ktorého vyškolí oprávneného zamestnanca. Spomínaný zamestnanec o vykonanej skúške vyhotoví písomný doklad.

Výrobca po vyrobení rebríka je povinný pri každom jednotlivom rebríku vykonať všetky skúšky upravené v príslušnej technickej norme (STN 131-2+A1 a i.). Prevádzkovateľ pred každým použitím rebríka vykoná vizuálnu kontrolu všetkých jeho funkčných častí a v pravidelných intervaloch – 1 x ročne zabezpečí vykonanie skúšky rebríka minimálne v rozsahu vizuálnej kontroly a skúšky stability v súlade s návodom na použitie. O vykonanej skúške sa vyhotoví písomný doklad.