Preskočiť na obsah

Inšpektoráty práce sú v súlade s § 26 písm. b) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánmi dohľadu nad určenými výrobkami.

Vykonávajú dohľad nad nasledujúcimi skupinami určených výrobkov:

„Dohľad nad trhom“ je činnosť vykonávaná orgánmi dohľadu nad trhom a opatrenia nimi prijímané na zabezpečenie toho, aby boli výrobky v súlade s požiadavkami stanovenými v uplatniteľných harmonizačných právnych predpisoch Únie a zaručovali ochranu verejného záujmu, ktorého sa týkajú tieto právne predpisy.
„Orgán dohľadu nad trhom“ je orgán určený členským štátom podľa článku 10 ako orgán zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad trhom na území daného členského štátu.
„Hospodársky subjekt“ je výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, poskytovateľ logistických služieb alebo akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá podlieha povinnostiam súvisiacim s výrobou výrobkov, s ich sprístupňovaním na trhu alebo uvádzaním do prevádzky v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie.