Preskočiť na obsah
 • pred začatím stavebných prác na stavenisku treba, aby stavebník záznamom o odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdal stavenisko zhotoviteľovi.
 •  stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ
  alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
 •  stavebník zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.,
 •  stavebník pred začatím prác predloží inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa stavenisko nachádza, oznámenie podľa prílohy č. 1, ak
  a) plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30
  pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať viac ako 20
  fyzických osôb alebo
  b) rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní.
 •  stavebník pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1, ktoré v prípade zmeny aktualizuje.
 •  ak stavebník poverí jedného koordinátora alebo viacerých koordinátorov plnením úloh podľa § 5 a 6, nezbavuje sa tým zodpovednosti za plnenie týchto úloh.