Preskočiť na obsah

V poslednom desaťročí bol v Európskej únii zaznamenaný nárast zamestnávania formou dočasného pridelenia k užívateľským zamestnávateľom. S tým súvisí aj nárast pracovných úrazov dočasne pridelených zamestnancov.

Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) organizuje túto kampaň v rokoch 2017 a 2018. Kampaň pozostáva z dvoch častí: propagačnej a inšpekčnej. Cieľom kampane je zlepšenie informovanosti agentúr dočasného zamestnávania (ďalej ADZ) o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) voči svojim zamestnancom a pri ich prideľovaní užívateľským zamestnávateľom. Cieľom kampane je tiež snaha o to, aby si užívateľskí zamestnávatelia uvedomili, že dočasne prideleným zamestnancom musia zabezpečiť rovnakú úroveň starostlivosti o BOZP ako svojim kmeňovým zamestnancom. Kampaň je zameraná na nasledovné sektory: poľnohospodárstvo, stavebníctvo, potravinárska výroba, zdravotná starostlivosť, ubytovacie služby, reštaurácie a poskytovanie kateringových služieb, upratovacie služby, doprava a logistika.

Aby bolo možné dosiahnuť vytýčené ciele kampane, je nevyhnutné zlepšiť komunikáciu a výmenu informácií medzi ADZ, užívateľskými zamestnávateľmi a dočasne pridelenými zamestnancami. Najdôležitejšie informácie užitočné pre všetky zúčastnené strany sú uvedené v propagačným materiáloch kampane