Preskočiť na obsah

Na základe problémov v aplikačnej praxi v súvislosti s kontrolou pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúškami tvárniacich strojov, Národný inšpektorát práce a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva nasledovné stanovisko.

Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov (strojov)

V zmysle § 4 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej NV SR č. 392/2006 Z. z.), zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovný prostriedok, ktorý na používanie poskytne zamestnancovi, vyhovoval minimálnym požiadavkám na pracovný prostriedok uvedeným v prílohe č. 1, ak osobitný predpis neustanovuje inak. (napr. nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z.).

V zmysle § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej NV SR č. 392/2006 Z. z.), ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím a kontroly po jeho inštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie. Kontrolu vykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP).

V zmysle § 5 ods. 3 NV SR č. 392/2006 Z. z. pri pracovnom prostriedku (napr. prenosné náradie, prenosné ručne vedené stroje, prístroje a iné zariadenia), u ktorého vykonávanie kontrol a skúšok neustanovujú právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP určí rozsah a periodicitu kontroly zamestnávateľ.

Kontrolu pevne inštalovaných pracovných prostriedkov (strojov) je potrebné vykonávať vo vzťahu k ich inštalácii, ktorá môže ovplyvniť ich bezpečnosť a vo vzťahu k ich správnemu používaniu, ale aj bezpečnosť iných pracovných prostriedkov na danom pracovisku (v nadväznosti na §5 ods. 3 NV SR č. 392/2006 Z.z.) a taktiež BOZP osôb vykonávajúcich ich obsluhu, údržbu a opravy.

Inštaláciou a správnym používaním pracovného prostriedku sa rozumie jeho montáž do funkčného celku, umiestnenie v priestoroch zamestnávateľa (najmä prevádzkareň), jeho správne fungovanie a pripojenie na:

 • elektroinštaláciu prevádzkarne (pevné pripojenie zariadenia na elektroinštaláciu – považuje sa za súčasť elektroinštalácie),
 • tlakové rozvody prevádzkarne (stlačený vzduch, dusík a pod.),
 • hydraulické rozvody prevádzkarne (rozvody v rámci olejového hospodárstva a pod.),
 • vzduchotechnické rozvody prevádzkarne (výmena vzduchu – ventilácia a odsávanie),
 • rozvody na odvádzanie odpadových látok.

Umiestnenie v priestoroch prevádzkovateľa tak, aby:

 • bola dodržaná vzdialenosť strojov od pevných objektov (stien a pod.) minimálne 600 mm a od ostatných strojov minimálne 1 000 mm,
 • bol zabezpečený dostatočný priestor pre obsluhu zariadenia, prísun a odsun materiálu,
 • boli vhodne umiestnené vzhľadom na komunikácie prevádzkarne (zamestnanec nesmie stáť chrbtom ku komunikácii),
 • neovplyvňovali svojou činnosťou bezpečnosť ostatných pracovných prostriedkov (produkciou odpadu, manipulačným priestorom, priestorom ohrozenia a pod.),
 • bolo zohľadnené určenie vonkajších vplyvov priestoru (napr. požiar, výbuch, mokré prostredie a pod.),
 • bola overená bezpečnosť interakcie medzi strojmi spojenými do integrovaného celku (napr. technologické linky a celky),
 • bol zabezpečený bezpečný prístup k stroju alebo k jeho častiam vzhľadom na vykonávanie údržby a opravy (schody, rebríky, plošiny, lávky a pod.).

Správne (bezpečné) fungovanie závisí od:

 • súladu zmontovaných elektrických, pneumatických a hydraulických komponentov a častí stroja s príslušnými elektrickými, pneumatickými a hydraulickými schémami stroja a príslušnými predpismi,
 • súladu bezpečnostného zapojenia stroja (núdzové zastavenia, bezpečnostné bariéry, bezpečnostné skenery, bezpečnostné koncové spínače, bezpečnostné nášľapné rohože a pod.) s príslušnými elektrickými, pneumatickými alebo hydraulickými schémami stroja a príslušnými predpismi,
 • súladu návodu na používanie so skutočným vyhotovením stroja najmä v závislosti na bezpečnosť ovládania v jednotlivých pracovných režimoch stroja,
 • kontroly relevantných dokladov o vykonaní predpísaných prehliadok a skúšok jednotlivých častí stroja podľa príslušných bezpečnostných predpisov.

Bezpečnosť pracovného prostriedku (stroja) v závislosti na jeho inštalácii a správnom používaní, sa vzťahuje najmä na nasledovné pracovné prostriedky:

a. pevne inštalované drevoobrábacie stroje a zariadenia (pripevnené k stavebnej konštrukcii prevádzkarne),

b. pevne inštalované kovoobrábacie stroje a zariadenia (pripevnené k stavebnej konštrukcii prevádzkarne),

c. pevne inštalované tvárniace stroje a zariadenia (pripevnené k stavebnej konštrukcii prevádzkarne),

d. technologické linky a celky (pripevnené k stavebnej konštrukcii prevádzkarne),

e. CNC stroje, manipulátory, priemyselné roboty a kolaboratívne roboty (pripevnené k stavebnej konštrukcii prevádzkarne),

f. automatické riadené dopravné zariadenia (AGV pohybujúci sa podľa značiek a symbolov na podlahe s pevne inštalovanou nabíjacou stanicou),

g. dopravníkové systémy na prepravu kusových bremien alebo sypkých materiálov,

h. ostatné strojové zariadenia neuvedené vyššie (napr. potravinárske stroje, textilné stroje, stroje na výrobu stavebných materiálov, stroje na výrobu papiera, jednoúčelové stroje a pod.).

Uvedené požiadavky sa nevzťahujú na prenosné pracovné prostriedky (napr. prenosné elektrické ručné náradie, spotrebiče, prístroje a iné zariadenia). Ich bezpečnosť sa overuje v zmysle požiadaviek výrobcu uvedených v sprievodnej dokumentácii zariadení a ich elektrická bezpečnosť sa overuje kontrolami a revíziami v zmysle normy STN 331600 a STN 33 1610.

 

Okruh oprávnených osôb vykonávať kontroly podľa § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.:

a. osoba oprávnená na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení – oprávnená právnická osoba v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o BOZP), ktorá vykonáva kontrolu všetkých inštalovaných pracovných prostriedkov,

b. akreditovaná osoba – nezávislý inšpekčný orgán typu A podľa STN EN ISO/IEC 17 020 v oblasti strojových zariadení, ktorý vykonáva kontrolu všetkých inštalovaných strojov,

c. iná osoba určená výrobcom pracovného prostriedku, ktorá je definovaná v sprievodnej technickej dokumentácii zariadenia, vykonáva len kontrolu časti pracovného prostriedku určeného jeho výrobcom, ako opatrenie na kontrolu spôsobilosti na daný účel (zdvíhacie strojové zariadenia a zdvíhacie príslušenstvo napr.: portálový žeriav, časti regálového zakladača – stacker a pod.). Touto kontrolou sa nemyslí komplexná kontrola pracovného prostriedku, za ktorú zodpovedá zamestnávateľ.

Skúšky tvárniacich strojov

V zmysle čl. 7.3 STN 21 0700:1985. Tvárniace stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky na konštrukciu tvárniacich strojov v znení zmeny č. 4/1997 (ďalej STN 21 0700) sa vyžaduje, aby sa skúšky za účelom kontroly dodržiavania bezpečnostných požiadaviek vykonávali minimálne raz ročne a vykonávali ich iba právnické osoby alebo fyzické osoby na základe oprávnenia vydaného orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.

Podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP medzi všeobecné povinnosti zamestnávateľa patrí vykonávať opatrenia v záujme zaistenia BOZP v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP. Podľa § 39 ods. 1 Zákonníka práce právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP sú aj technické predpisy a technické normy, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia. V § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP je upravená všeobecná povinnosť zamestnávateľa sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, najmä kontrolovať stav BOZP vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu.

V ustanovení § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP je ďalej v súvislosti s technickými normami uvedené, že ak sa plnia povinnosti ustanovené zákonom o BOZP (alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom z tejto oblasti) spôsobom alebo postupom upraveným v slovenskej technickej norme, toto plnenie sa považuje za splnenie požiadaviek na zaistenie BOZP; tieto povinnosti možno splniť aj iným preukázateľne primeraným spôsobom. V odseku 3 citovaného ustanovenia sa ďalej upresňuje, že ak takáto povinnosť, resp. požiadavka upravená v zákone nie je, spôsob alebo postup zamestnávateľa podľa slovenskej technickej normy sa považuje za splnenie požiadavky na zaistenie BOZP; tieto požiadavky možno splniť aj iným preukázateľne primeraným spôsobom.

V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP je zamestnávateľ povinný vykonávať opatrenia na zaistenie BOZP aj v súlade s ostatným predpismi (t. j. technickými normami) a v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný vykonávať a vyžadovať ich dodržiavanie, najmä kontrolovať stav bezpečnosti technických zariadení (tzn. aj tvárniacich strojov) v intervaloch určených osobitnými predpismi. V zmysle § 38 ods. 1 a 3 sa za plnenie zákonných povinností alebo požiadaviek na zaistenie BOZP považuje aj spôsob alebo postup upravený v STN, príp. iný preukázateľne primeraný spôsob. Z uvedených ustanovení vyplýva, že zamestnávateľ musí dodržiavať minimálnu úroveň ochrany bezpečnosti a zdravia stanovenú v STN.

V tomto prípade bližšie požiadavky (intervaly kontroly a kto má vykonávať kontrolu tvárniacich strojov) upravuje ostatný právny predpis, slovenská technická norma, v čl. 7.3 STN 21 0700. Tzn. povinnosť uvedenú v § 9 ods. 1 písm. a) spočívajúcu v zabezpečení pravidelných intervalov kontroly je v súlade s § 6 ods. 1 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona o BOZP potrebné splniť spôsobom uvedeným v čl. 7.3 STN 21 0700, tzn. minimálne raz ročne, prípadne iným preukázateľne primeraným spôsobom.

Avšak všeobecnú povinnosť uvedenú v § 9 ods. 1 písm. a) zákona o BOZP (pokiaľ ide o to, kým sa bude kontrola vykonávať) nie je z objektívnych dôvodov možné splniť spôsobom uvedeným v čl. 7.3 STN 21 0700. V zmysle uvedeného článku sa vyžaduje, aby skúšky vykonávali iba právnické osoby alebo fyzické osoby na základe oprávnenia vydaného orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce. Avšak vydávanie oprávnení fyzickým a právnickým osobám na výkon tejto kontroly už v súčasnosti platné právne predpisy neupravujú a oprávnenia vydané podľa predpisov platných do 1. júla 2006 sa stali neplatnými.

Na základe uvedeného máme za to, že skúšky tvárniacich strojov môže vykonávať:

 • oprávnená právnická osoba podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o BOZP,
 • akreditovaná osoba – nezávislý  inšpekčný orgán typu A podľa STN EN ISO/IEC 17 020 v oblasti strojových zariadení.