Preskočiť na obsah

Problematika odbornej spôsobilosti osoby zodpovednej za prevádzku elektrickej inštalácie je obsiahnutá v STN 34 3100: 2001- Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách. Pre súvisiacu odbornú spôsobilosť je potrebné uplatniť okrem všeobecných ustanovení uvedených v § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a ustanovení § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., ako aj ustanovenia § 19, § 21 až § 23 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).

V zmysle čl. 2.14 STN 34 3100:2001 osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie je poverená osoba s priamou riadiacou zodpovednosťou za prevádzku elektrickej inštalácie a musí spĺňať kvalifikáciu znalej osoby s vyššou kvalifikáciou. Osoba znalá s vyššou kvalifikáciou v zmysle čl. 4.4 STN 34 3100:2001 je osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22, § 23 a § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., t. j. elektrotechnik pre samostatnú činnosť § 22, elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo prevádzky § 23 alebo revízny technik § 24. Nepostačuje teda odborná spôsobilosť podľa § 20 poučená osoba a ani podľa § 21 elektrotechnik vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Povinnosť, aby zamestnávateľ mal osobu zodpovednú za prevádzku každej elektrickej inštalácie vyplýva z ustanovenia čl. 3.4 STN 34 3100:2001.

Osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie zodpovedá za bezpečnú prevádzku a činnosť na elektrickej inštalácii a jej elektrických zariadeniach, rozhoduje o odborných prácach na elektrickej inštalácii, vykonáva resp. riadi a organizuje túto činnosť, organizuje a zaisťuje bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách pri ich vykonávaní cudzími pracovníkmi (pracovníkmi iných externých firiem a dodávateľov) a vykonáva dozor nad týmito prácami (napr. čl.7.5.2., čl. 7.5.3. STN 34 3100:2001), zabezpečuje vydávanie príkazov „B“ a príkazov „PPN“ pre určité špecifické práce na elektrických zariadeniach (napr. čl. 5.3.1.4 a čl.5.3.1.5., čl. 5.3.1.9., 5.3.1.13. a čl. 5.3.1.14., čl.5.3.4.2., čl. 5.3.9.1. STN 34 3100:2001), a pod..