Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce upozorňuje na nebezpečný profesionálny výrobok  – mixér na obilie značky technomatik, typ/číslo modelu: MS570 od výrobcu Tehnomatik, Srbsko.  Dovozcom zariadenia na trh EÚ je firma Rodinpack, Belgicko.

Na základe zistení orgánov trhového dohľadu v Belgicku sa na tomto určenom výrobku nenachádza tlačidlo núdzového zastavenia a stroj nespĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady č.  2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES. Pri nesprávnom používaní stroja bol zaznamenaný aj smrteľný pracovný úraz, kedy obsluha stroja dokázala otvoriť kryt stroja bez toho, aby sa zastavila miešacia vrtuľa a osoba bola ňou zachytená.

Informácia o tomto nebezpečnom výrobku bola európskym orgánom trhového dohľadu sprístupnená prostredníctvom európskeho informačného systému RAPEX.

V prípade, že sa na vašich prevádzkach vyskytuje daný mixér na obilie, je potrebné ho vrátiť vášmu dodávateľovi s tým, že uvediete, že ide o určený výrobok, ktorý mal byť stiahnutý z trhu.

Považujeme za vhodné oznámiť túto skutočnosť na miestny inšpektorát práce, prípadne priamo na Národný inšpektorát práce. Inšpektoráty práce ako orgány trhového dohľadu sú oprávnené stiahnuť nebezpečné výrobky zo slovenského trhu, respektíve nariadiť ich späťvzatie.