Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce upozorňuje na nebezpečný profesionálny výrobok – pneumaticky poháňaná brána používaná v priestore na dojenie v poľnohospodárskom priemysle značky Dairymaster, Dairymaster Air Back Gate, vyrobená v Írsku, ktorá mohla byť uvedená aj na slovenský trh.

Na základe orgánov dohľadu v Írsku môže pri prechode cez túto bránu dôjsť k zachyteniu zamestnanca a tým mu spôsobiť vážne zranenie. V súvislosti s používaním tejto brány bol zaznamenaný aj pracovný úraz.

Brána nespĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES, nemá označenie CE a ani k nej nie je dodané vyhlásenie o zhode.

Informácia o tomto nebezpečnom výrobku bola európskym orgánom trhového dohľadu sprístupnená prostredníctvom európskeho informačného systému RAPEX.

V prípade, že sa na vašich prevádzkach vyskytujú takéto brány, je potrebné ich vrátiť vášmu dodávateľovi s tým, že uvediete, že ide o výrobky, na ktoré bolo výrobcom prijaté opatrenie.

Považujeme za vhodné oznámiť túto skutočnosť na miestny inšpektorát práce, prípadne priamo na Národný inšpektorát práce. Inšpektoráty práce ako orgány trhového dohľadu sú oprávnené stiahnuť nebezpečné výrobky zo slovenského trhu, respektíve nariadiť ich späťvzatie.