Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce upozorňuje na nebezpečný profesionálny výrobok –  vrtuľová rezačka značky Krukowiak, typ/číslo modelu: M 650 od výrobcu Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o., Poľsko. 

Stroj nespĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady č.  2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES.

Na základe zistení nemeckých orgánov trhového dohľadu je na tomto určenom výrobku niekoľko miest, kde je možný prístup k rotačným nožom, čím môže dôjsť k poraneniu obsluhy stroja. Panely nemajú blokovacie spínače ani iné ochranné zariadenia, a preto sa dajú počas prevádzky otvoriť aj keď je nástroj v pohybe.

Pri používaní stroja bol zaznamenaný aj pracovný úraz, kedy došlo k amputácií niekoľkých prstov obsluhy stroja.

Informácia o tomto nebezpečnom výrobku bola európskym orgánom trhového dohľadu sprístupnená prostredníctvom európskeho informačného systému RAPEX.

V prípade, že sa na vašich prevádzkach vyskytuje táto vrtuľová rezačka, je potrebné ju vrátiť vášmu dodávateľovi s tým, že uvediete, že ide o určený výrobok, ktorý už nemá byť uvádzaný na trh.

Považujeme za vhodné oznámiť túto skutočnosť na miestny inšpektorát práce, prípadne priamo na Národný inšpektorát práce. Inšpektoráty práce ako orgány trhového dohľadu sú oprávnené stiahnuť nebezpečné výrobky zo slovenského trhu, respektíve nariadiť ich späťvzatie.