Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce upozorňuje na nebezpečné viacúčelové zariadenie na meranie koncentrácií plynov vyrobené v Číne, značka: Smart sensor, výrobca: ARCO SCIENCE & TECHNOLOGY LTD., typ/číslo modelu: AS8990, číslo šarže: RW2004-15, ktoré mohlo byť uvedené aj na slovenský trh.  Meracie zariadenie slúži na meranie koncentrácií rôznych plynov v potenciálne výbušnom prostredí.

Nemecké orgány dohľadu nad trhom upozorňujú, že toto meracie zariadenie môže spôsobiť popálenie užívateľa pri použití zariadenia v potenciálne výbušnej atmosfére tým, že spôsobí iniciáciu a následné vznietenie  resp. explóziu. 

Toto meracie zariadenie nespĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/34/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére. Meracie zariadenie nemá označenie CE a ani k nemu nie je dodané vyhlásenie o zhode. Určený výrobok sa predáva aj v online obchodoch (Kaufland online shop).

Informácia o týchto nebezpečných výrobkoch bola európskym orgánom trhového dohľadu sprístupnená prostredníctvom európskeho informačného systému RAPEX.

V prípade, že sa na vašich prevádzkach vyskytujú tieto meracie zariadenia, je potrebné ich vrátiť vášmu dodávateľovi s tým, že uvediete, že ide o určené výrobky, ktoré mali byť stiahnuté z trhu.

Považujeme za vhodné oznámiť túto skutočnosť na miestny inšpektorát práce, prípadne priamo na Národný inšpektorát práce. Inšpektoráty práce ako orgány trhového dohľadu sú oprávnené stiahnuť nebezpečné výrobky zo slovenského trhu, respektíve nariadiť ich späťvzatie.