Zamestnávateľ zaraďuje zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, ich schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Za zodpovedajúce vzdelanie žiadateľa o vydanie osvedčenia alebo preukazu sa považuje vzdelanie nevyhnutné k výkonu pracovnej činnosti, v príslušnej odbornosti, v ktorej žiadateľ žiada vydať osvedčenie alebo preukaz.

Za prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa považuje pracovná činnosť, vykonávaná osobne zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou v príslušnej oblasti, v ktorej žiadateľ žiada vydať osvedčenie alebo preukaz.

Odborné vzdelanie a odbornú prax pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti na činnosť na technických zariadeniach bližšie špecifikuje príloha č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Potvrdenie o praxi žiadateľovi o vydanie osvedčenia alebo preukazu môže vydať len štatutárny orgán, alebo poverený zamestnanec zamestnávateľa na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. Pri takomto potvrdení praxe je potrebné doložiť aj overenú kópiu poverenia zamestnanca. U samostatne zárobkovo činnej osoby si môže žiadateľ potvrdiť prax aj sám, s uvedením organizácií a zariadení, na ktorých ju vykonával.

V potvrdení o praxi je potrebné uviesť IČO, sídlo spoločnosti (zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby a pod.) a potvrdenie musí byť podpísané osobou, ktorá je oprávnená robiť právne úkony za zamestnávateľa. U takejto osoby musí byť uvedené meno, priezvisko a funkcia (prípadne aj pečiatka).

Pokiaľ potvrdenie o praxi predkladá fyzická osoba – samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá si potvrdí prax, musí predložiť živnostenský list, v ktorom bude uvedený predmet podnikania. Potvrdenie o praxi u samostatne zárobkovo činnej osoby musí obsahovať všetky údaje samostatne zárobkovo činnej osoby.

Pri potvrdeniach praxe sa uznáva čestné prehlásenie len v prípade zaniknutia subjektu, v ktorom pracovník vykonával prax a dané potvrdenie už nemá možnosť získať. V čestnom prehlásení sa táto skutočnosť musí uviesť. Pri potvrdení praxe sa uznáva len originál dokumentu alebo jeho overená kópia.