Preskočiť na obsah

Zamestnávateľ zaraďuje zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, ich schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Za zodpovedajúce vzdelanie žiadateľa o vydanie osvedčenia alebo preukazu sa považuje vzdelanie nevyhnutné k výkonu pracovnej činnosti, v príslušnej odbornosti, v ktorej žiadateľ žiada vydať osvedčenie alebo preukaz.

Za prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa považuje pracovná činnosť, vykonávaná osobne zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou v príslušnej oblasti, v ktorej žiadateľ žiada vydať osvedčenie alebo preukaz.

Odborné vzdelanie a odbornú prax pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti na činnosť na technických zariadeniach bližšie špecifikuje príloha č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Potvrdenie o praxi žiadateľovi o vydanie osvedčenia alebo preukazu môže vydať len štatutárny orgán, alebo poverený zamestnanec zamestnávateľa na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. Pri takomto potvrdení praxe je potrebné doložiť aj overenú kópiu poverenia zamestnanca. U samostatne zárobkovo činnej osoby si môže žiadateľ potvrdiť prax aj sám, s uvedením organizácií a zariadení, na ktorých ju vykonával.

V potvrdení o praxi je potrebné uviesť IČO, sídlo spoločnosti (zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby a pod.) a potvrdenie musí byť podpísané osobou, ktorá je oprávnená robiť právne úkony za zamestnávateľa. U takejto osoby musí byť uvedené meno, priezvisko a funkcia (prípadne aj pečiatka).

Pokiaľ potvrdenie o praxi predkladá fyzická osoba – samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá si potvrdí prax, musí predložiť živnostenský list, v ktorom bude uvedený predmet podnikania. Potvrdenie o praxi u samostatne zárobkovo činnej osoby musí obsahovať všetky údaje samostatne zárobkovo činnej osoby.

Pri potvrdeniach praxe sa uznáva čestné prehlásenie len v prípade zaniknutia subjektu, v ktorom pracovník vykonával prax a dané potvrdenie už nemá možnosť získať. V čestnom prehlásení sa táto skutočnosť musí uviesť. Pri potvrdení praxe sa uznáva len originál dokumentu alebo jeho overená kópia.