Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Podmienka vzdelania pre vydanie osvedčenia BT/pre zaradenie žiadateľa do odbornej prípravy BT

Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) upozorňuje osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov (skupina 01.2) a žiadateľov o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika (ďalej „osvedčenie BT“), že jednou z podmienok pre vydanie osvedčenia BT je aj podmienka vzdelania, t. j. žiadateľ musí mať ukončené minimálne úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (§ 23 ods. 2 písm. a)

čítať ďalej

GR NIP odovzdal menovacie dekréty novým riaditeľom inšpektorátov práce v šiestich krajoch

Generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Ing. Marek Mitterpák, PhD. odovzdal menovacie dekréty novým riaditeľom inšpektorátov práce v šiestich krajoch Slovenska. Inšpektorát práce Bratislava bude viesť Ing. Martin Kudrnáč a Inšpektorát práce Trnava Ing. Mgr. Ivana Varga Babeľová, PhD. Do čela Inšpektorátu práce Prešov bol ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny menovaný Ing. Peter Zakuťanský, ktorý predtým pôsobil ako inšpektor práce

čítať ďalej
Referenčný register

Register nelegálneho zamestnávania

Register nelegálneho zamestnávania je s účinnosťou od 1.1.2024 vyhlásený za referenčný s kódom isvs_11851. Referenčné údaje registra sú: Paragraf porušenia nelegálneho zamestnávania, Dátum právoplatnosti pokuty uloženej za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v predchádzajúcich piatich rokoch porušili zákaz nelegálneho zamestnávania

čítať ďalej
ilustračný obrázok Stop byrokracii

Potvrdenie o neuložení právoplatnej pokuty za nelegálne zamestnávanie od 1.1.2024

Od 1.1.2024 sa informačný systém ochrany práce v časti týkajúcej sa zákazu nelegálneho zamestnávania stal informačným systémom verejnej správy na účely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Orgány verejnej moci majú k dispozícii elektronické potvrdenia o neuložení právoplatnej pokuty fyzickej alebo právnickej

čítať ďalej

Skúška bezpečnostného technika a vydávanie osvedčenia BT

Zmena zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe novely č. 114/2022 Z. z. od 1. januára 2023 Som autorizovaný bezpečnostný technik. Čo mám robiť, aby som mal platné osvedčenie bezpečnostného technika?Od 01. 01. 2023 sa podľa novely č. 114/2022 Z. z. zavádza

čítať ďalej
ilustračný obrázok

EU-OSHA, Napo a NIP vám želajú krásne Vianoce a viac bezpečnosti a zdravia v roku 2024

S blížiacim sa záverom roka sa chceme poďakovať našim sociálnym partnerom, partnerom kampane, zainteresovaným stranám a všetkým kolegom a priateľom za to, čo vykonali v roku 2023 v snahe zabezpečiť ochranu pracovísk v celej Európe.S blížiacim sa rokom 2024 očakávame, že naša spolupráca bude pokračovať, aby sme motivovali spoločnosti a organizácie pri podpore ochrany zdravia ich zamestnancov a v budovaní kultúry

čítať ďalej
ilustračná fotografia

Spoločná cezhraničná kontrola inšpekcie práce Slovenska a Maďarska

Dňa 23. novembra 2023 sa zástupcovia inšpekcie práce z Inšpektorátu práce Košice zúčastnili prvej spoločnej medzinárodnej inšpekcie s kolegami z Maďarska v meste Miškovec. Spoločná inšpekcia bola podporená Európskym orgánom práce (ELA) na dvoch veľkých staveniskách v okolí Miškovca a zamerala sa na porušovanie pravidiel zamestnávania, odmeňovania, platných pravidiel vysielania a odhaľovania falošných dokumentov v sektore stavebníctva. Kontrolu vykonávali maďarskí

čítať ďalej
osoba s hendikepom - ilustračný obrázok zdroj: pixabay.com

Zamestnanci so zdravotným postihnutím a BOZP

Spomedzi 42,8 milióna osôb so zdravotným postihnutím v produktívnom veku v EÚ je v súčasnosti zamestnaná len približne polovica. Je veľmi dôležité, aby pracoviská propagovali dobrý zdravotný stav a poskytovali podporu jednotlivcom so zdravotným postihnutím pri zapojení sa alebo opätovnom zapojení sa do pracovného procesu a zotrvaní v zamestnaní. Cieľom balíka opatrení Európskej komisie v oblasti zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím je dosiahnuť rovnaký

čítať ďalej
Generálna riaditeľka NIP PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M.

Odpočet činnosti generálnej riaditeľky Národného inšpektorátu práce

PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M. ukončila svoje pôsobenie v čele NIP Dňom 30. novembra 2023 ukončila svoje pôsobenie vo funkcii generálnej riaditeľky Národného inšpektorátu práce PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M. Do funkcie bola menovaná ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom 1.mája 2020. Počas svojho pôsobenia vo funkcii sa generálna riaditeľka NIP pravidelne stretávala s riaditeľmi inšpektorátov práce

čítať ďalej
Rodina s malými deťmi

Materská, otcovská a rodičovská dovolenka

Článok vysvetľuje rozdiely medzi materskou, otcovskou a rodičovskou dovolenkou z pohľadu pracovného práva. Podľa Zákonníka práce sa materská dovolenka poskytuje žene v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa. Štandardná dĺžka materskej dovolenky je 34 týždňov, osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. Žena

čítať ďalej