Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj
Európsky týždeň BOZP, pozvánka

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2023

Tak ako každý rok, aj teraz si v 43. kalendárnom týždni sústava inšpekcie práce v SR v dňoch od 23. do 27. októbra 2023 pripomenie Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ide o najväčšie podujatie v oblasti BOZP na svete! V rámci Európskeho týždňa BOZP Národný inšpektorát práce oficiálne odštartuje novú kampaň Zdravé pracoviská na roky 2023 – 2025 s názvom „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“.

čítať ďalej
Kampaň Zdravé pracoviská 2023 až 2025

Seminár EU-OSHA 25. október 2023 - predĺžili sme prihlasovanie!

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v spolupráci s Národným inšpektorátom práce, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry, Vás v rámci Európskeho týždňa BOZP srdečne pozýva na oficiálny štart kampane Zdravé pracoviská 2023-2025: „BEZPEČNÁ A ZDRAVÁ PRÁCA V DIGITÁLNE DOBE“,  ktorý sa uskutoční  o 09:00 hodine dňa 25. októbra 2023 v Hoteli Bratislava**** Seberíniho 9, Bratislava Pridajte sa k nám

čítať ďalej

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov zamestnávateľom je výsledkom žaloby rumunského zamestnanca, ktorý žiadal od zamestnávateľa preplatenie nákladov na okuliare. Rozsudok Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu C-392/21 z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj – Rumunsko)  rozhodol v tejto veci nasledovne: článok 9 ods. 3 smernice Rady 90/270/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so

čítať ďalej

Odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 446 zo dňa 13. septembra 2023 sa odvoláva mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, ktorá bola vyhlásená od 12. marca 2020. Odvolanie mimoriadnej situácie nadobúda účinnosť dňa 15. septembra 2023 o 06:00 hod. Odvolanie mimoriadnej situácie ovplyvní práva a povinnosti

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci september 2023

V priebehu mesiaca september 2023 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo rovnako k 3 SPÚ. Počas mesiaca september 2023 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“)

čítať ďalej
pracovný úraz

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2023

V priebehu mesiaca júl 2023, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“). V tom istom období v roku 2022 došlo k 2 SPÚ. Počas mesiaca júl 2023 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2022 sa v mesiaci júl stali 2 pracovné úrazy s ŤUZ. V mesiaci júl 2023 došlo tiež k 549 registrovaným pracovným úrazom, t. j.

čítať ďalej
Projekt OiRA ilustračný obrázok

Spustili sme prvé OiRA nástroje na posudzovanie rizík

Prvé nástroje na online posudzovanie rizík OiRA už fungujú aj v Slovenskej republike. Na seminári organizovanom Národným inšpektorátom práce v spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) 10. októbra 2023 ich predstavili zástupkyne Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa na ich vývoji spolu s predstaviteľmi inšpekcie práce podieľajú. K dispozícii je zatiaľ

čítať ďalej

Postih zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny

Spôsob postihu zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny je problémom, s ktorým sa zamestnávatelia často obracajú na inšpektoráty práce. Zákonník práce rieši túto problematiku nepriamo, cez povinnosti zamestnanca a možnosti skončenia jeho pracovného pomeru. Základnou povinnosťou zamestnanca od vzniku pracovného pomeru je podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.  Medzi základné povinnosti zamestnanca

čítať ďalej
logo eu osha

Agentúra EU-OSHA hľadá nových ľudí

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vyhlásila výberové konanie na pracovné pozície vedúceho oddelenia v oddelení komunikácie a propagácie a vedúceho oddelenia v oddelení prevencie a výskumu.Staňte sa prvým občanom Slovenska, ktorý nájde uplatnenie v jednej z najúspešnejších agentúr v rámci EÚ. Hľadáme pozitívnych a konštruktívnych odborníkov na dlhodobé obnoviteľné zmluvy, s talentom viesť ľudí, so

čítať ďalej
logo inšpekcie práce

Inšpekcia práce a oznamovanie protispoločenskej činnosti – aktualizácia k 15. 08.2023

Od 1. júla 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Najdôležitejšie zmeny, ktoré novela priniesla: Rozšírenie poskytovania ochrany osobe, ktorá podá oznámenie anonymne a ktorej totožnosť bola následne odhalená, Možnosť zverejnenia oznámenia oznamovateľom (napr. do médií), Taxatívne vymedzuje trestné činy, ktoré sú považované za

čítať ďalej