Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

BOZP na strechách

Pád zo strechy často končí smrťou. Pády zo strechy sú častou príčinou závažných pracovných úrazov v stavebníctve, pričom každý tretí takýto úraz končí smrťou!  Mnohým úrazom sa však dá predísť, ak pochopíme hroziace riziká a urobíme všetko pre to, aby sme ich eliminovali. K mnohým takýmto úrazom dochádza nie na streche samotnej, ale pri prístupe k nej. Zamestnanci preto musia

čítať ďalej

Európsky týždeň BOZP 2022

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si každoročne pripomíname v 43. kalendárnom týždni. Inšpekcia práce pre vás pri tejto príležitosti pripravila množstvo aktivít, seminárov, webinárov a stretnutí v rámci "Dní otvorených dverí".  Pozrite si a zdieľajte naše video zamerané na prevenciu vzniku pracovných úrazov : https://youtu.be/ttLX5tvKoCo

čítať ďalej

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ

Ak slovenský zamestnávateľ vysiela zamestnanca pracovať do zahraničia, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania sa spravujú právom štátu, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný. Ešte pred samotným vyslaním domáceho zamestnanca (zamestnanca bežne pracujúceho v SR) ho musí domáci zamestnávateľ (zamestnávateľ so sídlom v SR, ktorý vysiela zamestnanca do iného členského štátu) informovať o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania v štáte

čítať ďalej

BOZP v stavebníctve

Stavebníctvo je jedným z odvetví, v ktorých najčastejšie dochádza k pracovným úrazom. Stavební robotníci v porovnaní s inými povolaniami majú až trojnásobne vyššiu šancu, že utrpia pracovný úraz. Aj preto sa inšpekcia práce pravidelne zameriava na výkon kontrol dodržiavania predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na staveniskách. Pozrite si naše video k tejto dôležitej téme : https://youtu.be/gjhW3OV6MIw

čítať ďalej

Predstavenie kampane Pracuj legálne – Pracuj bezpečne

Inšpekcia práce ako súčasť verejnej správy sa usiluje plnohodnotne plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia svojej činnosti a zvyšovanie povedomia zamestnávateľov, zamestnancov i širokej verejnosti v oblasti ochrany práce prostredníctvom rôznych nástrojov na zvyšovanie prevencie a osvety. V rámci šírenia prevencie a osvety v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnoprávnych vzťahov a ďalších oblastí zameraných na ochranu

čítať ďalej

Sociálna legislatíva v doprave

Úlohou inšpekcie práce je okrem dozoru nad dodržiavaním predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci aj dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov a sociálnej legislatívy v doprave. To zahŕňa aj kontroly na pracoviskách dopravných podnikov a v spolupráci s Políciou SR aj na pozemných komunikáciách na rôznych miestach na území celého Slovenska. V júni 2022 sa takáto súčinnostná kontrola uskutočnila

čítať ďalej

Horúčavy na pracovisku

Každý rok počas horúčav dochádza na pracoviskách k viacerým prípadom nevoľnosti, alebo ochorení súvisiacich so zvýšenými teplotami. Predchádzaniu týchto prípadov je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť, pretože v extrémnych prípadoch môže prehriatie organizmu spôsobiť aj smrť. Aké zásady treba v práci dodržiavať počas horúčav? Čo by sa nemalo zanedbať? Zamestnávatelia by  mali mať vypracovaný núdzový plán čo robiť, ak u zamestnanca spozorujú príznaky nevoľnosti, alebo

čítať ďalej

Nové povinnosti zamestnávateľov pri vyslaní zamestnancov v oblasti cestnej dopravy

Aplikáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 sa zásadným spôsobom mení spôsob oznámenia vyslaní zamestnancov, ktorými sú

čítať ďalej