Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Evidencia pracovného času

Evidencia pracovného času Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo ...čítať ďalej

Zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie

Zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie Pojmové vymedzenie nelegálnej práce, nelegálneho zamestnávania, zákazu vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a výkonu kontroly obsahuje zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...čítať ďalej

Uplatňovanie nárokov vyslaných zamestnancov

Uplatňovanie nárokov vyslaných zamestnancov Hosťujúci zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním podmienok vyslania na územie Slovenskej republiky, môže podať podnet priamo alebo prostredníctvom zástupcov zamestnancov na príslušný orgán inšpekcie práce alebo sa ...čítať ďalej

Subdodávateľská zodpovednosť

Subdodávateľská zodpovednosť Zákonník práce ustanovuje princíp spoločnej zodpovednosti (subdodávateľskej zodpovednosti) slovenského subjektu za zahraničného zamestnávateľa. Ide o povinnosť osoby, ktorá je dodávateľom služby na území Slovenskej republiky (dodávateľ služby) za zaplatenie splatnej minimálnej mzdy alebo jej časti na základe žiadosti ...čítať ďalej

Styčný orgán pre vyslaných pracovníkov

Styčný orgán pre vyslaných pracovníkov Smernica Európskeho parlamentu a Rady o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb č. 96/71 ES vyžaduje od jednotlivých členských štátov vzájomnú spoluprácu a zdieľanie potrebných informácií. Za týmto účelom boli vo všetkých členských štátoch EÚ ...čítať ďalej

Priestupky a pokuty

Priestupky a pokuty I. Inšpektoráty práce sú oprávnené uložiť pokutu: a/ až do sumy 100 000 eur zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovné vzťahy a štátnozamestnanecké vzťahy, upravujúce oblasť BOZP, predpisov upravujúcich povinnosť ...čítať ďalej

Sociálni partneri

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) je dobrovoľné združenie odborových zväzov a im na úroveň postavených odborových združení v Slovenskej republike, ktoré sa združili kvôli obhajobe práv a oprávnených záujmov členov odborov. http://kozsr.sk/ Republiková únia zamestnávateľov je najvýznamnejšou a ...čítať ďalej

Užitočné odkazy

Užitočné odkazy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zodpovedá za podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového systému. Je dôležitým orgánom štátnej správy v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a koordinácie rodinnej politiky. https://www.employment.gov.sk/sk/ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ...čítať ďalej

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie Pracovnoprávne vzťahy medzi vyslaným zamestnancom a jeho zamestnávateľom sú počas vyslania čiastočne regulované systémom práva vysielajúcej krajiny a čiastočne aj právnym poriadkom krajiny, v ktorej vyslaný zamestnanec dočasne vykonáva prácu. Iba časť právneho poriadku krajiny, v ktorej je ...čítať ďalej

50. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) pripravuje jubilejnú 50. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. – 28. 3. 2019 v kongresových a konferenčných priestoroch hotela Družba, Botanická 25, Bratislava. Konferencia sa koná pod záštitou Národného inšpektorátu práce. Bližšie ...čítať ďalej