Preskočiť na obsah

Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného revíznym technikom a vykonávanie opakovaného oboznamovania a informovania zamestnancov s týmto dokladom o odbornej spôsobilosti

V súlade s § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom, ak to ustanovujú právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Právnym predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanovuje podrobnosti o dokladoch o odbornej spôsobilosti je Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).

Podľa § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vyhradené technické zariadenie určené bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ktoré nie je uvedené v odseku 1, môže obsluhovať osoba na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom; to sa nevzťahuje na obsluhu vyhradeného technického zariadenia elektrického.

Platnosť písomných dokladov o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom nie je upravená v zákone č. 124/2006 Z. z. a ani v jeho vykonávacej vyhláške č. 508/2006 Z. z. V § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. nie je stanovená povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu a povinnosť absolvovať lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci pre osoby s písomným dokladom o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.

Podľa § 7 zákona č. 124/20006 Z. z. je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca (teda aj zamestnanca s týmto dokladom o odbornej spôsobilosti) tak, aby sa oboznamovanie vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas. Neabsolvovanie tohto oboznamovania neznamená, že doklad o odbornej spôsobilosti stráca platnosť.

Poznámka: Osoby s dokladom o odbornej spôsobilosti nemusia byť zamestnancami a vtedy sa na nich povinnosť zúčastniť sa oboznamovania, ktoré zabezpečil zamestnávateľ, nevzťahuje.

Zamestnávateľ je povinný podľa § 7 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania svojich zamestnancov, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie podľa odsekov 1 a 2 a pravidelnosť opakovaného oboznamovania.

Pripomíname, že spolu s vyhradeným technickým zariadením musí byť dodaná aj sprievodná technická dokumentácia, ktorá obsahuje návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku. Vypracovať túto dokumentáciu je povinnosťou výrobcu vyhradeného technického zariadenia, ktorý zodpovedá za výrobok.