Preskočiť na obsah

Problematiku výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce upravuje § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a vyhláška č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“).

Osobitné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti pre skupinu 06 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov upravuje príloha č. 7 vyhlášky č. 356/2007 Z. z. Uvedená príloha upravuje okrem iného aj obsah a rozsah výchovy a vzdelávania.

V prípade, že chce účastník výchovy a vzdelávania absolvovať základnú odbornú prípravu pre viaceré druhy motorových vozíkov, nemusí osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie (poskytovateľ školenia) spočítavať počet hodín pre jednotlivé druhy motorových vozíkov uvedených v prílohe č. 7 vyhlášky č. 356/2007 Z. z. Takýmto spôsobom by sa napr. základné školenie na všetky druhy motorových vozíkov vykonávalo viac ako 200 hodín.

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov obsahuje všeobecnú časť, osobitnú časť so zameraním na konštrukciu a funkciu motorového vozíka, prevádzku motorového vozíka, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s motorovým vozíkom, základné pravidlá poskytovania prvej pomoci a praktickú časť so zameraním na prípravu a používanie motorového vozíka, manipuláciu s materiálom a kontrolu, údržbu a opravy motorového vozíka.

Viaceré časti výchovy a vzdelávania sú pre jednotlivé druhy motorových vozíkov rovnaké a nie je potrebné ich školiť opakovane. Niektoré časti (najmä praktickej časti) sú však odlišné a musia byť obsahom základného školenia pre každý druh motorového vozíka.

Z uvedeného vyplýva, že počet hodín pri výchove a vzdelávaní osôb na obsluhu motorových vozíkov je potrebné kombinovať a spočítavať podľa toho, ktoré témy pre jednotlivé druhy motorových vozíkov sú spoločné, a ktoré nie. Uvedené je potrebné uviesť v zmysle § 4 vyhlášky č. 356/2007 Z. z. po skončení výchovnej a vzdelávacej aktivity v záznamovej knihe o priebehu teoretickej a praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity.