Preskočiť na obsah

Problematiku sociálnej legislatívy v doprave a problematiku používania tachografov upravuje na území Slovenskej republiky zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave. Tieto zákony sa odvolávajú na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (ďalej „nariadenie č. 561/2006“) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave (ďalej „nariadenie č. 165/2014“). Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady sú na území Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie platné v plnom znení.

V zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 561/2006 sa toto nariadenie vzťahuje na cestnú dopravu tovaru, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 3,5 tony. V zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia č. 165/2014 sa tachografy inštalujú a používajú vo vozidlách evidovaných v členskom štáte, ktoré sa používajú na cestnú osobnú alebo nákladnú dopravu, a na ktoré sa vzťahuje nariadenie č. 561/2006.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v osobnom automobile s maximálnou prípustnou hmotnosťou do 3,5 tony, ktoré pri používaní s prívesom presahuje hmotnosť 3,5 tony, musí byť nainštalovaný a používaný tachograf.

V prípade, ak je motorové vozidlo do 3,5 t používané bez prípojného vozidla, je potrebné tachograf prepnúť do režimu OUT. Režim OUT vychádza z pôsobnosti nariadenia č. 561/2006. Ako už bolo vyššie spomenuté, nariadenie č. 561/2006 sa v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) vzťahuje na cestnú dopravu tovaru, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 3,5 tony. Z  uvedeného vyplýva, že digitálny tachograf vodič prepína do režimu OUT v prípade, ak vykonáva s vozidlom jazdy, ktoré nepodliehajú režimu práce stanovenej nariadením. Pri takýchto jazdách sa nevyžaduje, aby bola v digitálnom tachografe vložená karta vodiča. Starší typ digitálneho tachografu napriek zapnutému režimu OUT pri nevloženej karte zobrazoval na displeji výstrahu „jazda bez karty“, čo medzi vodičmi vyvolávalo obavu, že aj v režime OUT musia mať vloženú kartu. Digitálne tachografy montované do vozidiel po 01.10.2011 pri zapnutí režimu OUT nevyžadujú prítomnosť karty vodiča v tachografe.

Jazda, ktorá nepodlieha nariadeniu, sa nezapočítava do času jazdy vodiča. V tachografe je jazda v režime OUT registrovaná ako jazda, ale je k nej taktiež archivovaný režim OUT. To znamená, že uvedená jazda je pri vyhodnotení považovaná za inú prácu. Automaticky to však neznamená, že túto prácu musel vykonávať rovnaký vodič resp. zamestnanec, ktorý následne vykonáva jazdu bez zapnutého režimu OUT.