Preskočiť na obsah

Každý zamestnanec chce vykonávať zdravú a bezpečnú prácu. Nie vždy má žiaľ na to vhodné podmienky zo strany zamestnávateľa, či si sám vlastnou nedbanlivosťou spôsobí pracovný úraz. Tento článok pojednáva o všetkých pracovných úrazoch za január 2018, od tých „ľahších“ až po tie, ktoré sa žiaľ skončili veľmi zle.

Pracovné úrazy s následkom smrti a pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví sú považované za závažné pracovné úrazy, ktoré vždy vyšetrujú inšpektoráty práce.

V priebehu mesiaca január 2018 došlo k 1 pracovnému úrazu s následkom smrti zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Tento úraz sa stal na západnom Slovensku. Pre porovnanie uvádzame, že v januári 2017 sa stali 3 pracovné úrazy s následkom smrti, čo predstavuje pokles o 66,67 %.

Počas januára 2018 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví. Tie sa stali na pracoviskách v odvetví priemyselnej výroby a stavebníctva. V tom istom období roka 2017 došlo k 9 úrazom s ťažkou ujmou na zdraví, čo predstavuje pokles pracovnej úrazovosti o 66,67 %.

V mesiaci január 2018 došlo tiež k 222 registrovaným pracovným úrazom. Pre porovnanie, počas januára 2017 došlo až k 961 registrovaným pracovným úrazom, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 76,90 %. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje inšpektorát práce.

Na základe porovnania mesiaca január roku 2018 a roku 2017 teda môžeme posúdiť, že vývoj pracovnej úrazovosti má klesajúci charakter.

K uvedeným pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej:

Istý zamestnanec (ďalej „poškodený“) nastúpil na popoludňajšiu zmenu. Od jej začiatku zváral jednoduché rámy. Po vyrovnaní zvarencov poškodený kalibroval vyvŕtané diery. Kalibrovanie robil ručnou vŕtačkou tak, že mal rám upevnený v stolovom zveráku. Po určitom čase sa mu v jednom zvarenom ráme vrták v kalibrovanej diere zablokoval, následne zlomil a jeho dlhá časť mu odletela do ľavého oka, pričom mu poranila rohovku. Poškodený teda svojim neodborným  správaním utrpel ťažkú ujmu na zdraví.

Zamestnávateľ poskytol poškodenému vhodné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky – ochranné okuliare. Na základe zistených informácií, poškodený pri vŕtaní používal plastové ochranné okuliare, ale tesne pred úrazom si ich z dôvodu vizuálnej kontroly vŕtaných dier zdvihol na čelo. V čase úrazu ich teda nemal nasadené na očiach. Z uvedeného vyplýva, že ak by poškodený používal ochranné okuliare stanoveným spôsobom, tak by neutrpel uvedený pracovný úraz z ťažkou ujmou na zdraví, ktorý ovplyvní celý jeho ďalší život.