Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca apríl 2018 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a priemyselná výroba. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci apríl stalo 6 SPÚ, t. j. o jeden SPÚ viac ako v roku 2018.

Počas mesiaca apríl 2018 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“). Najviac z nich sa stalo v odvetví priemyselná výroba. V tom istom období v roku 2017 došlo k 13 pracovným úrazom s ŤUZ, čo predstavuje pokles pracovnej úrazovosti o 61,54 % v roku 2018.

V mesiaci apríl 2018 došlo tiež k 674 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopností bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas apríla 2017 došlo až k 715 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 5,73 % v roku 2018. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba:

Zamestnanec (ďalej „poškodený“) nastúpil na poobedňajšiu zmenu, ako zlievarenský robotník – tavič. Od začiatku zmeny poškodený dohliadal na proces sintrácie – spekanie novej výdusky (výmurovky), ktorá prebiehala v elektrickej indukčnej peci. Tento proces spočíva v odtavení kovovej šablóny, ktorá je naplnená kovonosnou vsádzkou a vykonáva sa podľa toho, aké je opotrebenie žiaruvzdornej výdusky (výmurovky). V priebehu zmeny poškodený do pece doplnil množstvo vsádzky, aby bola dodržaná požadovaná úroveň hladiny roztaveného kovu. Následne poškodený pripravil taveninu na medzi teplotu približne 1380 °C, odobral z taveniny vzorku, taveninu dolegoval a priviedol ju na odpichovú teplotu 1570 °C, na ktorej sa tavenina držala niekoľko hodín. Poškodený po určitom čase išiel očistiť taveninu a skontrolovať teplotu ručne teplomerom, pričom spozoroval, že vrchná časť kovovej šablóny zostala neodtavená. V snahe oddeliť vrchnú časť kovovej šablóny, poškodený ľavou nohou kopol do tejto šablóny, pričom sa pri tomto úkone pošmykol a ľavá noha mu vkĺzla do pece. Pri kontakte ľavej topánky s taveninou začala poškodenému horieť najprv topánka a potom aj nohavice. Poškodený na následky vyššie uvádzaných skutočností utrpel popáleniny II. a III. stupňa viacerých častí dolnej končatiny v celkovom rozsahu 20 %.

Vyšetrovaním príčin a okolností vzniku pracovného úrazu sa jednoznačne preukázalo, že jeho bezprostrednou príčinou bola skutočnosť, že poškodený odstránenie prebytočnej kovovej šablóny nevykonal pomocou kováčskych klieští (ktoré sa nachádzali v dielni, pretože ako sám poškodený uviedol, nechcelo sa mu ísť pre nich), ale do vrchnej časti kovovej šablóny kopol ľavou nohou, čím porušil pokyny na zaistenie BOZP a zásady bezpečnej práce, na základe čoho utrpel ťažkú ujmu na zdraví.

Na základe podaných informácií a predložených dokladov zo strany zamestnávateľa bolo zistené, že poškodený absolvoval vstupné školenie a zácvik na pracovisku, ktorých predmetom bola úvodná inštruktáž o všeobecných hygienických a protipožiarnych predpisoch, bezpečnostných predpisoch a zásadách bezpečnej práce na pracovisku, tzn., že v prípade, ak by poškodený použil bezpečný pracovný postup, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený, k uvedenému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.