Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca apríl 2019, t. j. v hodnotenom období, nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“), čo v porovnaní s rokom 2018, kedy sa v uvedenom období stalo 5 SPÚ vyznieva mimoriadne pozitívne.

Počas mesiaca apríl 2019 došlo k 2 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2018 sa v mesiaci apríl stalo 6 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci apríl 2019 došlo tiež k 637 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca apríl v roku 2018 došlo k 797 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 20,08 % v roku 2019. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba.

Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“) pracoval u zamestnávateľa ako sústružník. V deň pracovného úrazu poškodený podľa pokynov majstra od začiatku zmeny na sústruhu opracovával antikorovú rúrku s vonkajším priemerom 63 mm, na ktorej urobil hrany pre zvar a následne brúsnym papierom začisťoval sústružený povrch na predpísanú drsnosť. Pretože sa poškodenému brúsny papier v prípravku viackrát pretrhol, chytil brúsny papier do rúk, na ktorých mal pracovné rukavice a začal brúsiť ručne súčasne oboma rukami. Pri rotačnom pohybe obrobku sa mu rukavice zachytili pod brúsny papier, pričom mu ruky navinulo okolo obrábanej tyče. Následkom uvedeného došlo u poškodeného k viacerým zlomeninám oboch rúk, čím utrpel závažný pracovný úraz s ŤUZ.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z poskytnutých informácií fyzických osôb, z podania informácie samotným poškodeným, ako aj z  vyjadrenia a dokladov predložených zamestnávateľom. Zamestnávateľ pri inšpekcii práce predložil lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti poškodeného na výkon práce sústružníka a písomný dokument o posúdení rizík, v ktorom hodnotil nebezpečenstvá a ohrozenia vyplývajúce z pracovného procesu sústružníka na pracovisku, a ako opatrenie na elimináciu rizika pri obsluhe stroja s rotujúcimi časťami zakázal používať pracovné rukavice v priebehu obrábania a určil ich používať iba pri upínaní obrobku a výmene nástroja pri vypnutom vretene. Na základe predložených dokladov zo strany zamestnávateľa, t. j. záznamu o školení zameranom na všeobecné hygienické a bezpečnostné predpisy na pracovisku bolo zistené, že poškodený bol oboznámený s právnymi predpismi  a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, súčasťou ktorých boli aj informácie o výsledkoch posúdenia rizík a pravidlá o BOZP. Zamestnávateľ tiež predložil písomné záznamy o kontrolách dodržiavania ochranných opatrení a nariadení na pracovisku, o používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej „OOPP“), dodržiavaní zákazu fajčenia a požívania alkoholu na pracovisku.

Vyšetrovaním pracovného úrazu bolo zistené, že jeho príčinou bolo použitie nebezpečného pracovného postupu zo strany poškodeného tým, že obsluhoval sústruh takým spôsobom, že siahal rukami do nebezpečného pracovného priestoru stroja s rotujúcim obrobkom, ako aj nesprávne použitie pridelených OOPP, pretože použil rukavice na sústruhu v čase, keď bol stroj v chode, čo potvrdil aj sám poškodený.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by poškodený obsluhoval pracovný prostriedok v súlade s návodom na používanie a bezpečnostnými pokynmi, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený a pridelené OOPP by používal určeným spôsobom, k závažnému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.