Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca apríl 2020 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Tento úraz sa stal v Nitrianskom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo rovnako k 1 SPÚ.

Počas mesiaca apríl 2020 došlo aj k 7 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2019 sa v mesiaci apríl stali 3 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci apríl 2020 došlo tiež k 346 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca apríl v roku 2019 došlo k 736 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 52,99 % v roku 2020. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.

Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“) pracoval u zamestnávateľa ako elektromontér. V deň pracovného úrazu poškodený spolu so zamestnancami TG a IP na základe príkazu nadriadeného RM vydaného okolo 12-tej hod. vykonávali v elektrickej stanici výmenu pohonov odpájačov V422, 1079, 706 v kobkách č. 15, 19 a 25, ktoré pred začatím prác odpojil zamestnanec IP. Pred vznikom úrazu poškodený spolu so zamestnancom TG odpojovali káble a demontovali pohony odpojovačov na prízemí. Zatiaľ na 1. poschodí zamestnanec IP odpájal kobky č. 15, 19 a 25, na ktorých mali pokračovať práce. Po dokončení odpájania prešiel zamestnanec IP na prízemie, kde vykonával čistenie rozvodne. Po skončení prác na prízemí prešli poškodený spolu s TG na 1. poschodie elektrickej stanice, kde poškodený vykonával práce na kobke č. 15 a zamestnanec TG vykonával práce v kobke č. 25. Poškodený po skončení prác v kobke č. 15 si pristavil rebrík ku kobke č. 21, ktorá bola riadne označená výstražnou tabuľkou a červeno-bielou páskou. Následne potom, ako poškodený vyšiel po rebríku k odpojovaču Q1 (pod napätím) a položil si náradie na ovládaciu skrinku, nastal elektrický skrat, následkom čoho poškodený spadol z rebríka na zem s popáleninami na celom tele. V dôsledku uvedeného poškodený utrpel SPÚ.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z podania informácie zamestnancov RM, TG a IP, obhliadky miesta úrazu, ako aj dokumentácie a dokladov predložených zamestnávateľom. Pri inšpekcii práce bolo zistené, že poškodený bol riadne a preukázateľne oboznámený s predpismi na zaistenie BOZP, tzn. bol riadne poučený o postupe pri práci, zaistení pracoviska a o zariadení, ktoré zostane pod napätím a mal odbornú spôsobilosť na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky na elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.

Vyšetrovaním pracovného úrazu bolo zistené, že jeho príčinou bolo nedodržanie predpisov BOZP zo strany poškodeného tým, že vstúpil do priestoru kobky pod napätím, kde chcel vykonať činnosť na neodpojenom a nezaistenom zariadení, ktoré bolo zreteľne označené bezpečnostnou páskou a bezpečnostnými tabuľami, pričom na základe príkazu nadriadeného mal pokračovať s prácami v kobke č. 19, ktorá bola od elektrického napätia odpojená.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by poškodený vykonával prácu podľa príkazu svojho nadriadeného, dodržal pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený, práce vykonával v súlade s poznatkami, ktoré boli súčasťou vedomostí a zručností získaných v rámci odbornej spôsobilosti a dodržal zákaz vstupovať do priestoru a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť jeho život alebo zdravie, k SPÚ nemuselo dôjsť.