Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca august 2019 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom, Nitrianskom a Banskobystrickom. V tom istom období v roku 2018 došlo k 6 SPÚ.

Počas mesiaca august 2019 došlo aj k 7 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2018 sa v mesiaci august stalo 6 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci august 2019 došlo tiež k 582 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca august v roku 2018 došlo k 785 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 25,86 % v roku 2019. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde porušením právnych predpisov a ostatných predpisov v oblasti BOZP, či už zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca, no niekedy k pracovným úrazom môže dôjsť aj následkom ohrozenia inou osobou (odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky a iné nesprávne a nebezpečné konanie). Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba.

Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“) pracoval na poobedňajšej zmene v lakovni spolu so zamestnancom FZ. Poškodený pracoval ako pomocný pracovník pri vykladaní materiálu a jeho príprave k lakovaniu a zamestnanec FZ pracoval ako obsluha lakovne – lakovník. Asi o 20.00 hod. priviezol zamestnanec FZ pomocou ručného paletového vozíka z vonkajšieho priestoru do haly lakovne oporný stojan s naloženým materiálom – kovovými zábradliami, ktoré sa mali nalakovať. Zábradlia boli na opornom stojane uložené z obidvoch strán a boli na ňom upevnené „gurtňou“ (popruhom). Zamestnanec FZ odviazal zábradlia a spolu s poškodeným ich zo stojana po jednom ručne odoberali. Zábradlia vešali na háky vodiacich koľajníc, po ktorých je materiál vedený do vnútra lakovacej linky. Po odobratí všetkých zábradlí z jednej strany stojana bolo potrebné stojan otočiť. Zamestnanec FZ pomocou ručného paletového vozíka stojan so zábradliami nadvihol na vidliciach vozíka a otáčal ho, pričom poškodený zábradlia pridŕžal rukami. Zábradlia počas otáčania stojanu neboli nijakým spôsobom o stojan upevnené. Asi o 21.00 hod. po otočení stojana zamestnanec FZ spustil vidlice paletového vozíka, pričom prišlo k náhlemu prevráteniu zábradlí na poškodeného, ktorý ich neudržal a zábradlia ho privalili. V dôsledku uvedeného poškodený utrpel závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali zo skutočností zistených pri obhliadke miesta udalosti, kamerového záznamu, z písomných dokumentov predložených zamestnávateľom a z podania informácie zamestnancom FZ, ako aj samotným poškodeným. Pri inšpekcii práce bolo zistené, že poškodený bol zdravotne spôsobilý na výkon pracovnej činnosti kovo-výrobného robotníka. Zamestnávateľ pri inšpekcii práce tiež preukázal odbornú spôsobilosť zamestnanca FZ na obsluhu elektrických kladkostrojov a mostových žeriavov a viazača bremien. Podľa zamestnávateľom predloženej záznamovej knihy a prezenčnej listiny poškodený spolu so zamestnancom FZ absolvovali opakované oboznamovanie zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, súčasťou ktorého bolo aj nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami a vnútorný predpis o posúdení rizík pre všetky činnosti a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia. V predloženom písomnom dokumente o posúdení rizík mal zamestnávateľ posúdené aj riziká a vyhodnotené nebezpečenstvá pri ručnej manipulácii s materiálom, kde ako opatrenie na zabránenie pádu alebo prevrhnutia kusového materiálu na osobu, bolo uvedené zaistenie stabilnej polohy materiálu vhodnými pomôckami, ktoré vylúčia jeho zosunutie alebo pád a prevrhnutie. Ďalej zamestnávateľ predložil aj pracovný postup pri manipulácii s materiálom za účelom nanášania farieb. V tomto dokumente bol písomne určený pracovný postup pre vykladanie a následnú manipuláciu s kusovým kovovým materiálom, s ktorým podľa prezenčnej listiny, ktorá bola súčasťou tohto dokumentu, bol oboznámený aj zamestnanec FZ.

Vyšetrovaním príčin a okolnosti vzniku pracovného úrazu sa jednoznačne preukázalo, že bezprostrednou príčinou pádu zábradlí bola skutočnosť, že zábradlia neboli o stojan upevnené. Uvedená skutočnosť bola preukázaná kamerovým záznamom, ako aj výpoveďami poškodeného a zamestnanca FZ. Pracovný postup pri otáčaní oporného stojana určil zamestnanec FZ, ktorý ako obsluha lakovne bol zodpovedný za prípravu materiálu na lakovanie. Zamestnanec FZ neupevnil zábradlia pred otáčaním stojana popruhom, ktorý mal k dispozícii, ani nijakým iným spôsobom ich nezaistil proti pádu, čím nedodržal písomne určený pracovný postup určený zamestnávateľom, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by zamestnanec FZ pri manipulovaní s oporným stojanom pomocou ručného paletového vozíka, upevnil zábradlia na stojane popruhom alebo nejakým iným spôsobom ich zaistil proti pádu podľa vypracovaného pracovného postupu na danú činnosť, k závažnému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.