Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca august 2020 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 4 SPÚ.

Počas mesiaca august 2020 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), najviac v odvetví stavebníctvo. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2019 sa v mesiaci august stalo rovnako 5 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci august 2020 došlo tiež k 520 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca august v roku 2019 došlo k 705 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 26,24 % v roku 2020. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba.

Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“) pracoval u zamestnávateľa ako horizontkár. Deň pred pracovným úrazom poškodený spolu so zamestnancom RS po nastúpení na pracovnú zmenu, začali odstraňovať brúsny kal z rovinnej brúsky. Podľa pokynov majstra Ing. MR poškodený spolu so zamestnancom RS zobrali zo skladu olejov dva prázdne sudy a použitú hydraulickú chladiacu emulziu a brúsny kal odstraňovali z rovinnej brúsky tak, že materiál umiestňovali do týchto sudov. Prácu vykonávali tak, že čerpadlom postupne prečerpávali riedku zložku emulzie cez lievik do hornej časti sudov cez otvorený otvor. Keďže v spodnej časti vane stroja ostal ešte hustý brúsny kal, ktorý nebolo možné odstrániť čerpadlom, rozhodol sa poškodený dávať tento hustý kal lopatou do ďalšieho suda. Keď poškodený spolu so zamestnancom RS zistili, že druhý sud, ktorý bol naplnený asi do ¼ obsahu je netesný, lebo z jeho spodnej časti vytekala emulzia, rozhodli sa činnosť ukončiť s tým, že v odstraňovaní kalu budú pokračovať nasledujúci deň. Na druhý deň prišiel zamestnanec RS na pracovisko a dokončoval čistenie vane rovinnej brúsky z predchádzajúceho dňa. Krátko nato prišiel na pracovisko aj poškodený, ktorý po chvíli odišiel na zámočnícke pracovisko, odkiaľ prikotúľal prázdny sud. Keďže tento sud bol uzavretý horným vekom a pre nakladanie hustého kalu lopatou potreboval odstrániť jeho hornú časť, poškodený požiadal prítomného ďalšieho zamestnanca VM o zapožičanie ručnej elektrickej brúsky. Skôr, ako začal poškodený pracovať s ručnou elektrickou brúskou, prišiel na pracovisko majster Ing. MR, ktorý poškodenému dal pokyn, aby všetko nechal tak a išiel prerezať závity na inom pracovisku v hale. Hneď nato, ako majster Ing. MR odišiel, poškodený uviedol ručnú elektrickú brúsku do chodu a išiel orezávať vrchnú časť suda. Vo chvíli, keď urobil prvý prierez do suda, došlo k vzplanutiu a explozívnemu zahoreniu zvyškov látky nachádzajúcej sa na vnútornom povrchu hermeticky uzatvoreného rezaného plechového suda. V dôsledku explózie ručná elektrická brúska poškodeného zasiahla do čelovej časti hlavy, následkom čoho poškodený utrpel ŤUZ.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z podaných informácii zamestnancov, z fotodokumentácie a obhliadky miesta úrazu, odborného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, ako aj z dokladov predložených zamestnávateľom. Na základe dokladov predložených zamestnávateľom bolo zistené, že poškodený bol zdravotne spôsobilý na vykonávanú prácu obrábač kovov a absolvoval oboznámenie s predpismi na zaistenie BOZP, kde súčasťou oboznamovania s predpismi na obsluhu ručného elektrického náradia bol aj návod na obsluhu uhlovej brúsky, v ktorom okrem iného bolo stanovené, nepoužívať elektronáradie v blízkosti horľavých látok, nakoľko iskry môžu tieto materiály zapáliť. Ako bolo ďalej pri inšpekcii zistené, poškodený absolvoval aj školenie o ochrane pred požiarmi, kde súčasťou tohto školenia boli pokyny na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zváraním, brúsením, s tepelným delením a s ďalšími spôsobmi spracúvania kovov. Pri inšpekcii práce bolo zistené, že označenie na odstraňovanom veku predmetného suda, ako horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti bolo dostatočne výrazné a viditeľné a v dokumente, týkajúcom sa analýzy nebezpečenstiev a ohrození, identifikácia rizík, zamestnávateľ pri činnosti práca s ručným náradím, kde hrozí vznietenie horľavých látok stanovil bezpečnostné opatrenie používať náradie len pre účely, pre ktoré je určené a pri činnosti s nebezpečnými a chemickými látkami, kde hrozí požiar a explózia, stanovil dodržiavanie protipožiarnych zásad – vylúčenie iniciácie a ďalšie.

Vyšetrovaním príčin a okolnosti vzniku pracovného úrazu bolo zistené, že poškodený nedodržal právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP a zásady bezpečnej práce, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený a pracovný prostriedok – elektrickú uhlovú brúsku nepoužíval v súlade s návodom na používanie, s ktorým bol tiež riadne a preukázateľne oboznámený, tzn., že poškodený i napriek tomu, že mal dostatok informácií o možnom riziku pri vykonávanej činnosti, o zakázaných úkonoch pri práci s uhlovou brúskou, vykonával činnosť s vysokým stupňom ohrozenia života a zdravia.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by poškodený dodržal pokyny BOZP a zásady bezpečnej práce, s ktorými bol preukázateľne oboznámený, k závažnému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.