Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca december 2018, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“), čo v porovnaní s rokom 2017, kedy sa v uvedenom období stali 2 SPÚ, vyznieva mimoriadne pozitívne.

Pokles pracovnej úrazovosti v uvedenom období potvrdzujú aj evidované pracovné úrazy zamestnancov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“). Počas decembra 2018 došlo k 6 pracovným úrazom s ŤUZ, najviac v odvetví priemyselná výroba. V tom istom období v roku 2017 došlo až k 9 pracovným úrazom s ŤUZ, čo predstavuje pokles pracovnej úrazovosti o 33,33 % v roku 2018.

V mesiaci december 2018 došlo tiež k 492 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca december v roku 2017 došlo k 694 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 29,11 % v roku 2018. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba.

Zamestnankyňa XY (ďalej „poškodená“) v deň pracovného úrazu obsluhovala od začiatku zmeny vákuový plniaci stroj na výrobu klobás v prevádzke mäsovýroby. V čase okolo obeda končila s výrobou klobás, pričom v násypke zostali ešte zbytky pomletého mäsa, ktoré bolo potrebné spracovať. Z uvedeného dôvodu si poškodená pristavila k pracovnému stroju stoličku a vyšla na kryt pracovného stroja pod násypkou. Ľavou rukou sa chytila okraja násypky a pravou rukou, na ktorej mala rukavicu, potlačila mäso do hrdla násypky. Túto činnosť poškodená vykonala za chodu pracovného stroja. Pri dotláčaní posledných kúskov mäsa do hrdla násypky, došlo k zachyteniu a poraneniu článkov prstov ukazováka a prostredníka pravej ruky poškodenej rotujúcou časťou pracovného stroja. V dôsledku uvedeného poškodená utrpela závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z dokladov predložených zamestnávateľom, z podania informácie poškodenej, z výpovedí svedkov, ako aj zo skutočností zistených pri obhliadke miesta udalosti. Na základe podaných informácií a predložených dokladov zo strany zamestnávateľa bolo zistené, že poškodená bola zdravotne spôsobilá na výkon práce v potravinárstve a bola preukázateľne oboznámená s predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, s bezpečnými pracovnými postupmi a s návodom na obsluhu vyššie uvedeného pracovného stroja. Poškodená v čase úrazu používala predpísané a zamestnávateľom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky. Ďalej zamestnávateľ predložil správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia pracovného stroja, ktorá potvrdila, že zariadenie používané v čase pracovného úrazu bolo schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.

Vyšetrovaním príčin vzniku pracovného úrazu a na základe vyjadrenia poškodenej bolo zistené, že poranenia pri pracovnom úraze si poškodená spôsobila sama tým, že pri práci nedodržala zásady bezpečnej práce, bezpečné pracovné postupy a vákuový plniaci stroj neobsluhovala  v súlade s návodom na používanie. Poškodená uviedla, že pri dotláčaní zbytkov mäsa do hrdla násypky nepoužila na to určenú pomôcku – kovovú tyčku (na konci ktorej je osadené silikónové koliesko), ktorá sa používa na uvedenú prácu, aby nedošlo k poraneniu ruky pri obsluhe uvedeného pracovného stroja. Ako ďalej poškodená tiež uviedla, pri práci nepoužila ani schodík, ktorý je súčasťou pracovného stroja a u ktorého po odklopení stupienka následne dochádza k vypnutiu tohto stroja.

Z uvedeného vyplýva, že ak by poškodená pri práci dodržala bezpečné pracovné postupy a pracovný stroj obsluhovala v súlade s návodom na obsluhu, s ktorým bola riadne a preukázateľne oboznámená, k závažnému pracovnému úrazu s ťažkou ujmou na zdraví nemuselo dôjsť.