Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca december 2019 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví umenie, zábava a rekreácia, vzdelávanie a administratívne a podporné služby. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo k 1 SPÚ.

Počas mesiaca december 2019 došlo aj k 4 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba, doprava a skladovanie a vzdelávanie. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2018 sa v mesiaci december stalo 7 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci december 2019 došlo tiež k 469 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca december v roku 2018 došlo k 582 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 19,42 % v roku 2019. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba.

Zamestnankyňa XY (ďalej „poškodená“) pracovala u zamestnávateľa na pracovnej pozícii pekár – peciar a na pracovnej zmene organizovala práce ako majsterka pekárenskej výroby. V deň pracovného úrazu poškodená nastúpila do práce na poobedňajšiu zmenu, kde vykonávala kontrolu chodu prevádzky výroby bežného pečiva. Zhruba po 4 hodinách práce jej zamestnanec MK, ktorý pracuje na prevádzke ako miesič cesta, hlásil poruchu dávkovania cesta miešacieho stroja DIOSNA D-300 s tým, že na pásovom dopravníku pod dávkovačom sa hromadí cesto. Poškodená nahlásila poruchu na údržbu zamestnancovi JH a išla sa pozrieť na miesto poruchy, kde už bol miesič p. MK a zároveň prišiel aj údržbár p. JH. Celá linka bola v chode, keď miesič p. MK a údržbár p. JH zisťovali, kde je chyba, pričom vizuálne kontrolovali snímač dávkovania cesta a jeho napájací kábel, ktorý bol na opačnej strane pracovného stroja ako stála poškodená. Poškodená keď videla, že cesto, ktoré padá z dávkovača na pásový dopravník sa už prepadáva na podlahu si rýchlo kľakla na podlahu a cesto začala zberať rukami a dávať ho na stôl. Pri zhŕňaní cesta z pásu sa pravou rukou priblížila k spodnej časti dávkovača, ktorého pohybujúci sa dávkovací „trojnôž“ jej spôsobil poranenie 3. a 4. prsta pravej ruky. V dôsledku uvedeného poškodená utrpela závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z podania informácie zamestnancov p. MK, p. JH, ako aj samotnej poškodenej, z ohliadky miesta udalosti a z dokladov predložených zamestnávateľom. Pri inšpekcii práce zamestnávateľ predložil doklady o odbornej spôsobilosti poškodenej a jej lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce pekár – peciar. Na základe predložených dokladov zo strany zamestnávateľa, t. j. záznamu o školení bolo zistené, že poškodená bola oboznámená s predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci a s bezpečnými pracovnými postupmi. Ďalej bolo pri inšpekcii práce zistené, že poškodená v čase pracovného úrazu používala všetky predpísané a zamestnávateľom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky. Zamestnávateľ pri inšpekcii práce predložil aj správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia „miešačka“ stacionárny delič cesta a správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia, elektroinštalácie pečivovej pekárne, obidve s výsledkom, že zariadenia sú schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.

Vyšetrovaním pracovného úrazu bolo zistené, že jeho príčinou bolo nedodržanie zásad bezpečnej práce a určených pracovných postupov zo strany poškodenej tým, že na prevádzke výroby bežného pečiva, pri poruche dávkovania cesta pracovného stroja DIOSNA D-300 tento stroj nevypla STOP tlačidlom, ale naopak, za jeho chodu odoberala múčne cesto rukami, pričom sa pri tejto manipulácii pravou rukou dostala do nebezpečného priestoru pracovného stroja. Vyššie uvedené skutočnosti potvrdila aj sama poškodená, ktorá uviedla, že v snahe čo najviac pomôcť výrobe a minimalizovať škody vo výrobe si v danej situácii neuvedomila, že pracovný stroj je v chode.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by poškodená pri poruche dávkovania cesta používala pracovný stroj v súlade s vedomosťami a zručnosťami získanými odbornou spôsobilosťou a určenými pracovnými postupmi, s ktorými bola riadne a preukázateľne oboznámená, k závažnému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.