Preskočiť na obsah

Každý zamestnanec je povinný dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený. Nie vždy má žiaľ na to vhodné podmienky zo strany zamestnávateľa, alebo niekedy si aj sám vlastnou nedbanlivosťou spôsobí pracovný úraz. Tento článok pojednáva o pracovných úrazoch, ktoré sa stali v mesiaci február 2018, od tých „ľahších“ až po tie, ktoré sa žiaľ skončili tragicky.

Inšpektoráty práce majú zákonnú povinnosť vyšetrovať závažné pracovné úrazy s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) a závažné pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“).

V priebehu mesiaca február 2018 došlo k 2 SPÚ zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo a v odvetví doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom a Košickom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci február stalo 5 SPÚ, čo predstavuje pokles o 60 %.

Počas februára 2018 došlo aj k 8 pracovným úrazom s ŤUZ. Najviac z nich sa stali v odvetví stavebníctvo. V tom istom období v roku 2017 došlo k 9 úrazom s ŤUZ, čo predstavuje pokles pracovnej úrazovosti o 11,11 %.

V mesiaci február 2018 došlo tiež k 628 registrovaným pracovným úrazom (ďalej „RPÚ“), t. j. úrazov nad 3 dni práceneschopností bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Pre porovnanie, počas februára 2017 došlo až k 789 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 20,41 %. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

Na základe porovnania mesiaca február roku 2018 a roku 2017 môžeme konštatovať, že pracovná úrazovosť má v tomto medziročnom porovnaní klesajúci charakter.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba:

Zamestnankyňa (ďalej „poškodená“) nastúpila na rannú zmenu ako pracovníčka vo výrobe polystyrénu. Práca, ktorú poškodená vykonávala od začiatku pracovnej zmeny, bolo odoberanie hotových balíkov z automatickej výrobnej linky polystyrénu, ktoré následne prevážala vysokozdvižným vozíkom (ďalej „VZV“) a ukladala ich na skládku v dvoch vrstvách. VZV bol k tomuto účelu vybavený od výrobcu prídavným zariadením na uchopenie polystyrénu. Poškodená po uložení balíka polystyrénu do výšky 2,5 metra začala s VZV cúvať a zároveň sa s ním otáčať doprava, pričom mala preukázateľne zdvihnuté prídavné zariadenie v hornej časti. VZV so zdvihnutým prídavným zariadením sa pri zatáčaní v dôsledku odstredivej sily preklopil na ľavú stranu. Poškodená zareagovala tak, že sa snažila opustiť sedadlo obsluhy ľavou stranou v smere preklápania sa VZV. Po prevrátení, VZV ochranným rámom zasiahol poškodenej ľavé predkolenie o betónovú podlahu výrobnej haly, následkom čoho utrpela otvorenú zlomeninu predkolenia. Poškodená používaním nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, t. j. v dôsledku nesprávnej manipulácie (jazdy) s VZV, utrpela ťažkú ujmu na zdraví.

Na základe podaných informácií a predložených dokladov zo strany zamestnávateľa bolo zistené, že poškodená bola odborne aj zdravotne spôsobilá osoba na obsluhu VZV a v prípade, ak by poškodená pri práci s VZV postupovala podľa návodu na jeho obsluhu, s ktorým bola preukázateľne oboznámená, k uvedenému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.