Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca február 2019 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, Nitrianskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo k 2 SPÚ.

Počas mesiaca február 2019 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2018 sa v mesiaci február stalo 7 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci február 2019 došlo tiež k 647 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca február v roku 2018 došlo k 875 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 26,06 % v roku 2019. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba.

Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“) pracoval u zamestnávateľa ako predák na linke povrchovej úpravy, na ktorej sa nanáša farba na drevené dosky. V deň pracovného úrazu vykonával poškodený práce súvisiace s obsluhou a čistením stroja na linke nanášania farieb, ktorá začína dopravníkovým pásom, pokračuje širokopásovou brúskou, nasleduje moridlo a dva dlhé sušiace tunely. Ďalej za nimi nasleduje fláderová brúska, dopravníky, stroj na základný nános farby popod žiariče, druhá fláderová brúska, dopravníky a nanášacie zariadenie – tmelička (ďalej „nanášačka“). Predtým ako sa na drevené dosky nanáša iný farebný odtieň, je nevyhnutné vyčistiť valce od pôvodnej farby. Jedným zo zariadení, ktoré mal poškodený vyčistiť bola aj nanášačka. Poškodený po hrubom očistení nanášacieho a zažehlovacieho valca si sám na ovládacom paneli spustil pohyb (otáčanie) valcov, pričom pravou rukou držal čistiaci papier namočený v tekutom čističi. Pri otáčaní valcov a súčasnom čistení nanášacieho valca poškodenému vtiahlo pravú ruku, na ktorej mal gumenú rukavicu medzi nanášací (pogumovaný) a zažehlovací kovový valec. V dôsledku uvedeného poškodený utrpel závažný pracovný úraz s ŤUZ.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z podaných informácii poškodeného a z výpovedí svedkov, z vyhotovenej fotodokumentácie z miesta udalosti a z písomných listinných dôkazových materiálov predložených zamestnávateľom počas výkonu inšpekcie práce. Zamestnávateľ pri inšpekcii práce predložil lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti poškodeného na vykonávanie posudzovaných prác a doklad o pravidelnom oboznamovaní zamestnancov, ktorým preukázal, že poškodený bol oboznámený s predpismi na zaistenie BOZP. Z podkladov zo školení bolo tiež preukázané, že zamestnanci, vrátane poškodeného absolvovali školenie na čistenie dopravníkov a valcov, kde boli upozornení okrem iného, aj na povinnosť zastaviť valce pri ich čistení, tzv. premývaní. Ďalej bolo pri inšpekcii práce zistené, že poškodený v čase pracovného úrazu používal všetky predpísané a zamestnávateľom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a to ochranné okuliare, osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu sluchu, ochranné gumené rukavice, montérky a pracovnú obuv.

Vyšetrovaním príčin vzniku pracovného úrazu bolo zistené, že poškodený pri vykonávaní prác, ktoré súviseli s obsluhou a čistením stroja na linke nanášania farieb, konal proti príkazu, zákazu a pokynom a zotrvával v ohrozenom priestore tým, že vykonával čistiace práce tak, že pri čistení nanášačky zasahoval rukou do pracovného priestoru otáčajúcich sa valcov. Pohyb valcov si spustil poškodený na ovládacom paneli sám, z dôvodu urýchlenia a uľahčenia si práce. Poškodený uvedený postup, ktorý bol zakázaný, použil i napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel, čo potvrdil aj v zápisnici o podaní informácie.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by zamestnanec dodržiaval zásady bezpečnej práce, zásady bezpečného správania na pracovisku a používal bezpečné postupy a spôsoby práce, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený, k závažnému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.