Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca júl 2019 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, informácie a komunikácia a administratívne a podporné služby. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo rovnako k 3 SPÚ.

Počas mesiaca júl 2019 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov, doprava a skladovanie a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2018 sa v mesiaci júl stali 2 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci júl 2019 došlo tiež k 609 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca júl v roku 2018 došlo k 770 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 20,91 % v roku 2019. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnávateľa. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov.

Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“) pracoval u zamestnávateľa ako traktorista, ktorého náplňou práce boli činnosti vykonávané pri vedení, obsluhe, starostlivosti a údržbe traktora. V deň pracovného úrazu nastúpil poškodený na prevádzku, kde mu nadriadený – vedúci mechanizačného úseku nariadil nachystať sadzací stroj na zemiaky po predsezónnej údržbe, ktorá pozostávala z výmeny nožov frézy. Frézu, ktorá bola počas údržby odmontovaná od sadzacieho stroja, bolo potrebné pred montážou najprv zasunúť do sadzacieho stroja. Túto činnosť chcel poškodený vykonať tak, že s teleskopickým manipulátorom CATERPILLAR model TH 407 nadvihne oje sadzacieho stroja a potom sa posunie nad frézu. Na zdvihnutie sadzacieho stroja sa poškodený spolu s kolegami JG a LH rozhodli použiť textilný viazací prostriedok – popruh, ktorý sa používa na ťahanie poľnohospodárskych strojov. Uvedený popruh poškodený spolu s kolegom LH umiestnili pod oje sadzača a následne uložili konce popruhu do priestoru zaisťovacích čapov v hydraulickom upínači po jeho oboch stranách. Pri zabezpečení textilného viazacieho prostriedku do priestoru posuvných zaisťovacích čapov sa poškodený postavil na pravú stranu v smere jazdy k hydraulickému upínaču, ktorý bol súčasťou ramena teleskopického manipulátora a jeho kolega LH sa postavil po ľavej strane v smere jazdy. V kabíne teleskopického manipulátora sedel zamestnanec JG so zdvihnutým výsuvným ramenom vo výške cca 1,5 m, ktoré bolo na pravej strane v smere jazdy. Poškodený zistil, že koniec viazacieho prostriedku na jeho strane sa vysunul z priestoru zaisťovacieho čapu a išiel ho napraviť. V okamihu ako vsunul ľavú ruku do priestoru zaisťovacieho čapu a chcel napraviť koniec textilného viazacieho prostriedku, kolega JG ovládačom odistil zaisťovacie čapy, pričom poškodenému vysunutím pravého čapu pritlačil prsty ľavej ruky – ukazovák a prostredník o konštrukciu upínača, následkom čoho poškodený utrpel závažný pracovný úraz s ŤUZ.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z poskytnutých informácií zamestnancov, písomností predložených zamestnávateľom a podania informácie samotným poškodeným. Zamestnávateľ pri inšpekcii práce okrem iných dokladov predložil aj záznam o oboznámení zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, písomný dokument o posúdení rizík a hodnotení nebezpečenstiev a prevádzkový predpis na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej „OOPP“), súčasťou ktorého bol aj zoznam OOPP pre obsluhu poľnohospodárskych strojov. Ďalej zamestnávateľ predložil aj návod na obsluhu a údržbu teleskopického manipulátora CATERPILLAR model TH 407, v ktorom výrobca stanovil na zdvíhanie bremien prídavné a ťažné zariadenia – hák montovaný na upínač.

Vyšetrovaním pracovného úrazu bolo zistené, že zamestnávateľ na rýchloupínacom zariadení pre daný model teleskopického manipulátora nezabezpečil žiadne prídavné zariadenie, ktoré podľa návodu na obsluhu a údržbu výrobca stanovil hák montovaný na upínač. Ďalej bolo pri inšpekcii práce tiež zistené, že zamestnávateľ nemal vypracovaný pracovný postup na vykonávanie vyššie uvedenej činnosti, tzn. nemal určený spôsob manipulácie, resp. zdvíhania poľnohospodárskej techniky pri údržbárskych a iných činnostiach. Podľa podania informácie zamestnancov, ako aj samotným poškodeným, bolo zistené, že zo strany zamestnávateľa išlo o trpený stav, nakoľko manipuláciu s poľnohospodárskou technikou vykonávali zamestnanci rovnakým spôsobom opakovane.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by zamestnávateľ vykonal potrebné technické opatrenia pri prevádzkovaní pracovného prostriedku, tzn. ak by zabezpečil prídavné a ťažné zariadenie pre uvedený stroj – hák montovaný na upínač a mal vypracovaný pracovný postup na danú činnosť, k závažnému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.