Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca júl 2020 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 3 SPÚ.

Počas mesiaca júl 2020 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2019 sa v mesiaci júl stali 3 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci júl 2020 došlo tiež k 536 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca júl v roku 2019 došlo k 719 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 25,45 % v roku 2020. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnávateľa, ako aj zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba.

Zamestnankyňa XY (ďalej „poškodená“), ktorá pracovala u zamestnávateľa ako operátor odsunu, triedenia, expedície a odprašovania koksu, nastúpila v deň pracovného úrazu na poobedňajšiu zmenu, na prevádzku výroby koksu, ako operátor triedeného koksu na koksárenskej batérii VKB č. 3. Pri kontrole jemnej triediarne mala poškodená okrem iného kontrolovať technický stav a čistotu strojnotechnologického zariadenia, stav prevodoviek, stav elektrických pohonov (motorov) a všímať si, či nie je motor poškodený a nevydáva pri prevádzke nadmerný hluk. Poškodená pri uvedenej činnosti zistila, že na triediči M 556 (ďalej „triedič“) sú obidve vibračné dosky zlomené. Uvedenú skutočnosť poškodená ihneď oznámila na velín, aby poslali údržbárov na odstránenie poruchy. Približne o cca 16-tej hod. získala poškodená informácie od pracovníkov údržby, že vibračné dosky sú vymenené a triedič je pripravený na uvedenie do prevádzky. Následne poškodená skontrolovala na triediči výmenu vibračných dosiek a zapla triedič. Po uvedení triediča do prevádzky počula nezvyčajný zvuk, ktorý vychádzal z hlavného hriadeľa pohonu triediča a krytu. Z uvedeného dôvodu išla poškodená zistiť zdroj hluku. Pre lepšiu viditeľnosť sa pohybom hornej časti tela dopredu dostala medzi kryt remeňového prevodu a rám triediča, t. j. do priestoru rotujúcich a pohyblivých časti zariadenia, pričom remeňový prevod nebol zakrytý z každej strany a kryt chýbal aj od strany rámu triediča. Poškodená z tejto polohy sledovala rotáciu hriadeľa, pričom došlo k zachyteniu jej pravej ruky (rukavice) hnacím remeňom a stiahnutiu do spodnej remenice, v dôsledku čoho došlo k amputácii posledného článku ukazováka pravej ruky. V dôsledku uvedeného poškodená utrpela ŤUZ.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z podaných informácii samotnej poškodenej, majstra výroby, vedúceho prevádzky, z fotodokumentácie z miesta úrazu a z dokladov predložených zamestnávateľom. Na základe dokladov predložených zamestnávateľov bolo zistené, že poškodená bola zdravotne spôsobilá na posudzovanú prácu a bola oboznámená s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, kde okrem postupu bezpečnej práce, platného pre uvedenú pracovnú činnosť, bola oboznámená aj s preventívnymi opatreniami a obmedzeniami na pracovisku, ako napr. nevstupovať do priestorov pohybujúcich sa častí a nedotýkať sa rotujúcich a pohyblivých častí zariadenia. Ďalej bolo pri inšpekcii práce zistené, že poškodená v čase pracovného úrazu používala všetky predpísané a zamestnávateľom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky. Zamestnávateľ tiež predložil pôvodnú výkresovú dokumentáciu triediča, s nákresom pôvodného krytu remeňového prevodu od výrobcu strojného zariadenia. Pri inšpekcii práce bolo zistené, že v čase úrazu bol na remeňovom pohone namontovaný kryt, ktorý bol vyrobený zamestnávateľom cca pred 10 rokmi a ktorý bol podľa vyjadrenia vedúceho prevádzky z hľadiska bezpečnosti komplexnejší. Neskoršie záznamy o výmene krytu neboli zamestnávateľom pri inšpekcii práce predložené.

Vyšetrovaním príčin a okolnosti vzniku pracovného úrazu bolo zistené, že zamestnávateľ nezabezpečil, aby pracovný prostriedok neohrozoval bezpečnosť a zdravie zamestnancov, nakoľko remeňový prevod motora triediča nebol zakrytovaný z každej strany, chýbalo krytovanie od strany rámu triediča, ktoré by zabránilo kontaktu s pohybujúcimi sa časťami zariadenia a nebol ani zamedzený vstup zamestnanca do nebezpečnej zóny pracovného prostriedku. Zo strany poškodenej porušenie spočívalo v tom, že nedodržala pokyny BOZP a zásady bezpečnej práce tým, že sa pohybom hornej časti tela dostala do nebezpečného priestoru medzi kryt remeňového prevodu a rám triediča, v ktorom sa nachádzali rotujúce a pohyblivé časti zariadenia.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by zamestnávateľ v záujme zaistenia BOZP vykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce, tzn. ak by krytovanie pohonu bolo zabezpečené z každej strany, bol zamedzený vstup do nebezpečnej zóny pracovného prostriedku a ak by poškodená dodržala pokyny BOZP a zásady bezpečnej práce, s ktorými bola preukázateľne oboznámená, k závažnému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.