Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca jún 2019 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a stavebníctvo. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo k 3 SPÚ.

Počas mesiaca jún 2019 došlo aj k 8 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví stavebníctvo a priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2018 sa v mesiaci jún stalo 7 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci jún 2019 došlo tiež k 690 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca jún v roku 2018 došlo k 835 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 17,4 % v roku 2019. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom môže dôjsť nielen následkom porušenia právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP, či už zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca, ale aj v dôsledku nedostatočnej pozornosti zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví všeobecná verejná správa a obrana.

Zamestnankyňa XY (ďalej „poškodená“) pracovala u zamestnávateľa ako kuchárka. V deň pracovného úrazu poškodená pripravovala stravu v kuchyni pre seniorov. Popri čistení zemiakov do polievky poškodená postavila na ľavý predný horák plynového sporáka 12 litrový kastról, pričom voda v ňom siahala cca 8 cm od vrchného okraja. Následne poškodená začala čistiť karfiol, ktorý po očistení vložila do kastróla s vodou. Po uvarení karfiolu ho poškodená vybrala a odložila na plech, ktorý mala položený na plynovej stolici. Potom plech s karfiolom preložila na pracovný stôl. Na ruky si navliekla chňapky a oboma rukami uchopila kastról s horúcou vodou, z ktorého predtým vybrala karfiol, pričom výška hladiny vody siahala nižšie od vrchného okraja kastróla, ako pred varením karfiolu. Kastról s horúcou vodou poškodená prenášala do drezu nachádzajúceho sa vpravo od plynového sporáka. Keď chcela poškodená kastról vložiť do drezu, zavadila o jeho okraj, pričom horúca voda, ktorá vyšplechla z kastróla jej zasiahla telo, konkrétne hruď, brucho a časť ľavej ruky, následkom čoho poškodená utrpela závažný pracovný úraz s ŤUZ.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z poskytnutých informácií zamestnancov, písomností predložených zamestnávateľom a vyjadrení poškodenej. Pri inšpekcii práce bolo zistené, že poškodená bola preukázateľne oboznámená s predpismi o BOZP, zásadami bezpečnej práce a bola zdravotne spôsobilá – schopná ako kuchárka. Ďalej bolo pri inšpekcii práce zistené, že zamestnávateľ poskytol poškodenej osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej „OOPP“) v zmysle metodickej príručky pre školské stravovanie, t. j. biele tričko s krátkymi rukávmi, biele nohavice, bielu pracovnú protišmykovú obuv, bielu pogumovanú zásteru a pokrývku hlavy, ktoré poškodená mala v čase pracovného úrazu na sebe. Podľa poskytnutých informácií zamestnancov bola podlaha čistá, suchá a bez poškodenia.

Vyšetrovaním príčin vzniku pracovného úrazu bolo zistené, že zo strany poškodenej v čase pracovného úrazu nešlo o priame porušenie bezpečnostných predpisov, ale uvedený pracovný úraz vznikol v dôsledku jej nedostatočnej pozornosti, tzn. ak by poškodená pri vložení kastrólu s horúcou vodou správne odhadla výšku drezu, k závažnému pracovnému úrazu s ťažkou ujmou na zdraví nemuselo dôjsť.